Výroční zpráva za rok 2004

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:  


Počet podaných žádostí o informace: 61

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nebylo zahájeno žádné soudní řízení.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 3
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 2
Žádost nebyla vyřizována podle zákona č. 106/1999 Sb.: 0

 
Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti:
odbor kancelář starosty
  7
odbor kancelář tajemníka
  4
odbor majetkový
 11
odbor výstavby
 12
odbor sociální
  2
odbor občansko-správní
  3
odbor školství
  3
odbor ekonomický
   2
odbor pro obnovu Karlína a Libně
  4
odbor rozvoje a fondů Evropské unie
  4
odbor životního prostředí
  5
odbor dopravy
  4
 
Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 136 Kč
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 177 Kč

 
V Praze dne 23. února 2005
Renáta Markytánová, v. r., pověřená vedením odboru kancelář starosty
Mohlo by vás také zajímat