Výroční zpráva za rok 2011

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o informace: 69
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 6
2 stížnosti na neposkytnutí informace
3 stížnosti na vyčíslení výše nákladů za poskytnutí informace
1 stížnost na prodloužení lhůty
Stížnosti byly odeslány nadřízenému orgánu.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 2
Žádost nebyla vyřizována podle cit, zákona č. 106/1999 Sb.: 15


Přehled odborů podílejících se na vypracování žádosti
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů)
odbor kancelář starosty
10
odbor kancelář tajemníka
 2
odbor majetkový  17
odbor výstavby
 13
odbor evropských fondů a dotační politiky
 3
odbor občansko-správní
 2
odbor ekonomicky
 5
odbor bytový
2
odbor dopravy
1
odbor životního prostředí
6
odbor zakázek a investic
18
odbor školství
2
odbor kultury
5
odbor zdravotnictví a sociálních služeb
1
odbor hospodářské správy
5
odbor sociální
1
odbor krizového řízení
1

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 1409 KčV Praze dne 29. února 2012
Ing. Renáta Markytánová, vedoucí odboru kancelář starosty
Mohlo by vás také zajímat