Programové prohlášení Rady MČ Praha 8 pro období 2014–2018


Programové prohlášení na léta 2014–2018 vytváří Rada městské části složená ze zástupců hnutí ANO 2011, České strany sociálně demokratické a Strany zelených.

Rada městské části Praha 8 si je vědoma odpovědnosti za správu veřejných věcí, za bezproblémové fungování úřadu, i za hospodárné využívání svěřených hodnot. Je připravena v praxi naplňovat programové vize, které voličům koaliční strany nabídly v rámci kampaně a na základě kterých byly zvoleny. Cílem Rady městské části Praha 8 je, aby se za čtyři roky městská část Praha 8 nacházela v mnohem lepším stavu, než je nyní, a aby Praha 8 byla příjemným místem pro život.


1. Bezpečnost a veřejný pořádek
 • Úřad městské části Praha 8 požádá Magistrát hl. m. Prahy o zavedení nulové tolerance k hracím automatům na území Prahy 8.
 • Budeme podporovat činnost Městské policie Praha jako prvořadého partnera pro zajištění veřejného pořádku na území Prahy 8. V případě nutnosti poskytneme městské i státní policii obecní prostory i technické vybavení. Podpoříme systém okrskářů, jehož základem je přidělení strážníka ke konkrétní oblasti.
 • Zajistíme více policistů u školských a dětských zařízení. Ve spolupráci s Městskou policií Praha budeme hlídat místa, kde se vyskytují občané, kteří obtěžují své okolí.
 • Budeme podporovat výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti.
 • Společně s policisty a odborníky na rizikové jevy vyhodnotíme efektivitu kamerového systému a zvážíme jeho význam s ohledem na provozní náklady. Budeme usilovat o předání městského kamerového systému včetně infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Terénní prací i represí se budeme snažit snížit množství drog v ulicích. Tohoto cíle se pokusíme dosáhnout také odstraněním zanedbaných oblastí a péčí o veřejný prostor, protože zanedbané ulice přitahují rizikové jevy.
 • Vyhlásíme nulovou toleranci vandalismu, a to od preventivních akcí na školách až po motivaci občanů spolupracovat při sledování a udržování čistoty.
 • Podpoříme plošný zákaz podomního prodeje.
 • Vytvoříme centrum pro informování veřejnosti v případě krizových stavů – povodní, přívalových dešťů, vichřic nebo průmyslových nehod. Budeme usilovat o pročištění koryta vodního toku Rokytka a likvidaci bariér, které mohou zhoršovat situaci při povodních. Budeme po magistrátu požadovat vznik automatizovaného varovného systému, jehož smyslem bude dohled nad stavem hladiny v Rokytce a prevence povodňových škod.

2. Územní rozvoj, výstavba a ochrana práv občanů
 • Budeme nadstandardně komunikovat s občany a občanskými iniciativami. Zapojení občanů se stane součástí každodenní práce radnice.
 • Významná veřejná prostranství budou revitalizována v souladu s požadavky místních občanů a na základě výsledků architektonické soutěže. O obnově veřejných prostranství povedeme veřejnou diskuzi.
 • Každý nový projekt budeme posuzovat z hlediska dopravní zátěže na místní obyvatele. Budeme žádat, aby se developerské firmy výrazným způsobem podílely na řešení následků jejich projektů pro okolí – zvyšování kapacity školek a škol, opravy ulic nebo budování nových zastávek MHD.
 • Podpoříme takovou zástavbu, která bude svým charakterem respektovat okolní budovy.
 • Zřídíme systém informování o územním a strategickém rozvoji, který bude občanům podávat pravdivé a objektivní informace o zamýšlených stavbách a investicích na území Prahy 8.
 • Budeme podporovat takovou podobu pražských stavebních předpisů a metropolitního plánu, které neohrozí životní prostředí a které zároveň umožní přeměnit Prahu na moderní metropoli.
 • U veškerých dopravních staveb na území Prahy 8 budeme na první místo klást bezpečnost, zdraví a kvalitu života občanů. Silnice ani tratě nesmí být nepřekonatelnou bariérou a prostředkem pro vytváření vybydlených ghett.
 • Prosadíme maximální plnění povinností vlastníků k chátrajícím objektům.
 • Budeme hledat cesty, jak někdejší sídlištní centra proměnit podle současných představ o funkčním veřejném prostoru. Budeme o jejich budoucnosti vést debatu s veřejností a necháme zpracovat vize jejich dalšího vývoje.
 • Budeme spolupracovat s profesionálními urbanisty i se studenty vysokých škol při hledání budoucnosti pro nejpoškozenější místa na Osmičce, i pro obnovu dalších zanedbaných míst. Podpoříme profesionální projekty a studentské studie, které zabrání přeměně sídlišť na vyloučené oblasti. Budeme hledat peníze na uskutečnění revitalizací jak ve fondech EU, tak u firem působících v naší městské části.
 • Jsme proti výstavbě větších energetických zdrojů na našem území – např. elektrárny v Čimicích.
 • Ve spolupráci s IPR a dalšími partnery necháme zpracovat urbanistickou studii pro oblast Palmovky. Toto místo má naději stát se novým centrem východní části Prahy.
 • Zasadíme se o využití prázdných domů vlastněných státem.
 • Budeme jednat s magistrátem, aby byl vytvořen plán na využití Rohanského ostrova a podoby pravého břehu Vltavy mezi mostem Barikádníků a Rohanským ostrovem. Mělo by se jednat o území volně přístupné občanům s maximálním možným množstvím zeleně pro relaxační potřeby obyvatel. Neměl by být blokován (privatizován, oplocen) přístup k řece.

3. Automobily, cyklistika, pěší a veřejná doprava

3.1 Automobilová doprava a parkování
 • Zahájíme aktivní dopravní politiku Prahy 8. Posílíme výstavbu zpomalovacích pruhů, světelných semaforů a upravíme dopravní značky podle místních zvyklostí. Budeme prosazovat úpravy především místních komunikací tak, aby sloužily nejen automobilům, ale také chodcům a cyklistům.
 • Podpoříme vznik celopražské parkovací zóny, která upřednostní místní obyvatele a nezkomplikuje život našim živnostníkům. Je potřeba jednat o vybudování nových parkovacích míst.
 • Podpoříme kroky magistrátu, které zvýhodní cestování návštěvníků Prahy veřejnou dopravou (nové tramvajové tratě, přestupní stanice, vznik parkovišť P+R za hranicí města).
 • Budeme usilovat o to, aby auta neparkovala na vymezených pruzích pro cyklisty, MHD ani na chodnících a tím ohrožovala plynulost a bezpečnost silničního provozu.
 • Podpoříme vznik bezpečných parkovacích ploch pro kola a skútry.
 • Zavedeme opatření zvyšující bezpečnost pěší a cyklistické dopravy – stavební úpravy a zklidňování rezidenčních ulic.
 • Snížíme hlukovou zátěž na dopravně exponovaných místech.
 • Zklidníme dopravu v obytných zónách včetně stavebních úprav vozovky. Zjednodušíme dopravní značení v obytných ulicích tak, aby rychlost jízdy byla přirozeně regulovaná předností zprava.
 • Zjistíme mezi občany zájem o vznik ulic či čtvrtí bez motorové dopravy po vzoru západních metropolí.
 • Jsme pro urychlenou dostavbu vnějšího silničního obchvatu Prahy. Podporujeme tu variantu, která je ohleduplnější ke všem občanům Prahy 8.
 • Budeme požadovat po magistrátu urychlenou opravu Libeňského mostu. Výsledkem rekonstrukce nesmí být vedení automobilové dopravy přes Palmovku a v ulici Na Žertvách.
 • Odmítáme projekt povrchového vedení městského okruhu přes Libeň.
 • Budeme po magistrátu požadovat urychlení tunelového řešení pro Holešovičky.
3.2 Pěší a cyklistická doprava, bezpečnost chodců
 • Zaměříme se na rozvoj podmínek pro pěší dopravu po území Prahy 8. Budeme budovat bezbariérové přechody na silnicích a dopravně bezpečnostní prvky na přechodech pro chodce, které ochrání slabší účastníky provozu – děti, rodiče s kočárky, seniory a hendikepované. Projekty budeme konzultovat s organizacemi zaměřenými na podporu zájmů osob se zdravotním postižením.
 • Budeme podporovat zlepšení infrastruktury pro cyklisty. Tato opatření umožní rychlejší a bezpečnější dopravu po Praze 8 na elektrickém i běžném kole. Cyklodoprava nesmí být na úkor chodců, proto budeme prosazovat, aby vznikaly nové oddělené chodníky a koridory pro chodce a to zejména v místech, kde vinou vysokého provozu hrozí kolize chodců a cyklistů. V rezidenčních oblastech budeme podporovat sdílení veřejného prostoru.
 • Vzdělávání o základních pravidlech pohybu na kole či koloběžce v městě včetně zásad mezilidské tolerance zavedeme už v mateřských a základních školách. Pro tuto výuku využijeme moderní dopravní hřiště.
 • Podpoříme rozvoj systému sdílení kol.
 • Podpoříme zpomalení provozu v citlivých oblastech – před školkami a školami, či v blízkosti parků a dětských hřišť. Uděláme to jak stavebními úpravami vozovky (rychlostní prahy nebo tzv. krtčí uši zkracující přechody, které jsou pak bezpečnější), tak změnami v organizaci dopravy (střídání šikmého a podélného parkování, přednost zprava).
 • V rámci chodníkového programu a ve spolupráci s občany Prahy 8 budeme i nadále financovat opravy chodníků. Budeme však tlačit na magistrát, aby se o své chodníky staral za své finanční prostředky.
 • Podpoříme rozvoj běžeckých tras a cyklotras a dalších volnočasových projektů, např. single track v lesoparcích, pétanque apod.
 • Budeme budovat nové cesty pro pěší, a to zejména podél přirozených koridorů, jako jsou vodní toky. Zřídíme nové turistické stezky.
 • Podpoříme vznik systému veřejného WC na území naší městské části.
 • Budeme prosazovat včasné a kvalitní provádění údržby komunikací a chodníků, zejména pak v zimním období.
 • Zachováme Karlín jako rezidenční zónu s preferencí pěší a cyklistické dopravy.
 • Budeme usilovat o výstavbu lávky spojující Karlín a Holešovice financovanou z magistrátního rozpočtu nebo evropských fondů.
 • Dokončíme propojení in-line a cyklostezky od Libeňského zámečku přes ZOO až po oblast Zámků a podpoříme další rozvoj cyklostezek a in-line stezek.
 • Zasadíme se o zachování bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic Botanické zahrady v Troji pro občany žijící v blízkosti Botanické zahrady, a zároveň budeme aktivně kontrolovat aktivity Botanické zahrady Praha v oblasti Trojského vrchu.
3.3 Veřejná doprava
 • Budeme požadovat po Magistrátu hl. m. Prahy, Středočeském kraji a organizátorovi veřejné dopravy ROPID, aby urychlili přípravu přestupních bodů z automobilů na veřejnou dopravu (ideálně parkovišti P+R "park and ride") za hranicemi Prahy, na vlakových tratích a významných autobusových linkách.
 • Podporujeme společný dopravní integrovaný systém Prahy a Středočeského kraje.
 • Jsme pro další zavádění inteligentních světelných křižovatek, které umí dát přednost tramvajím a autobusům a urychlit tak cestování MHD.
 • Budeme po dopravním podniku a magistrátu požadovat komplexní bezbariérovost veřejné dopravy – jak z hlediska používaných vozů, tak na zastávkách. To platí i pro ty zastávky metra, kde ještě nebyl instalován výtah.
 • Budeme usilovat o zlepšení obsluhy Prahy 8 veřejnou dopravou včetně železnice. Podpoříme vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy. Budeme prosazovat takovou úpravu železničních tratí, aby z nich vycházelo méně hluku a přitom aby netvořily optickou bariéru a cizorodý prvek ve městě.
 • Kde to bude užitečné s ohledem na počet cestujících, tam budeme žádat vznik nové zastávky MHD. Ty však nesmí být na úkor rychlosti veřejné dopravy. Budeme usilovat o zkrácení intervalu tramvají a autobusů na trasách, kde už je dnes přetlak cestujících.
 • Jednoznačně podpoříme ozelenění tramvajových tratí travní směsí nebo sukulenty, případně též osázení okrajů tratí stromořadím.
 • Otevřeme debatu o tramvajovém spojení do Bohnic, Dolních Chaber a expresní tramvajové linky do Prahy 6. Budeme požadovat vznik studie, která ověří realizovatelnost tohoto plánu.
 • Podporujeme rekonstrukci tramvajové trati na Sokolovské, v Zenklově a v Klapkově ulici. Zavedeme debatu o přestavbě trati v ulici Střelničná s cílem dosáhnout většího bezpečí chodců.
 • Zasadíme se o to, aby v Praze 8 vznikly vlakové zastávky Karlín a U Kříže (Rokytka).
 • Budeme žádat rychlou rekonstrukci Libeňského mostu, bez kterého by Libeň zůstala odříznutá od druhé strany Vltavy. Obnovu potřebují taky zanedbané tramvajové trati na Palmovce, u Kříže, Vosmíkových, na Stírce a u Invalidovny.

4. Kultura, sport a sousedská spolupráce
 • Zřídíme institut čestného občanství, v rámci kterého oceníme významné osobnosti spojené s Prahou 8.
 • Podpoříme sokolské organizace, skauty, pionýry, turistické spolky a další organizace, které se starají o smysluplné trávení volného času dětí a mládeže.
 • Nadále budeme rozvíjet farmářské trhy a zvážíme vznik trvalé tržnice na území Prahy 8 – tedy místa, kde si bude možné koupit čerstvé ovoce a zeleninu od českých farmářů. V tržním řádu navýšíme počet míst, na kterých bude možné pořádat trhy.
 • Zachováme a opravíme plastiky a fontány, které vznikly zejména na sídlištích během minulých desetiletí.
 • Budeme podporovat stávající veřejné knihovny a jejich komunitní aktivity.
 • Otevřeme parky a další veřejné prostory pro kulturu, setkávání, fotografické, sochařské výstavy, filmové projekce atd.
 • Budeme dbát na to, aby se plastika, mozaika, muralart nebo umělecké grafitti na určených místech stalo běžnou součástí naší městské části. Podpoříme také opravy a rekonstrukce stávajících uměleckých děl a budov.
 • Pokud to bude výhodné, Praha 8 vstoupí do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a začne důsledně obnovovat památkovou zónu v Karlíně a v Bohnicích. Budeme usilovat o získání peněz na rekonstrukci zóny ze státních, městských a evropských zdrojů.
 • Budeme se podílet na akcích popularizujících památky u široké veřejnosti (Dny evropského dědictví, Noc kostelů…).
 • Prostřednictvím grantového systému budeme podporovat kulturu, sport, péči o životní prostředí, hendikepované a integraci cizinců nebo sociálně vyloučených. Najdeme i jiné zdroje než příjmy z hazardu. Podpoříme jak vrcholový sport, tak menší kluby. Budeme zveřejňovat kritéria k rozdělení finančních prostředků z grantových řízení. Zadání grantů sjednotíme s přechodem organizací na nový Občanský zákoník a s novým zákonem o grantech.
 • Zřídíme systém mikrograntů, jejichž prostřednictvím budeme podporovat občanské projekty zaměřené na obnovu veřejných prostor nebo na pronikání uměleckých děl do ulic a na náměstí.
 • Neprodáme a nepronajmeme kulturní domy Ládví a Krakov, zajistíme naopak jejich funkčnost, atraktivitu a využitelnost pro pořádání kulturních akcí. Na akce pořádané Městskou částí zavedeme zlevněné vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v kulturních domech Městské části Praha 8.
 • Zasadíme se o vytvoření muzea připomínajícího významné historické události v Praze 8 a výrazně zlepšíme vzhled Kobyliské střelnice.
 • Učiníme kroky k výstavbě sportovního areálu a venkovního volnočasového areálu, zaměřený na mládež a dospělé.  
 • Budeme podporovat život v Praze 8 mimo jiné formou symbolické adopce dětských hřišť, laviček, stromů, truhlíků a záhonů květin apod.
 • Budeme podporovat existenci většiny stávajících zahrádkářských kolonií. Podpoříme činnost policie, která bude dohlížet na bezpečnost osob a majetku v koloniích.
 • Na základě veřejné debaty s občany navrhneme pojmenování nových ulic, náměstí, parků a dalších veřejných budov a prostranství podle významných osob, které měly vztah k Praze 8.
 • Budeme vyjednávat s majitelem Paláce Svět o jeho rekonstrukci a s hl. m. Praha o možnostech uplatnění sankcí v případě dalšího chátrání objektu. Stejný postup uplatníme i u dalších majitelů památek, kteří se o objekty s  historickou a uměleckou hodnotu nestarají.

5. Majetek, byty, nebytové prostory, podpora podnikání, turistický ruch a mezinárodní vztahy
 • Dokončíme privatizaci bytů v rozsahu schváleném předchozí politickou reprezentací.
 • U vybraných investičních akcí provedeme studii její realizace formou PPP projektu (Public Private Partnerships).
 • Zastavíme další výprodej majetku obce bez racionálního opodstatnění. Provedeme analýzu a určíme dlouhodobější strategii nakládání s majetkem.
 • Provedeme analýzu nájemních vztahů mezi MČ Praha 8 a jednotlivými nájemci nebytových prostor. Budeme usilovat o narovnání nájmů tam, kde se prokáže, že jsou pro MČ nevýhodné.
 • Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků na městskou část.
 • Zachováme současnou síť obecních nebytových prostor.
 • Budeme modernizovat budovy v obecním vlastnictví tak, abychom snížili jejich energetickou náročnost. Nejde jen o zateplování fasád, ale o celkový energetický management. Zvážíme i instalaci termosolárních a fotovoltaických systémů. Na modernizaci budov budeme aktivně usilovat o získání maxima finančních prostředků z evropských fondů.
 • Zvážíme zřízení vlastní správcovské firmy městské části.
 • Na významné veřejné stavby budeme vypisovat architektonické soutěže. Budeme spolupracovat i s mladými architekty, kterým umožníme vylepšit vzhled a funkčnost naší městské části o prvky drobné a funkční architektury.
 • Aktivní podporou kultury podpoříme rozvoj cestovního ruchu v Praze 8. Navážeme spolupráci s partnerskými městy v zahraničí.
 • Z finančních prostředků, které byly získány privatizací části bytového fondu MČ, zvážíme zakoupení rekreačního objektu, kde bude pro děti z mateřských a základních škol probíhat pobyt v přírodě.
 • Podpoříme profesionální muralartové a streetartové umělce, kteří obcí vybrané fasády a další architektonické prvky vyzdobí. Zvážíme zřízení legální sprejerské stěny.
 • Budeme hledat budoucnost pro objekt současného nákupního centra Draháň v Čimicích, které je nyní ve špatném technickém stavu a prakticky bez využití.
 • Zvážíme další nakládání s majetkovou účastí ve společnosti IPODEC.
 • Chceme důsledně dbát na řešení problematiky neplatičů nájemného.
 • Ze společnosti Centrum Palmovka a.s. vyčleníme tepelné hospodářství do samostatného subjektu.
 • Provedeme komplexní pasportizaci majetku Městské části a rozdělíme majetek Prahy 8 podle kritérií důležitosti pro její fungování a pro život jejích obyvatel. Zvýšíme kontrolu nad využíváním nebytových prostor a prázdných bytů a zasadíme se o jejich využití k užitku Prahy 8 a jejích obyvatel.

6. Školy, školky, volný čas dětí a mládeže
 • Na základě potřeb vytvoříme nová místa pro děti v mateřských a základních školách. Podpoříme vznik veřejných, soukromých i firemních školek s důrazem na dodržení výchovně vzdělávacího programu pro předškolní děti.
 • Nastavíme spravedlivá kritéria pro výběr dětí do mateřských škol.
 • Budeme podporovat komplexní preventivní programy ve školách zřizovaných městskou částí. Aktivně podpoříme školy v boji proti šikaně a ve vytváření pozitivní atmosféry ve školách.
 • Podpoříme stěhování středních a vysokých škol na území Prahy 8. Studentský život oživuje čtvrti, ve kterých školy sídlí, a přináší jim novou energii.
 • Podpoříme pedagogické pracovníky při osvojování si moderních (aktivizačních) metod výuky.
 • Budeme prosazovat začleňování hendikepovaných dětí do předškolních a školních zařízení – ať už stavebními úpravami škol nebo prostřednictvím asistenta.
 • Provedeme zmapování počtů dětí, které nemohou být umístěny v mateřských školách a družinách z důvodu finanční nedostatečnosti rodiny. Zvážíme případnou podporu těchto skupin obyvatel s přihlédnutím k možnostem rozpočtu.
 • Zavedeme mimořádnou odměnu pro nejlepší učitele základních škol.
 • Podpoříme učitele z Prahy 8 v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání, posílíme jejich společenskou roli a podpoříme zvýšení kapacity učitelských ubytovacích zařízení.
 • Budeme podporovat zájmové a neformální vzdělávání všech dětí. Zaměříme se zejména na podporu fyzické zdatnosti a zručnosti dětí a jejich kontakt s přírodou.
 • Podpoříme bezplatnou výuku angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni základních škol v Praze 8.
 • Budeme školám pomáhat se získáním financí z dotačních programů.
 • Zapojíme umělecké a základní školy do kulturního života Prahy 8.
 • Zasadíme se o růst počítačové gramotnosti mezi žáky a žákyněmi našich škol, budeme pracovat na jejich ochraně před kyberšikanou a jinými negativními jevy pocházejícími z počítačových sítí.
 • Rozšíříme kapacitu mateřských a základních škol v Karlíně.
 • Vytvoříme a zpřístupníme úplnou databázi všech volnočasových aktivit pro občany Prahy 8, zejména pro děti, mládež a seniory.
 • Dokončíme obnovu školních kuchyní a jídelen v základních školách, aby žáci a učitelé měli k dispozici moderní stravovací zařízení. Zavedeme důslednou kontrolu kvality a procesu přípravy školní stravy, která zajistí zvýšenou kvalitu podávaných jídel nad rámec zákonných požadavků. Zajistíme tak zdravé stravovací návyky školních dětí.
 • Vznikne nová příspěvková organizace pro dětské kluby.

7. Sociální politika, zdravotnictví, byty a senioři
 • Výše nájemného v obecních domech bude mít vždy ekonomické opodstatnění. Nebudeme bezdůvodně zvyšovat nájemné a zvážíme nutnost zachování jeho současné výše. Sociální a startovací byty budou mít snížené nájemné.
 • Připravíme koncepci rozvoje nájemních bytů s ohledem na platnou legislativu. Prosadíme zřízení startovacích bytů pro mladé rodiny a ústupových malometrážních bytů pro seniory. Zasadíme se o výstavbu domu, ve kterém bude část bytů vyhrazena na ubytování osob se zdravotním hendikepem.
 • Podpoříme specifické typy bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (osamělé matky, seniory, domy pro mládež z dětských domovů aj.).
 • Podáme pomocnou ruku těm, kteří se dostali do obtížné životní situace.
 • Budeme aktivně řešit problematiku osob bez přístřeší, aby se těmto osobám dostalo pomoci a zároveň se tím výrazně zlepšila bezpečnostní situace v některých lokalitách naší městské části. Do této pomoci zapojíme odborníky na danou problematiku, a to zejména z neziskového sektoru.
 • Budeme finančně podporovat poskytovatele sociálních služeb zřízených MČ, tj. Gerontologické centrum a Obvodní ústav sociálních služeb. Budeme však důsledně dbát na hospodárnost těchto organizací. Obě dvě organizace budeme dále rozvíjet pro klienty.
 • Bude probíhat spolupráce s terénními pracovníky a neziskovými organizacemi při prevenci a řešení důsledků kriminality, drogových závislostí a tzv. bezdomovectví.
 • Upřednostňujeme péči o seniory v jejich domácím prostředí.
 • Podpoříme programy aktivního stáří, chceme seniory plně zapojit do společenského života.
 • Provedeme analýzu nákladovosti znovuzavedení služeb pro seniory v DPS (úklid, praní záclon, apod.) za sníženou cenu.
 • Budeme spolupracovat s Nemocnicí Na Bulovce a zasadíme se o zachování dostupnosti pohotovostní lékařské i lékárenské péče v prostorách této nemocnice. V rámci Nemocnice Na Bulovce též podpoříme zřízení stále zubní pohotovosti.
 • Prověříme možnost zvýšení výnosů z provozování objektu Polikliniky Mazurská.
 • Podpoříme případný vznik hospicu a aktivity spolků, které poskytují paliativní péči.
 • Kde to půjde, pokusíme se odstraňovat umělé bariéry mezi generacemi.

8. Otevřený úřad, transparentní správa a boj proti korupci
 • Zavedeme na úřadu Místní agendu 21 (v souladu s kompetencemi koaličních stran) a připravíme strategický plán udržitelného rozvoje městské části. Úředníci budou proškoleni, jak otevřeně a férově jednat s občany.
 • Praha 8 vstoupí do Národní sítě zdravých měst, přijme pravidla dlouhodobě udržitelného rozvoje a bude je uplatňovat v každodenní praxi. Zvážíme certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, případně jiné metody certifikace kvality ve veřejné správě.
 • Rozšíříme úřední hodiny Úřadu městské části. Podpoříme zavedení dojednání schůzek s pracovníkem úřadu on-line.
 • Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu občanům. Informace, které je možné uveřejnit, automaticky uveřejníme, aby se občané nemuseli svých práv domáhat složitě na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Během schůzí zastupitelstva zavedeme po vzoru magistrátu institut interpelací s pevnou dobou v programu schůze do odpoledních hodin (např. od 16.00 hodin) tak, aby byla pro občany snáze dostupná. Jednací sál zastupitelstva bude vybaven elektronickým hlasovacím zařízením. Považujeme za nezbytné, aby občané měli možnost zjistit, jak hlasovali konkrétní zastupitelé.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva a další dokumenty budeme poskytovat ve strojově čitelné formě. Budeme zveřejňovat i materiály schválené radou včetně důvodové zprávy ve stavu, který bude v souladu se zákonem.
 • Budeme využívat přímé přenosy ze zastupitelstva, a pokud nám to zákony dovolí, budeme zveřejňovat záznamy z veřejných schůzí v audio i video podobě.
 • Zajistíme, aby zápisy z jednání komisí byly veřejné na webu. Zajistíme důslednou archivaci podkladů pro jednání rady, zastupitelstva a komisí v elektronické podobě a to i na webu.
 • Přehodnotíme obsah a formu časopisu Osmička, včetně financování a způsobu vydávání. Zřídíme redakční radu.
 • Rozšíříme také databázi informačního SMS kanálu.
 • Zřídíme stálou infolinku pro dotazy občanů.
 • Maximálně zpřístupníme činnost úřadu Městské části Praha 8 jejím obyvatelům. Je potřeba, aby byly veškeré informace zpřístupněny na webových stránkách městské části. Budeme prosazovat, aby bylo maximum možných úředních záležitostí možné podat systémem elektronických podání.
 • Na webových stránkách městské části budou volně přístupné informace o probíhajících výběrových řízeních.
 • Před každým nákupem software nejdříve zvážíme použití open source řešení. V případě použití proprietárního software na úkor open source alternativy tuto volbu zdůvodníme.
 • Podpoříme systém sdílení informací prostřednictvím zavedení otevřených dat. Budeme publikovat datasety ve veřejně přístupných katalozích otevřených dat.
 • Weby městské části budeme zveřejňovat podle licence Creative Commons.
 • Prosadíme reorganizaci úřadu směrem k větší efektivitě a standardu poskytovaných služeb. Snížíme počet úředníků zařazených do úřadu městské části, zejména těch ve vedoucích funkcích. Funkčnost nového organizačního řádu budeme pravidelně kontrolovat.
 • Úřad musí jít příkladem v šetrném využívání energií, ochraně životního prostředí, zaměstnávání osob s tělesným postižením a v odstraňování bariér.
 • Vypracujeme směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která povede k větší transparentnosti v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a odstraní zbytečnou administrativní zátěž.
 • Budeme zveřejňovat výsledky výběrových řízení včetně smluv v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 • Vyhlášení a výsledky veřejných zakázek budeme zveřejňovat na webu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 • Připravíme mapu korupčních rizik a jejich řešení.
 • Při zadávání veřejných zakázek upřednostníme otevřené a užší řízení a elektronickou aukci (tam, kde to bude možné).
 • Ve výběrových řízeních vedle nejnižší ceny uplatníme také hlediska ekologická, sociální a kvalitativní.
 • Občany budeme informovat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Zaměříme se na SMS, sociální sítě apod.
 • Příspěvky pro sportovní a kulturní organizace budeme rozdělovat především prostřednictvím grantového systému.

9. Zeleň a životní prostředí
 • Prosadíme, aby vybrané lokality prošly revitalizací a aby byla zajištěna pravidelná údržba těchto míst. Rozšíříme plochy městské zeleně a tam, kde je to možné, začneme s jejich vzájemným propojováním.
 • Budeme usilovat o snížení znečištění ovzduší.
 • Uliční stromořadí – a to nová i obnovovaná – by měla být běžnou součástí veřejného prostoru a bude o ně takto pečováno. Budeme velmi pečlivě vybírat druhy stromů, které jsou vhodné do města, jsou provozně bezpečné, způsobují minimum problémů pro alergiky a především budou vhodné pro funkci, kterou mají v místě plnit.
 • Vytvoříme jednotný a aktualizovaný přehled všech souborů zeleně v Praze 8, který následně umožní účelnou a hospodárnou správu. Tento přehled bude sloužit pro plánování vhodného režimu údržby a sestavování rozpočtu na údržbu zeleně. Přepracujeme a sjednotíme systém péče o zeleň.
 • I nadále radnice zajistí sběr psích exkrementů. Budeme žádat po městské policii postih těch majitelů psů, kteří po svých psech neuklízejí.
 • Budeme důsledně postihovat znečišťovatele veřejného prostranství.
 • Zvýšíme počet psích luk, pokud najdeme vhodná místa pro jejich zřízení.
 • Rada městské části bude tlačit na vlastníky pozemků, aby zajistili údržbu zeleně v dostatečné míře tak, aby jejich stav nezhoršoval kvalitu veřejného prostoru, včetně příslušných právních kroků.
 • Chceme vybudovat minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým příslušenstvím. Parky budou místem pro sport, odpočinek a sousedský život. Parky mají být otevřené možnosti uspořádat piknik nebo oběd.
 • Zvážíme instalaci toalet a zavedení hlídací a pořádkové služby na dětských hřištích
 • Zrevitalizujeme stávající vodní plochy a přidáme další vodní prvky, zasakovací pásy, zatravňovací dlažby apod.    
 • Budeme hledat zdroje pro zvýšení počtů odpadkových košů pro pejskaře, pro umísťování sběrných kontejnerů pod zem.
 • Domovní popelnice v souladu s pražskou vyhláškou zmizí z veřejných prostranství.
 • Zrekonstruujeme celý park Pod Plynojemem na Palmovce a společně s majitelem budeme hledat nové řešení pro rozestavěný kryt na jižním svahu.
 • Budeme aktivně pracovat s majiteli lesů v Kobylisích, Ďáblicích a Čimicích, aby zajišťovali péči o lesy.
 • Budeme prosazovat, aby Rokytka a její bezprostřední okolí prošlo revitalizací a mohlo být využíváno pro rekreační účely a aby byla zajištěna pravidelná údržba těchto míst.
 • Podpoříme ekologickou výchovu ve školách a mezi občany.

10. Ekonomika, rozpočet a investice
 • Provedeme celkovou revizi výdajů Městské části Praha 8. Aktivně prověříme možnosti navýšení rozpočtových příjmů a budeme o tomto jednat s hlavním městem Prahou i státem.
 • Provedeme audit Centra Palmovka, a.s., a to jak ve vztahu k projektu výstavby Nové Palmovky, tak ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti. Provedeme na základě výsledků auditu zhodnocení možností dalšího nakládání s projektem Nová Palmovka a se společností Centrum Palmovka, a.s.
 • Vyvineme maximální úsilí k omezení každoročního rozdílu mezi pravidelnými (běžnými) příjmy a běžnými (provozními) výdaji.
 • Zavedeme postupně centrální nákup pro opakovaně pořizované zboží a služby, a to jak u úřadu městské části, tak u příspěvkových organizací. Ve vybraných případech využijeme k nákupům elektronická tržiště a elektronické aukce.
 • Provedeme přezkoumání vybraných veřejných zakázek z pohledu dodržování zákona a kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivity. O výsledcích tohoto přezkoumání budeme informovat veřejnost. V případě zjištění škody budeme aktivně vymáhat její náhradu.
 • Obchodní korporace stoprocentně vlastněné MČ Praha 8 budou poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Již ve fázi přípravy rozpočtu umožníme občanům účast (participaci) na části jeho investiční složky.
 • U významných investičních projektů budeme požadovat studie proveditelnosti, které budou veřejně přístupné.
 • Zachováme grafický přehled rozpočtu, tzv. „rozklikávací“ rozpočet.Související odkazy