Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0191/2021 88 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské části Praha 8 – v domě čp. 288, na k. ú. Karlín a·na·adrese Pernerova 17, 186 00 Praha 8 28. dubna 2021
Usn RMC 0190/2021 88 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Zenklova 162/220 – v·domě čp. 162, na k. ú. Kobylisy a·na·adrese Zenklova 220, 182·00·Praha 8 28. dubna 2021
Usn RMC 0189/2021 88 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Křižíkova 13 a·jednotlivými vlastníky bytových jednotek 28. dubna 2021
Usn RMC 0188/2021 88 k návrhu revokace Usnesení Rady městské části Praha 8 č.·Usn·RMC·0576/2019 ze dne 30. 10. 2019 přijatého k návrhu vyjádření k návrhům na pořízení změn územního plánu zkráceným postupem – ÚAN Florenc na k.ú. Karlín a k.ú. Nové Město v·Praze 8 (žádosti z 06/2019 a 09/2019) 28. dubna 2021
Usn RMC 0187/2021 88 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou 28. dubna 2021
Usn RMC 0186/2021 88 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v·Domech s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na·dobu·neurčitou 28. dubna 2021
Usn RMC 0185/2021 88 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 28. dubna 2021
Usn RMC 0184/2021 88 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 28. dubna 2021
Usn RMC 0183/2021 88 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o nájmu č. 2020/0556/OSM.DZC ve znění jejího "Dodatku č. 1" k vypůjčenému pozemku parc.č. 1285/30 o výměře 1 927 m2 na k. ú. Troja, obec Praha (pozemek HLMP-TSK) mezi Městskou částí Praha 8 a společností Aeskulab k. s. 28. dubna 2021
Usn RMC 0182/2021 88 k návrhu Účetní závěrky s Přílohou k účetní závěrce, týkající se hospodaření akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., za období od·1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 28. dubna 2021
Usn RMC 0181/2021 88 k návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb ("in-house"), ve znění pozdějšího Dodatku č. 1, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 28. dubna 2021
Usn RMC 0180/2021 88 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v·Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na·dobu·neurčitou 28. dubna 2021
Usn RMC 0179/2021 88 k návrhu poskytnutí mimořádné odměny některým ředitelkám škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů v 1. čtvrtletí roku 2021 28. dubna 2021
Usn RMC 0178/2021 88 k návrhu vyjádření k Analýze potenciálu rozvoje Praha – Florenc 28. dubna 2021
Usn RMC 0177/2021 88 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 28. dubna 2021
Usn RMC 0176/2021 87 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a·Bytovým družstvem Křižíkova 45 14. dubna 2021
Usn RMC 0175/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) na k.ú. Čimice v Praze 8 (při·ul. Na Průhonu) 14. dubna 2021
Usn RMC 0174/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 2386/3 (o výměře cca 220 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Františka Kadlece) 14. dubna 2021
Usn RMC 0173/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k zachování dočasné účelové komunikace na k.ú. Karlín v Praze 8 14. dubna 2021
Usn RMC 0172/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·2982/8, 2982/9, části pozemku parc.č. 2982/1 (o výměře cca·327·m2), pozemku parc.č. 2982/7, 2982/17, 2982/18, části pozemku parc.č.·2982/1 (o výměře cca 289 m2), pozemku parc.č.·2982/10, části pozemku parc.č. 2982/1 (o výměře cca 33 m2), pozemku parc.č.·2982/14, 2982/13, 2982/15, 2982/20 a části pozemku parc.č. 2982/1 (o výměře cca 232 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) 14. dubna 2021
Usn RMC 0171/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji dvou částí pozemku parc.č. 2982/1 (o výměře cca 58 m2 a cca 400 – 500 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) 14. dubna 2021
Usn RMC 0170/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 2364/507 (o výměře cca 5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Opálkova) 14. dubna 2021
Usn RMC 0169/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k zamýšlenému výběrovému řízení na pronájem pozemku parc.č. 857/1 na k.ú. Karlín v Praze 8 (při·ul. Pernerova) 14. dubna 2021
Usn RMC 0168/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 2617/4 (o výměře 14 m2) na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·K·Ovčínu) 14. dubna 2021
Usn RMC 0167/2021 87 k návrhu aktualizace vyjádření Městské části Praha 8 k částem pozemků parc.č. 3800/1 (o výměře cca 315 m2), parc.č. 1795/1 (o·výměře cca 34 m2) a parc.č. 1803 (o výměře cca 75 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Mazankou), na kterých má být realizován převod pozemků formou zřízení práva stavby 14. dubna 2021
Usn RMC 0166/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc.č.·567, 593, 595, 597, 3780, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8, oblast Pelc - Tyrolka (ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m.Prahy) za pozemky mimo území Městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) 14. dubna 2021
Usn RMC 0165/2021 87 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke zřízení práva stavby na·pozemcích parc.č. 2566/1, 2567, 2568, 2569, všechny na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 (při ul. Frýdlantská) 14. dubna 2021
Usn RMC 0164/2021 87 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - sociální pohřby" 14. dubna 2021
Usn RMC 0163/2021 87 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. a·Bytovým družstvem Křižíkova 45 14. dubna 2021
Usn RMC 0162/2021 87 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi·Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 112/56 v likvidaci 14. dubna 2021
12345...