Výroční zpráva za rok 2008

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o informace: 109
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 2
Vyřízení stížností: žadatelům bylo vyhověno

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 3
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 3


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti
odbor kancelář starosty
   9
odbor kancelář tajemníka
   4
odbor majetkový
  16
odbor výstavby
  40
odbor sociální
   2
odbor občansko-správní
   2
odbor ekonomický
   2
odbor bytový
   6
odbor dopravy
  6
odbor životního prostředí
   9
odbor zakázek a investic
  1
odbor živnostenský
  2
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
  4
odbor informatiky
  2
odbor zdravotnictví a sociálních služeb
  2
odbor krizového řízení
  2

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 517 Kč

 
V Praze dne 26. února 2009 
Renáta Markytánová, v. r., pověřená vedením odboru kancelář starosty
Mohlo by vás také zajímat