Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0601/2022 4 k návrhu poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí 2022 23. listopadu 2022
Usn RMC 0600/2022 4 k návrhu jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13 23. listopadu 2022
Usn RMC 0599/2022 4 k návrhu vydání "Dodatku č. 5" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 23. listopadu 2022
Usn RMC 0598/2022 4 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu z programu sociálního bydlení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, kterým se mění plnění poskytovaná s užíváním bytu 23. listopadu 2022
Usn RMC 0597/2022 4 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 23. listopadu 2022
Usn RMC 0596/2022 4 k návrhu delegování zástupců městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. 23. listopadu 2022
Usn RMC 0595/2022 4 k návrhu Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2023 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2023 23. listopadu 2022
Usn RMC 0594/2022 4 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění nových rozvaděčů na stávající vedení při ul. Štětínská, Dolákova a Hackerova 23. listopadu 2022
Usn RMC 0593/2022 4 k návrhu úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, na rok 2022 23. listopadu 2022
Usn RMC 0592/2022 4 k návrhu úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2022 23. listopadu 2022
Usn RMC 0591/2022 4 k návrhu odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, na rok 2023 23. listopadu 2022
Usn RMC 0590/2022 4 k návrhu úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, na rok 2022 23. listopadu 2022
Usn RMC 0589/2022 4 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 23. listopadu 2022
Usn RMC 0588/2022 4 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 23. listopadu 2022
Usn RMC 0587/2022 3 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 16. listopadu 2022
Usn RMC 0586/2022 3 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0486/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.9.2019, ve věci Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0585/2022 3 k návrhu pověření zastupitele městské části Praha 8 k zastupování městské části Praha 8 v rámci územního rozvoje a výstavby dle textu pověření 16. listopadu 2022
Usn RMC 0584/2022 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu pozemků" za účelem úpravy bezmotorové komunikace A2 a A26 v Praze 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0583/2022 3 k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2023 16. listopadu 2022
Usn RMC 0582/2022 3 ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. až 3. čtvrtletí 2022 16. listopadu 2022
Usn RMC 0581/2022 3 k návrhu změny ve složení Dílčích inventarizačních komisí městské části Praha 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0580/2022 3 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 533/5, k.ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0579/2022 3 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0485/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.9.2019, ve věci Seznamu vybraných bytových domů, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0578/2022 3 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 3585, k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 16. listopadu 2022
Usn RMC 0577/2022 3 k návrhu Metodického pokynu specifikujícího dočasné podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hlavním městem Prahou, svěřených do správy MČ Praha 8, a Zásad implementace metodického pokynu 16. listopadu 2022
Usn RMC 0576/2022 3 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy se změnou užívání části objektu č. ev. 676, k. ú. Libeň" 16. listopadu 2022
Usn RMC 0575/2022 2 k návrhu zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 a·jmenování předsedů a členů komisí Rady městské části Praha 8 9. listopadu 2022
Usn RMC 0574/2022 2 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26" 9. listopadu 2022
Usn RMC 0573/2022 2 k návrhu dohody o ukončení "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Libeň 9. listopadu 2022
Usn RMC 0572/2022 2 k návrhu přijetí Ručitelských prohlášení vystavených na základě Článku IX.1 Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8, Hlavním městem Praha a společností Konsorcium Rohan, s.r.o., uzavřené dne 1.11.2022 9. listopadu 2022
12345...