Výroční zpráva za rok 2012

 

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:  


Počet podaných žádostí o poskytnutí informace:
93
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
28
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
21  

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 5

5 stížností na neposkytnutí informace
Stížnosti byly odeslány nadřízenému orgánu k rozhodnutí.   

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 6
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 10  

Přehled odborů podílejících se na vypracování  žádostí
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů)
odbor kancelář starosty   11
odbor kancelář tajemníka   2
odbor majetkový   22
odbor výstavby   25
odbor evropských fondů a dotační politiky    1
odbor občansko – správní    4
odbor ekonomický    5
odbor bytový   12
odbor dopravy   5
odbor životního prostředí    3
odbor zakázek a investic   13
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů   1
odbor školství   3
odbor kultury   2
odbor živnostenský   1
odbor zdravotnictví a sociálních služeb   1
odbor hospodářské správy   1
odbor sociální   3
odbor krizového řízení   1
servisní středisko   1

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem:  965 Kč  


V Praze dne 15. února 2013 Ing. Renáta Markytánová, v. r.
pověřená vedením odboru kancelář starosty

Za správnost: Mgr. Petr Veselý

Mohlo by vás také zajímat