Výroční zpráva za rok 2000

Městská část Praha 8, Úřad městské části, odbor pro styk s veřejností a kultury, odd. „Informační kancelář“ a podatelna, dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 
Počet podaných žádostí o informace: 52
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nebylo zahájeno žádné soudní řízení.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 3
Žádost byla žadatelem zrušena: 2
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 7
Žadatel byl vyzván, aby svoji žádost upřesnil: 3

Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na podané žádosti
odbor kancelář starosty 
4
odbor kancelář tajemníka 
1
odbor majetkový
19
odbor výstavby
12
odbor životního prostředí 
3
odbor zakázek a investic 
5
odbor ekonomický 
3
odbor občansko-správní 
1
odbor zdravotních a sociálních služeb 
1
odbor pro styk s veřejností 
1

 
 Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 2727,80 Kč


Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 984,40 Kč

Mohlo by vás také zajímat