Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0670/2019 44 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 2. prosince 2019
Usn RMC 0669/2019 44 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na k. ú. Střížkov, obec Praha 2. prosince 2019
Usn RMC 0668/2019 44 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 2. prosince 2019
Usn RMC 0667/2019 44 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a·pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň 2. prosince 2019
Usn RMC 0666/2019 44 k návrhu stanoviska k záměru hl. m. Prahy realizovat regulační světelné signalizační zařízení pro omezení vjezdu IAD ve směru od·Bohnic do MČ Praha - Troja 2. prosince 2019
Usn RMC 0665/2019 44 k návrhu založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ 2. prosince 2019
Usn RMC 0664/2019 44 k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2020 2. prosince 2019
Usn RMC 0663/2019 44 k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 2. prosince 2019
Usn RMC 0662/2019 44 k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8" 2. prosince 2019
Usn RMC 0661/2019 43 k návrhu revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č.·Usn·RMC·0614/2019 ze dne 13. listopadu 2019 k návrhu souhlasu Městské části Praha 8 se záměrem vypůjčit mobilní kluziště Městské části Praha 2 a k návrhu uzavření smlouvy o nájmu mobilního kluziště mezi Městskou částí Praha 8 jako „pronajímatelem“ a Městskou části Praha 2 jako „nájemcem“ 27. listopadu 2019
Usn RMC 0660/2019 43 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou 27. listopadu 2019
Usn RMC 0659/2019 43 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" k objektu bez čp./č.ev. na části pozemku parc. č. 1307/1, k. ú. Troja, 181 00 Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0658/2019 43 k návrhu podání žádosti o přezkum Rozhodčího nálezu ze dne 6. 11. 2019 dalším rozhodcům 27. listopadu 2019
Usn RMC 0657/2019 43 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0656/2019 43 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 449, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 449, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 128, 186 00 Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0655/2019 43 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v budově čp. 265, na k. ú. Bohnice a na adrese U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 - Bohnice 27. listopadu 2019
Usn RMC 0654/2019 43 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do·správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3609 a části pozemku parc.·č.·3610, s umístěnou unimobuňkou včetně vybavení, vše·na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0653/2019 43 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0652/2019 43 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0651/2019 43 k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0650/2019 43 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé 27. listopadu 2019
Usn RMC 0649/2019 43 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 27. listopadu 2019
Usn RMC 0648/2019 43 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 27. listopadu 2019
Usn RMC 0647/2019 43 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 27. listopadu 2019
Usn RMC 0646/2019 43 k návrhu udělení souhlasu s vedením optického kabelu v objektu Pernerova 383/29, Praha 8 27. listopadu 2019
Usn RMC 0645/2019 43 k návrhu podání výpovědi smlouvy č. 2016/0349/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou části Praha 8 a obchodní korporací CASABLANCA·INT·s.r.o. 27. listopadu 2019
Usn RMC 0644/2019 43 k návrhu podání výpovědi smlouvy č. 2016/0350/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou části Praha 8 a obchodní korporací CASABLANCA·INT·s.r.o. 27. listopadu 2019
Usn RMC 0643/2019 43 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů a monitorů" 27. listopadu 2019
Usn RMC 0642/2019 43 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů" 27. listopadu 2019
Usn RMC 0641/2019 43 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o servisu a·údržbě telekomunikačních zařízení" pro·realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Servis a údržba telekomunikačních zařízení" 27. listopadu 2019
12345...