Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0110/2023 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, 182 00 Praha 8 22. března 2023
Usn RMC 0109/2023 15 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 22. března 2023
Usn RMC 0108/2023 15 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 22. března 2023
Usn RMC 0107/2023 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 2367, na k. ú. Libeň a na adrese Voctářova 12, 186 00 Praha 8 22. března 2023
Usn RMC 0106/2023 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 2367, na k. ú. Libeň a na adrese Voctářova 12, 186 00 Praha 8 22. března 2023
Usn RMC 0105/2023 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" umístění kanalizační přípojky a kabelů NN pod názvem akce "Bytový dům U Měšťanských škol" na pozemku parc. č. 557/5 na k. ú. Kobylisy, obec Praha 22. března 2023
Usn RMC 0104/2023 15 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I. – ulice Hanouškova" 22. března 2023
Usn RMC 0103/2023 15 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Servisní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozních a servisních služeb centrální infrastruktury" 22. března 2023
Usn RMC 0102/2023 15 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 22. března 2023
Usn RMC 0101/2023 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" s Ministerstvem vnitra ČR s předmětem plnění "Nákup produktů společnosti Cisco Systems" 22. března 2023
Usn RMC 0100/2023 15 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0905/2011, Usn RMC 0906/2011 a Usn RMC 0907/2011 Rady městské části Praha 8 ze dne 14. 12. 2011, v plném rozsahu 22. března 2023
Usn RMC 0099/2023 15 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 12/43 22. března 2023
Usn RMC 0098/2023 15 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 12/43 22. března 2023
Usn RMC 0097/2023 15 k návrhu uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb ("in-house"), ve znění pozdějšího Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, a Dodatku č. 3 mezi městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 22. března 2023
Usn RMC 0096/2023 15 k návrhu jmenování ředitelky příspěvkové právnické osoby (organizace) Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) 22. března 2023
Usn RMC 0095/2023 15 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 - 2027 22. března 2023
Usn RMC 0094/2023 15 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 22. března 2023
Usn RMC 0093/2023 14 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 8. března 2023
Usn RMC 0092/2023 14 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou 8. března 2023
Usn RMC 0091/2023 14 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Bohnice, na dobu určitou 8. března 2023
Usn RMC 0090/2023 14 k návrhu uzavření 12 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 8. března 2023
Usn RMC 0089/2023 14 k návrhu "Plánu rozvoje prorodinné/proseniorské politiky MČ Praha 8 v letech 2023 - 2026" 8. března 2023
Usn RMC 0088/2023 14 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Libeň 8. března 2023
Usn RMC 0087/2023 14 k návrhu uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2017/0571/OPS.DVZ", ve znění pozdějšího dodatku, mezi městskou částí Praha 8 a společností Fandament Architects s.r.o. 8. března 2023
Usn RMC 0086/2023 14 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 8. března 2023
Usn RMC 0085/2023 14 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" za účelem vybudování veřejné komunikační sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s., pod označením stavby „Připojení objektu U Meteoru 147/6, Praha 8“, Praha, Libeň 8. března 2023
Usn RMC 0084/2023 14 k návrhu prodloužení lhůty zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Architektonické řešení, včetně interiéru, základní školy Rohan, Praha 8" 8. března 2023
Usn RMC 0083/2023 14 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2023 8. března 2023
Usn RMC 0082/2023 14 k návrhu zmocnění člena Rady městské části Praha 8, k zastupování městské části ve věcech bezpečnosti objektu Čimická 772/76 8. března 2023
Usn RMC 0081/2023 14 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" 8. března 2023
1234