Standardy kvality sociálně-právní ochrany pro OSPOD Úřadu městské části Praha 8

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality SPO.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality se týkají všech orgánů, které jsou vyjmenovány v ZSPOD (§ 4, odst. 1) a poskytují sociálně-právní ochranu. Mezi ně patří krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady, újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Standardy kvality Úřadu městské části Praha 8 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a dokumentů metodického a kontrolního orgánu, kterým je nadřízený správní orgán, tj. Magistrát hl. města Prahy.


 • Základní informace OSPOD  (PDF, 1,4 MB)

  29.05.2018
  Výtah ze Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro OSPOD ÚMČ Praha 8


V dokumentu naleznete tyto informace:
 1. Činnosti zajišťované oddělením sociálně-právní ochrany Úřadu městské části Praha 8
 2. Místní a časová dostupnost OSPOD Praha 8
 3. Telefonní seznam na pracovníky OSPOD
 4. Organizační struktura oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 5. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Praze 8
 6. Jednotlivé pracovní specializace oddělení sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 8
 7. Preventivní aktivity a organizace, se kterými spolupracuje OSPOD ÚMČ Praha 8 při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 8. Rozdělení správního obvodu mezi pracovníky OSPOD
 9. Pravidla pro podání, vyřizování a evidenci stížností
 10. Náhradní rodinná péče

Aktualizováno: 01.02.2023