Výroční zpráva za rok 2005

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu: 


Počet podaných žádostí o informace:  65
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  7
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 4
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 3
Žádost nebyla vyřizována podle zákona č. 106/1999 Sb.: 0


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti:
odbor kancelář starosty
  2
odbor kancelář tajemníka
  1
odbor majetkový
 32
odbor výstavby
 14
odbor sociální
  2
odbor občansko-správní
  5
odbor ekonomický
  1
odbor živnostenský
  1
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
  1
odbor životního prostředí
  3
odbor dopravy
  3
 
Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 Kč

Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 1901 Kč


V Praze dne 23. února 2006
Renáta Markytánová, v. r., pověřená vedením odboru kancelář starosty
Mohlo by vás také zajímat