Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0406/2019 30 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 31. července 2019
Usn RMC 0405/2019 30 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské části Praha 8 – v domě čp. 288, na k. ú. Karlín a·na·adrese Pernerova 17, 186 00 Praha 8 31. července 2019
Usn RMC 0404/2019 30 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování stavby "Úprava tramvajové smyčky Těšnov pro vjezd ve·směru z centra" na pozemku parc. č. 882/2 na k. ú. Karlín, obec Praha 31. července 2019
Usn RMC 0403/2019 30 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 31. července 2019
Usn RMC 0402/2019 30 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 31. července 2019
Usn RMC 0401/2019 29 k návrhu podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na·realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 17. července 2019
Usn RMC 0400/2019 29 k návrhu vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 17. července 2019
Usn RMC 0399/2019 29 k návrhu uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o zhotovení úprav projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a·provedení související inženýrské činnosti ze dne 9.7.2018, č.·objednatele 2018/0580/OPS.DVZ, č. poskytovatele MA/004/18" 17. července 2019
Usn RMC 0398/2019 29 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Česká kapitálová a realitní a.s. 17. července 2019
Usn RMC 0397/2019 29 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 17. července 2019
Usn RMC 0396/2019 29 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 17. července 2019
Usn RMC 0395/2019 29 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 396/1, v·k.·ú. Libeň v·Praze 8 17. července 2019
Usn RMC 0394/2019 29 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 17. července 2019
Usn RMC 0393/2019 29 k návrhu uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 17. července 2019
Usn RMC 0392/2019 29 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 17. července 2019
Usn RMC 0391/2019 29 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 17. července 2019
Usn RMC 0390/2019 29 k návrhu uzavření 4 dohod o postoupení nájemní smlouvy o nájmu nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 17. července 2019
Usn RMC 0389/2019 29 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 264, prostor č. 501, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180·00·Praha 8 17. července 2019
Usn RMC 0388/2019 29 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 17. července 2019
Usn RMC 0387/2019 29 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0318/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" objektu a pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemek č. 3610, o·výměře 10 080 m2, jehož součástí je stavba čp. 264, a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 a pozemku 3609, o výměře 7 636 m2, vše na k. ú. Libeň 17. července 2019
Usn RMC 0386/2019 29 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů id. 4/5 pozemků parc. č. 671/6, 671/14, 670/44 a pozemků parc. č. 670/4, 670/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici S.·K.·Neumanna) 17. července 2019
Usn RMC 0385/2019 29 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0107/2019, Usn·RMC·0012/2019, Usn RMC 0548/2018 a k prodeji a pronájmu pozemků v·blízkosti ulice S. K. Neumanna na k. ú. Libeň v Praze 8 17. července 2019
Usn RMC 0384/2019 29 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu „U libeňského pivovaru“ na pozemcích parc. č. 2823/1, 2824, 2826, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 17. července 2019
Usn RMC 0383/2019 29 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 13/83 (o výměře cca 415 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) 17. července 2019
Usn RMC 0382/2019 29 k návrhu vyjádření k pronájmu pozemku parc.č. 857/1 na k.ú. Karlín v·Praze 8 (při ul. Pernerova) 17. července 2019
Usn RMC 0381/2019 29 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemků parc. č. 889/28 (5 m2), 889/157 (60 m2), 889/156 (190 m2), 767/1 (3130 m2), 767/61 (65 m2), 767/19 (75 m2), 767/41 (50 m2) na·k.·ú.·Karlín v Praze 8 (lokalita Maniny) 17. července 2019
Usn RMC 0380/2019 29 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přestavba objektu bez·č.p.·na·pozemku parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylisy" 17. července 2019
Usn RMC 0379/2019 29 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku" 17. července 2019
Usn RMC 0378/2019 29 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup 50 ks počítačů a·monitorů" 17. července 2019
Usn RMC 0377/2019 29 k návrhu uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o dílo" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova·29" 17. července 2019
12345...