Výroční zpráva za rok 2007

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o informace:  125
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle cit. zákona 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:  

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 1
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 1


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti:
odbor kancelář starosty
  13
odbor kancelář tajemníka
   1
odbor majetkový
  40
odbor výstavby
  18
odbor sociální
   8
odbor občansko-správní
   6
odbor ekonomický
   5
odbor bytový
  10
odbor dopravy
  7
odbor životního prostředí
   10
odbor zakázek a investic
  2
odbor živnostenský
  4
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
  1


Za poskytnuté informace uhrazeno celkem:  0 Kč


V Praze dne 26. února 2008 
Renáta Markytánová, v. r., pověřená vedením odboru kancelář starosty

Mohlo by vás také zajímat