Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0024/2019 7 k návrhu II. dílčí změny "Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8" 9. ledna 2019
Usn RMC 0023/2019 7 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC08" 9. ledna 2019
Usn RMC 0022/2019 7 k návrhu "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" 9. ledna 2019
Usn RMC 0021/2019 7 k návrhu "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro·zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" 9. ledna 2019
Usn RMC 0020/2019 7 k návrhu zřízení komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku a·doplnění komise Rady městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas 9. ledna 2019
Usn RMC 0019/2019 7 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi Městskou částí Praha·8 jako "půjčitelem" a Centrem Palmovka, a.s. jako "vypůjčitelem", o·výpůjčce výpočetní techniky 9. ledna 2019
Usn RMC 0018/2019 7 k návrhu zpracování a předložení projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v·Praze 8" do 104. výzvy Operačního programu Životní prostředí 9. ledna 2019
Usn RMC 0017/2019 7 k návrhu úpravy ceníku inzerce v časopisu Městské části Praha 8 "OSMIČKA" 9. ledna 2019
Usn RMC 0016/2019 7 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 9. ledna 2019
Usn RMC 0015/2019 7 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - "Osmička pro·rodinu" 9. ledna 2019
Usn RMC 0014/2019 7 k návrhu odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP8 311230/2018, spis.zn. MCP8 198474/2018/OV.Jan ze dne 3. 12. 2018, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o dělení pozemku parc.č. 625/1 v katastrálním území Bohnice (lokalita Bendlovka) 9. ledna 2019
Usn RMC 0013/2019 7 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·2591/78 a parc. č. 2594/79, oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Ďáblická) 9. ledna 2019
Usn RMC 0012/2019 7 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č.·3766/12, 3766/13, 3766/14, 3766/15, 3766/16, 671/28, všechny na·k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna) 9. ledna 2019
Usn RMC 0011/2019 7 k informaci o dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne·15.·10. 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a·společností Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa·s.r.o.), jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2018, a·ke·způsobu provádění díla 9. ledna 2019
Usn RMC 0010/2019 7 k návrhu udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku a·služeb a.s. k pokračování v dosavadních smluvních poměrech ve·stávajícím rozsahu činností dle Smlouvy o výstavbě a·poskytování služeb uzavřené dne 15.10.2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako·objednatelem, a společností Metrostav Development·a.s. (resp.·Metrostav Alfa s.r.o.), jako poskytovatelem, ve·znění Dodatku·č.·1 ze·dne 9. 7. 2018 9. ledna 2019
Usn RMC 0009/2019 7 k návrhu odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Společenství vlastníků Libeň č.p. 1056, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha·8 – NP č. 601 a 602, čp. 1056, na k. ú. Libeň a·na·adrese náměstí Dr. Václava Holého 15, 180·00·Praha 8 9. ledna 2019
Usn RMC 0008/2019 7 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0651/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 12. 12. 2018, k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o·nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v·objektu ve·vlastnictví Společenství vlastníků Libeň č.·p.·1056, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – prostor č. 601 a 602, v budově čp. 1056, na·k.·ú.·Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 15, 180·00·Praha 8 9. ledna 2019
Usn RMC 0007/2019 7 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace prostranství na·pozemku parc. č. 2730/1 a 2730/3, k. ú. Libeň - park U Rokytky" 9. ledna 2019
Usn RMC 0006/2019 7 k návrhu rozhodnutí o odmítnutí námitek dodavatele VYSSPA Sports Technology s.r.o. (IČO: 279 67 638), se sídlem na adrese Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň - Východní předměstí, proti zadávací dokumentaci, proti zadávacím podmínkám a proti nezákonnému postupu zadavatele na veřejnou zakázku "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8" 9. ledna 2019
Usn RMC 0005/2019 7 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 9. ledna 2019
Usn RMC 0004/2019 7 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 9. ledna 2019
Usn RMC 0003/2019 7 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0673/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 9. listopadu 2016 a návrhu nových „Pravidel pro·poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 („obcí“) podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ 9. ledna 2019
Usn RMC 0002/2019 7 k návrhu úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 9. ledna 2019
Usn RMC 0001/2019 7 k návrhu ponechání účelových investičních prostředků z roku 2018 do·roku 2019 na pokračování investiční akce u Základní školy, Praha 8, Burešova 14 9. ledna 2019