Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0193/2019 19 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0128/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. března 2019 a dotačního řízení na jeho základě vyhlášeného a návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2019 15. dubna 2019
Usn RMC 0192/2019 19 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0127/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. března 2019 a dotačního řízení na jeho základě vyhlášeného a návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2019 15. dubna 2019
Usn RMC 0191/2019 19 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0126/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. března 2019 a dotačního řízení na jeho základě vyhlášeného a návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na·rok 2019 15. dubna 2019
Usn RMC 0190/2019 19 k návrhu jmenování člena komise Rady městské části Praha 8 pro·informatiku 15. dubna 2019
Usn RMC 0189/2019 18 k návrhu změny v komisích Rady městské části Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0188/2019 18 k návrhu změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 – povodňové komise MČ Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0187/2019 18 k návrhu změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro·dopravu 10. dubna 2019
Usn RMC 0186/2019 18 k návrhu odstoupení od žádostí o dotace z Operačního programu Životního prostředí SFŽP 10. dubna 2019
Usn RMC 0185/2019 18 k návrhu výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní techniky" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 Nextnet, s.r.o. 10. dubna 2019
Usn RMC 0184/2019 18 k návrhu udělení souhlasu Městské částí Praha 8 s užitím znaku Městské části Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0183/2019 18 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi panem Zdeňkem Topinkou jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč 10. dubna 2019
Usn RMC 0182/2019 18 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" 10. dubna 2019
Usn RMC 0181/2019 18 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8" 10. dubna 2019
Usn RMC 0180/2019 18 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381, uzavřené v rámci břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 381, prostor 511, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 68, 186 00 Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0179/2019 18 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve spoluvlastnickém podílu Úřadu pro·zastupování státu ve věcech majetkových a Městské části Praha·8 – čp.·485, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Březinova·18, 186·00·Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0178/2019 18 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou 10. dubna 2019
Usn RMC 0177/2019 18 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0176/2019 18 k návrhu souhlasu Rady Městské části Praha 8 se záměrem svěření pozemků na k. ú. Bohnice v Praze 8 do správy Městské části Praha 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0175/2019 18 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 840/190 na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem zařízení staveniště pro stavbu "Domov pro seniory Bohnice" při ulici Řešovská 10. dubna 2019
Usn RMC 0174/2019 18 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie na pozemku parc. č. 1137/221 na k. ú. Čimice, obec Praha 10. dubna 2019
Usn RMC 0173/2019 18 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 840/1 (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Feřtekova) 10. dubna 2019
Usn RMC 0172/2019 18 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/52 (o·výměře cca 10 m2) na k. ú. Kobylisy (při ul. Žernosecká) 10. dubna 2019
Usn RMC 0171/2019 18 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 726/1 (o výměře cca 215 m2) na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) 10. dubna 2019
Usn RMC 0170/2019 18 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 678/2 o výměře 20·m2 (dle geometrického plánu č. 1631-343/2018 ze dne 22. 11. 2018 nově označeného jako parc.č. 678/7) na k.ú. Karlín v Praze 8 (při·ul.·Na Špitálsku) 10. dubna 2019
Usn RMC 0169/2019 18 k připomínkám Městské části Praha 8 k návrhu Územní studie sídliště Ďáblice 10. dubna 2019
Usn RMC 0168/2019 18 k námitkám Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného řízení „Dočasné novostavby ocelové skladové haly s dobou trvání do roku 2038“ na pozemku parc.č. 3610 na k.ú. Libeň v Praze 8 10. dubna 2019
Usn RMC 0167/2019 18 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 767/1 o výměře cca 200 m2 na k.ú. Karlín v Praze 8 (v blízkosti betonárky) 10. dubna 2019
Usn RMC 0166/2019 18 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 3868/4 o výměře cca 90 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·U·Rokytky) 10. dubna 2019
Usn RMC 0165/2019 18 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.·č.·840/456 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého, Dolákova) 10. dubna 2019
Usn RMC 0164/2019 18 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·2364/136 na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 (při ul. Kyselova) 10. dubna 2019
12345...