Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0062/2024 42 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 6. února 2024
Usn RMC 0061/2024 42 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 6. února 2024
Usn RMC 0060/2024 42 k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 6. února 2024
Usn RMC 0059/2024 42 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou 6. února 2024
Usn RMC 0058/2024 42 k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8, Libčická 10 6. února 2024
Usn RMC 0057/2024 42 Aktualizace tarifní mapy s ohledem na inflaci za rok 2023 6. února 2024
Usn RMC 0056/2024 42 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 10, 186 00 Praha 8 6. února 2024
Usn RMC 0055/2024 42 k návrhu souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku 6. února 2024
Usn RMC 0054/2024 42 k záměru nabytí jednotky č.2530/145 vymezené dle občan.zákoníku v pozemku parc.č.3672/1,jehož součástí je stavba čp.2530 (byt. dům),parc.č.3672/5,parc.č.3954/10,parc.č.3954/11,parc.č.3954/12, č. LV 17816,podíl na společných částech 2182/53900,v k.ú.Libeň, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č.247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 6. února 2024
Usn RMC 0053/2024 42 k návrhu záměru nabytí nemovitého majetku - části pozemku parc.č. 3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 2179 (jiná stavba), vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 6. února 2024
Usn RMC 0052/2024 42 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8 (odděleného z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5298-90/2023 ze dne 5.1. 2024 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 8 6. února 2024
Usn RMC 0051/2024 42 k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 6. února 2024
Usn RMC 0050/2024 42 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2029 6. února 2024
Usn RMC 0049/2024 42 k návrhu souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku 6. února 2024
Usn RMC 0048/2024 42 k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 6. února 2024
Usn RMC 0047/2024 42 k návrhu odsouhlasení studie Revitalizace Bohnického ústavního hřbitova na k.ú. Bohnice v Praze 8 6. února 2024
Usn RMC 0046/2024 42 k návrhu doplnění odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.j. MCP8 438085/2023, spis.zn. 129401/2017/OV.Pes ze dne 11. 1. 2024, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby v projektové dokumentaci nazvané „Bytový dům Stejskalova“, Praha 8 – Libeň na pozemcích parc. č. 2709 a 3869/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 6. února 2024
Usn RMC 0045/2024 42 k návrhu vyjádření ke studii zprovoznění vodního prvku „žabáka“, parc.č. 2364/296, k.ú. Kobylisy v Praze 8 6. února 2024
Usn RMC 0044/2024 42 k návrhu podání podnětu městské části Praha 8 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy "Střížkovská" ve zkráceném postupu 6. února 2024
Usn RMC 0043/2024 42 k návrhu podání podnětu městské části Praha 8 na změnu Územního plánu "Návrh změny hranice Oblasti 1 (oddíl 7b Výšková regulace) zahrnující oblast zákazu výškových staveb" ve zkráceném postupu 6. února 2024
Usn RMC 0042/2024 42 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" částí pozemků parc. č. 840/190, 840/609, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem vstupů na pozemky a záborů staveništní dopravy pro výstavbu "Domov seniorů Bohnice" při ulici Řešovská 6. února 2024
Usn RMC 0041/2024 42 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024 6. února 2024
Usn RMC 0040/2024 42 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2024 6. února 2024
Usn RMC 0039/2024 42 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2024 6. února 2024
Usn RMC 0038/2024 42 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Grafické zpracování časopisu městské části Praha 8 „Osmička" 6. února 2024
Usn RMC 0037/2024 41 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a klientem organizace BONA o.p.s. 24. ledna 2024
Usn RMC 0036/2024 41 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 24. ledna 2024
Usn RMC 0035/2024 41 k návrhu nabytí jednotky č. 1051/1 (jiný nebytový prostor) vymezené dle občanského zákoníku v pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň, a zrušení věcného břemena - služebnosti bezplatného požívání prostor dříve označených jako prostory č. 602 a č. 603 v domě čp. 1051 na adrese Světova 15, na pozemku parc. č. 2850, vše na k.ú. Libeň 24. ledna 2024
Usn RMC 0034/2024 41 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 264, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 24. ledna 2024
Usn RMC 0033/2024 41 k návrhu souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství (dále jen ES) v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 24. ledna 2024
123