Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0023/2022 113 k návrhu uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a·kontejnerů" za·účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na·části komunikace U Polikliniky na pozemku parc.·č.·1285/30, k.·ú.·Troja, obec Praha 12. ledna 2022
Usn RMC 0022/2022 113 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu neurčitou 12. ledna 2022
Usn RMC 0021/2022 113 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0020/2022 113 k návrhu uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 12. ledna 2022
Usn RMC 0019/2022 113 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 12. ledna 2022
Usn RMC 0018/2022 113 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 12. ledna 2022
Usn RMC 0017/2022 113 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 12. ledna 2022
Usn RMC 0016/2022 113 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0015/2022 113 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 10.02.2021 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" k·bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy 12. ledna 2022
Usn RMC 0014/2022 113 k návrhu úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0013/2022 113 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 504, čp.·120, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0012/2022 113 k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP·č.·505, v·domě čp.12, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186·00·Praha·8 12. ledna 2022
Usn RMC 0011/2022 113 k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městskou částí Praha·8, a společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 12. ledna 2022
Usn RMC 0010/2022 113 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění a provozování NTL plynovodu pod názvem stavby "Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Feřtékova, Dolákova, Kusého, Hackerova, Praha 8 - Bohnice" 12. ledna 2022
Usn RMC 0009/2022 113 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "RVDSL1829 A·A·LIBY2345-LIBY1HR MET" 12. ledna 2022
Usn RMC 0008/2022 113 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění nové distribuční sítě - technického vybavení na pozemcích parc.·č.·881/208 a 881/209, oba na k. ú. Čimice, obec Praha 12. ledna 2022
Usn RMC 0007/2022 113 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 12. ledna 2022
Usn RMC 0006/2022 113 k návrhu vyjádření ke studii Herní krajina a kavárna v Praze 8 – Bohnicích, parc.č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89 na k.ú. Bohnice v·Praze 8 (při ul. Krosenská) 12. ledna 2022
Usn RMC 0005/2022 113 k návrhu vyjádření ke studii Bytového domu Na Slovance, parc.č.·1815/1, 1815/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0004/2022 113 k návrhu úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízené městskou částí Praha 8 na rok 2021 12. ledna 2022
Usn RMC 0003/2022 113 k návrhu přípravy 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 12. ledna 2022
Usn RMC 0002/2022 113 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 - 2026 12. ledna 2022
Usn RMC 0001/2022 113 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce, tj.·hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 8 12. ledna 2022