Výroční zpráva za rok 2015


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 106
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  5


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními  o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 1
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 1
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.: 74
Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů dle zák. č. 106/1999 Sb.: 3


Přehled odborů podílejících se na vypracování  žádostí
(počet vypracovaných odpovědí  k jednotlivým dotazům žadatelů)
odbor kancelář starosty 7
odbor kancelář tajemníka   
17
odbor správy majetku   
21
odbor územního rozvoje a výstavby   
35
odbor životního prostředí a speciálních projektů    
9
odbor živnostenský a správních činností   
11
odbor ekonomický   
10
odbor právních služeb    13
odbor dopravy    8
odbor školství   
3
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče   
9
odbor sociálních věcí   
3

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 KčV Praze dne 20. ledna 2016

Mgr. Kateřina Hrazánková, v. r.
vedoucí odboru právních služeb

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 27.01.2016