Výroční zpráva za rok 2009

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o informace: 
84
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  6
– z toho 3 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 3
Vyřízení stížností: žadatelům bylo vyhověno

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 1
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 3
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 2


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti
odbor kancelář starosty
   6
odbor kultury
   3
odbor majetkový
  12
odbor výstavby
  22
odbor sociální
   3
odbor občansko-správní
   3
odbor ekonomický
   1
odbor bytový
   5
odbor dopravy
  5
odbor životního prostředí
  15
odbor zakázek a investic
   2
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
  2
odbor informatiky
  2
odbor zdravotnictví a sociálních služeb
  1
odbor krizového řízení
  2

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem:  0 KčV Praze dne 24. února 2010
Bc. Renáta Markytánová, v. r., pověřená vedením odboru kancelář starosty
Mohlo by vás také zajímat