Výroční zpráva za rok 2017


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 160
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 32
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 5


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0


Počet stížností podaných podle ust. § 16a InfZ důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 9 (jednalo se o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí; stížnosti byly buď povinným subjektem v zákonné lhůtě vyřízeny, nebo byly postoupeny nadřízenému orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, který předchozí postup povinného subjektu buď potvrdil nebo vrátil k novému projednání).

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 0
Žádost nebyla vyřizována podle InfZ: 5
Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů podle InfZ: 3


Přehled odborů podílejících se na vypracování žádostí
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů):
odbor kancelář starosty 12
odbor kancelář tajemníka13
odbor správy majetku
19
odbor územního rozvoje a výstavby
67
odbor životního prostředí
13
odbor živnostenský a správních činností
7
odbor ekonomický
11
odbor právních služeb
16
odbor dopravy
27
odbor školství
0
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
7
odbor sociálních věcí
1
útvar interního auditu a kontroly
2

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 KčV Praze dne 1. února 2018

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 05.02.2018