Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0318/2019 25 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" objektu a pozemků ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – pozemek č. 3610, o výměře 10 080 m2, jehož·součástí je stavba čp. 264, a na adrese Sokolovská·121, 180·00·Praha 8 a pozemku 3609, o výměře 7 636 m2, vše·na·k.·ú.·Libeň 5. června 2019
Usn RMC 0317/2019 25 k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp.101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská·99, 186 00 Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0316/2019 25 k návrhu výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o·nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 06.05.2019) 5. června 2019
Usn RMC 0315/2019 25 k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 5. června 2019
Usn RMC 0314/2019 25 k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha·8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181·00·Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0313/2019 25 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 146, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 70, 186 00 Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0312/2019 25 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0311/2019 25 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2019 5. června 2019
Usn RMC 0310/2019 25 k návrhu zpětvzetí námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného řízení “Dočasné novostavby ocelové skladové haly s·dobou trvání do roku 2038“ na pozemku parc. č. 3610 na k. ú. Libeň v Praze 8 5. června 2019
Usn RMC 0309/2019 25 k návrhu vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro pozemek parc. č. 1016/98 na k. ú. Čimice v·Praze 8 (při ul. Mlazická) 5. června 2019
Usn RMC 0308/2019 25 k návrhu vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 3995/1, 3995/3, 3995/4, 3997/2, 3997/18, 3997/20, 3997/24 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·U·českých loděnic) 5. června 2019
Usn RMC 0307/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku parc. č. 606/16 na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 (při ul. Vršní) 5. června 2019
Usn RMC 0306/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 990/134 a 990/137, oba·na·k.·ú.·Čimice v Praze 8 (při ul. K Mlýnu) 5. června 2019
Usn RMC 0305/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k podkladové studii transformace severovýchodní části Masarykova nádraží pro účely pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 2537/84, 2537/83, 2538 a částech pozemků parc. č. 2537/1, 2537/162, všechny na k. ú. Nové Město v Praze 8 5. června 2019
Usn RMC 0304/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 prodeji pozemků parc. č. 2983/1, 2983/3, 2983/4, 2983/5, 2983/6, 2983/7, 2983/9, 2983/13, 2983/14, 2983/15, 2583/16, 2983/17, 2983/18, 2983/21, 2983/24, 2983/28, 2983/29, 2983/32, 2983/33, 2983/34, 2983/35, 2983/36, 2983/37, 2983/38, 2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48, 2983/49, 2983/53, 2983/54, 2983/55, 2982/34, 2982/35, 2982/36 na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) 5. června 2019
Usn RMC 0303/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.·č.·2983/49 na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) 5. června 2019
Usn RMC 0302/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků a·zřízení služebností a předkupních práv ve·prospěch žadatele – směna pozemků parc.č.·1306/66,1307/49, 1307/13, 1307/50 a·části pozemku parc.č.·1306/23 (o výměře 620 m2) za pozemky parc.č.·1306/64,1306/63, 1306/62, 1306/6, 1308/50 a části pozemku parc.č. 1306/9 (o·výměře 16 m2) dále nové zatížení pozemků Hlavního města Prahy zřízením služebnosti a předkupních práv ve·prospěch žadatele pro část pozemku parc.č. 1306/23 a·pro·pozemky parc.č.·1306/65, 1321/31, 1306/66,1307/47,1307/48,1307/13, vše·na·k.ú.·Troja v Praze 8 (při·ul. Hnězdenská) 5. června 2019
Usn RMC 0301/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 738/2, 738/3, oba·na·k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Na Dlážděnce) z OB-B na OB-D 5. června 2019
Usn RMC 0300/2019 25 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1034/3, 1034/4, 1034/9, 1034/10, 1034/11, 1034/12, všechny na k. ú. Čimice v Praze·8 (při ul. K Ládví), ze ZMK (zeleň městská a krajinná) na TI (technická infrastruktura) 5. června 2019
Usn RMC 0299/2019 25 k návrhu vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 415, 416/1 na·k. ú.·Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) 5. června 2019
Usn RMC 0298/2019 25 k návrhu vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 835/3, 835/4 na·k.·ú.·Karlín v Praze 8 a parc.č. 3947/4, 3947/5 na·k.·ú.·Libeň v·Praze 8 (oblast Krejcárek) 5. června 2019
Usn RMC 0297/2019 25 k návrhu vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 914/37, 914/21, 914/38, 1018/1, 1058/10, všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 (při·ul.·Chlumínská, Pešinova, Na Průhonu) a parc. č. 523/22, 807/1, oba·na·k.·ú.·Bohnice v Praze 8 (při ul. Pekařova a v blízkosti Draháňské rokle) 5. června 2019
Usn RMC 0296/2019 25 k návrhu územně-technických studií železničních zastávek Balabenka - U·Kříže a Praha - Karlín 5. června 2019
Usn RMC 0295/2019 25 k návrhu "Projektu dopravní infrastruktury v oblasti dolní Libně s·důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů" 5. června 2019
Usn RMC 0294/2019 25 k rezignaci členky Zastupitelstva městské části Praha 8 pí Mgr. Jitky Novotné na její mandát a k návrhu předání „OSVĚDČENÍ“ panu Mgr.·Martinu Staňkovi Ph.D., že se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 8, a kterým dnem se jím stal 5. června 2019
Usn RMC 0293/2019 25 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na·rok 2019 5. června 2019
Usn RMC 0292/2019 25 k návrhu převodu finančních prostředků z účtu OSMS, a.s. Karlín 429026 -2000881329/0800 na účet MČ Praha 8 zdaňované činnosti 189026-2000881329/0800 5. června 2019
Usn RMC 0291/2019 25 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0290/2019 25 k návrhu Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti a Pravidel pro doplňkovou činnost příspěvkových právnických osob(organizací) zřízených Městskou částí Praha 8 5. června 2019
Usn RMC 0289/2019 25 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 5. června 2019
12345...