Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0297/2024 51 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Libeň v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a organizací BONA, o.p.s 5. června 2024
Usn RMC 0296/2024 51 k návrhu uzavření 26 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 5. června 2024
Usn RMC 0295/2024 51 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 5. června 2024
Usn RMC 0294/2024 51 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu sociálního bydlení a v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov 5. června 2024
Usn RMC 0293/2024 51 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou 5. června 2024
Usn RMC 0292/2024 51 k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0291/2024 51 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou 5. června 2024
Usn RMC 0290/2024 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Pernerova 294/13 – v domě čp. 294, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 13, 186 00 Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0289/2024 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 459/72 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 459, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 72, 186 00 Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0288/2024 51 k návrhu souhlasu s budoucím prodejem pozemku parc. č. 1324/8 v katastrálním území Troja, obec Praha 5. června 2024
Usn RMC 0287/2024 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - části pozemku parc. č. 2364/1, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 5. června 2024
Usn RMC 0286/2024 51 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 459/72, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – prostor č. 504, čp. 459, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 72, 186 00 Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0285/2024 51 k návrhu revokace usnesení Rady č.Usn RMC 0063/2024 ze dne 28. února 2024 a k návrhu ponechání účelových investičních finančních prostředků z minulých let do roku 2024 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0284/2024 51 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Doma domo s.r.o. na straně druhé 5. června 2024
Usn RMC 0283/2024 51 k návrhu pověření člena Rady městské části Praha 8 ke jmenování a odvolávání členů odborné poradní skupiny pro výstavbu ZŠ ROHAN 5. června 2024
Usn RMC 0282/2024 51 k návrhu vyřazení a odprodeje movitého majetku užívaného příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0281/2024 51 k návrhu vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu, pozemek parc.č. 826/1, k.ú. Troja v Praze 8, z PS na OB-B, v blízkosti ul. Trojská 5. června 2024
Usn RMC 0280/2024 51 k návrhu námitek městské části Praha 8 jako účastníka řízení do zahájeného územního řízení stavby „Bytový dům Střížkovská“, Praha 8 – Libeň, při ul. Střížkovská na pozemcích parc.č. 1947/1, 1947/2, 3985/1, všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8 5. června 2024
Usn RMC 0279/2024 51 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 v sociální oblasti na rok 2024 5. června 2024
Usn RMC 0278/2024 51 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace - Dětská skupina Zenklova" 5. června 2024
Usn RMC 0277/2024 51 k návrhu zrušení usnesení č.Usn RMC 0054/2024 ze dne 6.2.2024,a k souhlasu se záměrem nabytí jedn.č.2530/145 a podílu 1/245 na jednotce č.2530/100 vymezených dle OZ v poz.parc.č.3672/1,jehož součástí je stavbačp.2530(byt.dům),parc.č.3672/5,parc.č.3954/10,parc.č.3954/11, parc.č.3954/12 v k.ú.Libeň, pro účely zřízení DS,a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č.247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů-veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci MPSV 5. června 2024
Usn RMC 0276/2024 51 k návrhu zrušení usnesení č.Usn RMC 0053/2024 ze dne 6.2.2024, a k souhlasu se záměrem nabytí nemovitého majetku-části pozemku parc.č.3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří),jehož součástí je stavba čp.2179 (jiná stavba), vše na LV č.172, na k.ú.Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů-veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci MPSV 5. června 2024
Usn RMC 0275/2024 51 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0274/2024 51 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 5. června 2024
Usn RMC 0273/2024 51 k návrhu uzavření "Kupní smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 a společností XANADU a.s., za účelem dodávky výpočetní techniky pro digitalizaci stavebního řízení 5. června 2024
Usn RMC 0272/2024 51 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. POS/34/04/000213/2022 mezi MČ Praha 8 na jedné straně, Hlavní město Praha na straně druhé a Konsorcium Rohan, s.r.o., na straně třetí 5. června 2024
Usn RMC 0271/2024 51 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně, Hlavní město Praha na straně druhé a ČECHIE GROUP a.s., na straně třetí 5. června 2024
Usn RMC 0270/2024 51 k návrhu uzavření Dohody o předběžné jistotě mezi MČ Praha 8 na jedné straně, Hlavní město Praha na straně druhé a ČECHIE GROUP a.s., na straně třetí 5. června 2024
Usn RMC 0269/2024 51 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Pražskou teplárenskou a.s. Praha 7 jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 80 000 Kč 5. června 2024
Usn RMC 0268/2024 51 k návrhu vyjádření ke směně části id. podílu pozemku parc.č. 1855/1, k.ú. Libeň (ve vlastnictví Hl.m.Prahy) za dva pozemky mimo území městské části Praha 8 (ve vlastnictví žadatelů) 5. června 2024
12345...