Podhoří

Ukázat na mapě (Google mapy)

Podhoří je nejcennějším chráněným územím Prahy 8. Je z něj překrásný pohled na Prahu a na kaňon Vltavy, který zde dosahuje hloubky 80 metrů. Hluboké údolí vymlela Vltava během posledních asi dvou milionů let. Na jeho strmých svazích se do dnešních dob zachovala pestrá květena skalních stěn, skalních stepí a křovin. Skalní stěny jsou zde budovány proterozoickými břidlicemi, do kterých pronikly žíly vyvřelých hornin – dioritových porfyritů. Rozdílnost chemického složení hornin se zde významně podílí na pestrosti rostlinných společenstev, protože na vápenatější vyvřelé horniny jsou vázány jiné druhy rostlin než na kyselejší břidlice.

Strmé skalní stěny jsou osídleny společenstvem stepní trávy kostřavy přitvrdlé a tařice skalní, na mírnějších suťových svazích roste společenstvo mochy písečné a tařice horské, doprovázené společenstvem stepní trávy kostřavy walliské a trýzelu škardolistého. Rostou zde stepní trávy kavyl Ivanův a kavyl vláskovitý, najdeme zde lociku vytrvalou, různé druhy jestřábníků, rozchodníků a mnoho dalších druhů rostlin. Pestrost druhového složení rostlin podmiňuje existenci mnoha druhů teplomilného hmyzu. Jsou to především vzácné druhy nosatců, tesaříků a krasců.

I na toto území došlo v posledních desetiletích k nekontrolovatelnému šíření trnovníku akátu, který postupně zatlačoval cenná společenstva rostlin, z nichž některé, např. křivatec český, zde již nenajdeme.

Při okraji bohnického sídliště je nad skalami malý ostroh, který byl osídlen v prehistorické době jako ostroh na Zámcích.