Výroční zpráva za rok 2013


Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 100
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 15
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 6

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 5
5 stížností na neposkytnutí informace
Stížnosti byly odeslány nadřízenému orgánu k rozhodnutí.  

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 1
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 1
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 6


Přehled odborů podílejících se na vypracování  žádostí
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů)
odbor kancelář starosty   23
odbor kancelář tajemníka   4
odbor majetkový   12
odbor výstavby   21
odbor evropských fondů a dotační politiky    1
odbor občansko-správní    3
odbor ekonomický   13
odbor bytový    9
odbor dopravy   10
odbor životního prostředí   13
odbor zakázek a investic    8
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů   3
odbor školství   3
odbor kultury   4
odbor živnostenský   2
odbor zdravotnictví a sociálních služeb   3
odbor hospodářské správy   2
odbor sociální   6
odbor krizového řízení   3
odbor informatiky   3

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 550 Kč


V Praze dne 14. února 2014 Ing. Renáta Markytánová, v. r.
pověřená vedením odboru kancelář starosty

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 24.02.2014