Exhortní kaple

Katastrální území Libeň
(Areál Nemocnice Bulovka)

Exhortní kapleV areálu nemocnice Na Bulovce, západně od zámečku Rokoska stojí budova bývalého špýcharu pravděpodobně z poloviny 18. století. Na tomto návrší se v jejím blízkém okolí rozprostírala vinice Rokoska s usedlostí.

Roku 1903 byla Rokoska koupena pražskou obcí a zřízena zde městská vychovatelna. Potřeba vyvolala rozšíření tohoto ústavu, v roce 1907 započala východním směrem výstavba nové městské vychovatelny (č.p. 830). V témže roce byl špýchar přeměněn v exhortní síň. Za tím účelem odstranil se původní dřevěný strop ve špýcharu, v podélné zdi se vybouralo šest oken a ve východním čele se upravil vchod do kaple. Podlaha byla vydlážděna a opatřena linoleem. Strop se upravil tak, že vazní trámy mansardové střechy se podbily, orákosovaly. Okolo hlavní zdi se upravil čtvrtkruhový fabion a v něm nad okny lunety. Fasáda byla upravena ve slohu, který byl v souladu s ostatními budovami na Rokosce. Kaple o jedné místnosti byla využívána občasně a ventilace byla provedena pouze vikýřem. Toto opatření se ukázalo nedostatečným, a tak v roce 1935 se v kapli zřídilo pod okny 6 ventilačních průduchů a dále nad vchodem markýza.

Kdy přestala kaple sloužit a došlo k jejímu odsvěcení, jsme prozatím nezjistili.
Roku 1952 mělo dojít k zabezpečení a důkladné opravě této význačné pozdně barokní stavby pro její špatný stav. Pěkný interiér kaple byl využíván k uskladňování nemocničního nářadí.