Výroční zpráva za rok 2018


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 141
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 33
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 5


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a InfZ, důvody podání stížností a stručný popis jejich vyřízení: 5
Jednalo se o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí.
Stížnosti byly povinným subjektem v zákonné lhůtě vyřízeny nebo byly postoupeny nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, který předchozí postup povinného subjektu buď potvrdil nebo vrátil k novému projednání.

Další informace vztahující se k uplatňování InfZ:
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 0
Žádost nebyla vyřizována podle InfZ: 1
Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů podle InfZ: 3


Přehled odborů podílejících se na vypracování žádostí
(počet vypracovaných návrhů odpovědí příslušnými odbory k jednotlivým dotazům žadatelů):
odbor kancelář starosty 19
odbor kancelář tajemníka6
odbor správy majetku
29
odbor územního rozvoje a výstavby
57
odbor životního prostředí
23
odbor živnostenský a správních činností
6
odbor ekonomický
12
odbor právních služeb
11
odbor dopravy
31
odbor školství
5
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
9
odbor sociálních věcí
3

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 KčV Praze dne 4. února 2019

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 05.02.2019