Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0348/2022 132 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2 22. června 2022
Usn RMC 0347/2022 132 k návrhu vyjádření MČ Praha 8 k objemové studii „Volnočasový areál Šutka“, vypracované společností LOXIA a.s. 22. června 2022
Usn RMC 0346/2022 132 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8, jako "výpůjčitelem", a Janem Placákem, Praha 2 jako "půjčitelem" 22. června 2022
Usn RMC 0345/2022 132 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností irpa consulting & invest s.r.o. na straně druhé 22. června 2022
Usn RMC 0344/2022 132 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0569/2021 ze dne 08.12.2021 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností K zatáčce s.r.o. a k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností K zatáčce s.r.o. na straně druhé 22. června 2022
Usn RMC 0343/2022 132 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů" 22. června 2022
Usn RMC 0342/2022 132 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" 22. června 2022
Usn RMC 0341/2022 132 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 22. června 2022
Usn RMC 0340/2022 132 k návrhu textu "Smlouvy o zřízení služebností" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Decompressio s. r. o. 22. června 2022
Usn RMC 0339/2022 132 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0292/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 01. 06. 2022 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou 22. června 2022
Usn RMC 0338/2022 132 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 22. června 2022
Usn RMC 0337/2022 132 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Kollárova 16 – v domě čp. 171, na k. ú. Karlín a na adrese Kollárova 16, 186 00 Praha 8 22. června 2022
Usn RMC 0336/2022 132 k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – NP č. 604, v domě čp. 396, v k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8 22. června 2022
Usn RMC 0335/2022 132 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 22. června 2022
Usn RMC 0334/2022 132 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 585/341, parc. č. 585/340, parc. č. 590/36, vše k.ú. Bohnice 22. června 2022
Usn RMC 0333/2022 132 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání pozemku a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha 22. června 2022
Usn RMC 0332/2022 132 k návrhu podnětu k provedení přezkumného řízení územního souhlasu s umístěním stavby „Závorový systém účelových komunikací Smrčkova a Boudníkova“ Praha 8 Libeň 22. června 2022
Usn RMC 0331/2022 132 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke·společnému řízení – Bytový dům Nad Rokoskou, parc.č. 1132, 1133/1, 1133/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 22. června 2022
Usn RMC 0330/2022 132 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova, parc.č. 182, 183 na·k.ú.·Libeň v Praze 8 22. června 2022
Usn RMC 0329/2022 132 k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o realizaci programů protidrogové prevence" mezi městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a PROGRESSIVE o.p.s. jako "realizátorem" 22. června 2022
Usn RMC 0328/2022 132 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 22. června 2022
Usn RMC 0327/2022 132 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 22. června 2022
Usn RMC 0326/2022 131 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 14. června 2022
Usn RMC 0325/2022 131 k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 14. června 2022
Usn RMC 0324/2022 131 K podání Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání 14. června 2022
Usn RMC 0323/2022 131 k návrhu seznámení s rezignací člena komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady městské části Praha 8 14. června 2022
Usn RMC 0322/2022 131 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 14. června 2022
Usn RMC 0321/2022 131 k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) 14. června 2022
Usn RMC 0320/2022 131 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8 14. června 2022
Usn RMC 0319/2022 131 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění a provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku parc. č. 2596/87, na k. ú. Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj" 14. června 2022
12345...