Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s články 14 a 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme následující informace:


Kontaktní údaje správce

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 00
IČO:  00063797
Tel.:  222 805 111
E-mail:  posta@praha8.cz
Název datové schránky:  Městská část Praha 8
ID datové schránky:  g5ybpd2Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Janečková Eva JUDr.
referentka - pověřenec pro ochranu osobních údajů
U Meteoru 6 (Bílý dům)
315a (3. patro)
eva.janeckova@praha8.cz
222 805 653Činnost městské části se řídí především následujícími zákony:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány především za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy, při výkonu veřejné moci, kterou je MČ Praha 8 pověřena a z důvodu veřejného zájmu.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

S ohledem na článek 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů deklaruje MČ Praha 8 vůči občanům zpracování na základě oprávněných zájmů správců pouze u kamerových systémů instalovaných v rámci MKS Bezpečná Osmička (současně s zákonným důvodem spočívajícím ve veřejném zájmu).

MČ Praha 8 využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

Osobní údaje jsou předávány pouze v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem subjektů údajů. K jejich předávání do třetích zemí nedochází.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější stanovení lhůt k likvidaci naleznete v odkazech na jednotlivé agendy.

V rámci zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti vyřídit vaši žádost, popřípadě v postihu týkajícího se neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů.


Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají tato práva:

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.
Svá práva může subjekt údajů také realizovat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
MČ Praha 8 přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.


Způsob ověření totožnosti:
  • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
  • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  • Ověřením totožnosti na podatelně MČ Praha 8 při podání žádosti.
  • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.
Jiný způsob ověření není přípustný.


Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Údaje týkající se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci MČ Praha 8 zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ Praha 8 podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 8.Definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů
Mohlo by vás také zajímat

Aktualizováno: 27.02.2023