Výroční zpráva za rok 2020

 


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 156
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 49
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 5


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a InfZ, důvody podání stížností a stručný popis jejich vyřízení: 6
Jednalo se o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí.
Stížnosti byly povinným subjektem v zákonné lhůtě vyřízeny nebo byly postoupeny nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, který předchozí postup povinného subjektu buď potvrdil nebo vrátil k novému projednání.

Další informace vztahující se k uplatňování InfZ:
Žádost byla žadatelem zrušena: 2
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 0
Žádost nebyla vyřizována podle InfZ: 0
Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů podle InfZ: 0


Přehled odborů podílejících se na vypracování žádostí
(počet vypracovaných návrhů odpovědí příslušnými odbory k jednotlivým dotazům žadatelů):
odbor kancelář starosty 7
odbor kancelář tajemníka12
odbor správy majetku
38
odbor územního rozvoje a výstavby
72
odbor bezpečnosti a krizového řízení4
odbor evropských fondů
2
odbor zdravotnictví a sociálních věcí
1
odbor životního prostředí
21
odbor informatiky
0
odbor školství2
odbor živnostenský3
odbor ekonomický9
odbor právních služeb12
odbor dopravy14
odbor občansko-správní
4
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče5
odbor sociálních věcí
3

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 Kč



V Praze dne 3. února 2021

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb




Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 04.02.2021