Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0280/2020 63 k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP·č.·501, v·domě čp.12, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186·00·Praha·8 24. června 2020
Usn RMC 0279/2020 63 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o výpůjčce, ve znění pozdějšího dodatku, v·objektech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova·2, 186 00 Praha 8, čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská·2, 181 00 Praha 8, čp. 1151, na·k.·ú.·Kobylisy a na adrese Burešova·12, 182 00 Praha 8, čp. 532, na·k.·ú.·Střížkov a na adrese Bínova 532, 182 00 Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0278/2020 63 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Podkladové studie pro změny územního plánu při ulici Prosecká" 24. června 2020
Usn RMC 0277/2020 63 k návrhu uzavření "Dodatku č. 7" ke „Smlouvě o nájmu pozemku“ mezi·Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Beachklub Ládví z.s. 24. června 2020
Usn RMC 0276/2020 63 k návrhu podání žádosti Hlavnímu městu Praha o změnu účelu nedočerpané části dotace 24. června 2020
Usn RMC 0275/2020 63 k návrhu změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu hasičské zbrojnice 24. června 2020
Usn RMC 0274/2020 63 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a TJ Slovan Bohnice, z.s., Praha 8 jako·"obdarovaným" 24. června 2020
Usn RMC 0273/2020 63 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Rekonstrukce a nástavba rodinného domu k Drahani čp. 816, Čimice" na pozemku parc. č. 1113/1, na k. ú. Čimice, obec Praha 24. června 2020
Usn RMC 0272/2020 63 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, k. ú. Střížkov a k. ú. Libeň, na·dobu určitou 24. června 2020
Usn RMC 0271/2020 63 k návrhu poskytnutí slevy z nájemného nájemcům prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti s·pandemií onemocnění COVID-19 24. června 2020
Usn RMC 0270/2020 63 k návrhu uzavření „Dodatku č. 4“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0269/2020 63 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0268/2020 63 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 895 na·k.·ú.·Karlín v Praze 8 24. června 2020
Usn RMC 0267/2020 63 k návrhu "Pravidel pro postup při správě pohledávek v rámci působnosti odboru správy majetku" 24. června 2020
Usn RMC 0266/2020 63 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0362/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 8. 8. 2018, ve věci stanovení "Pravidel pro postup při·správě pohledávek v rámci působnosti odboru správy majetku" 24. června 2020
Usn RMC 0265/2020 63 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 5/1, na k. ú. Libeň, obec Praha (dále jen „Pozemek") 24. června 2020
Usn RMC 0264/2020 63 k návrhu výběru makléře a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování služeb pojišťovacího makléře městské části Praha 8" 24. června 2020
Usn RMC 0263/2020 63 k návrhu souhlasu s nákupem osobního automobilu příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 24. června 2020
Usn RMC 0262/2020 63 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0261/2020 63 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 24. června 2020
Usn RMC 0260/2020 63 k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_20_081 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 24. června 2020
Usn RMC 0259/2020 63 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3823/1 (o·výměře 75 m2, dle návrhu geometrického plánu č. 4823-61/2020 nově označeného jako parc.č. 3823/15) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Na·Sypkém) 24. června 2020
Usn RMC 0258/2020 63 k návrhu vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 4003/13, 4003/14, 4003/15, 4003/18, 4003/19, 4003/20, 4003/21, 4003/24, 4003/25, 4003/26, 4003/27, 4003/60, 4003/61, 4003/62, 4003/63, 4003/64 a části pozemků parc.č. 4004/1 (o výměře cca 2000 m2) a·parc.·č.·4003/1 (o výměře cca 1500 m2), všechny na k.ú. Libeň v·Praze 8 (při ul. Štorchova, Menclova, lokalita Libeňský ostrov) 24. června 2020
Usn RMC 0257/2020 63 k návrhu vyjádření k prodeji podílu id. 1/2 pozemku parc.č. 1184/71 na k.ú. Libeň v Praze 8 ( při ul. Rozšířená) 24. června 2020
Usn RMC 0256/2020 63 k návrhu vyjádření k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.č.·767/62, 767/208 a částí pozemků parc.č. 767/45, 767/11, 844/3, 767/205, všechny na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské nábřeží) 24. června 2020
Usn RMC 0255/2020 63 k návrhu uzavření 2 "Smluv o podmínkách udělení souhlasu s·umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Pražská teplárenská a.s. 24. června 2020
Usn RMC 0254/2020 63 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 238 786,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Libeň, Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0253/2020 63 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 152 003,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0252/2020 63 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 311,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 24. června 2020
Usn RMC 0251/2020 63 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 105 914,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 24. června 2020
12345...