Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0539/2019 36 k návrhu změny ve složení Komise pro obecní byty Rady městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0538/2019 36 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 2. října 2019
Usn RMC 0537/2019 36 ke Zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. 2. října 2019
Usn RMC 0536/2019 36 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0314/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha·8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181·00·Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0535/2019 36 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 2. října 2019
Usn RMC 0534/2019 36 k návrhu uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů, v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č.·629, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0533/2019 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 a·jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 140, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Prvního pluku 4, 186 00 Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0532/2019 36 k návrhu bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0531/2019 36 k návrhu vyjádření ke studii novostavby bytového domu, parc. č. 726, 727 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická) 2. října 2019
Usn RMC 0530/2019 36 k návrhu vyjádření ke studii Nástavby a stavebních úprav bytového domu Andrštova 6, parc.č. 2757 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Andrštova) 2. října 2019
Usn RMC 0529/2019 36 k návrhu vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 854/57, 763/24, 801/1 na k.ú. Karlín v·Praze 8 (při ul. Sokolovská) z SV-H na SV-K 2. října 2019
Usn RMC 0528/2019 36 k návrhu vyjádření k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.·č.·767/145, 767/147, 767/242, 767/243 na k.ú. Karlín v Praze 8 (při·ul.·Rohanské nábřeží) 2. října 2019
Usn RMC 0527/2019 36 k návrhu vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 300 m2) a·části pozemku parc.č. 3709/5 (o výměře cca 100 m2) na k. ú. Libeň v·Praze·8 (při ul. Kandertova) 2. října 2019
Usn RMC 0526/2019 36 k návrhu vyjádření k prodeji objektu č.p. 674 a pozemků parc.č. 1298, 1299 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova) 2. října 2019
Usn RMC 0525/2019 36 k návrhu vyjádření ke směně id.částí pozemků parc.č. 7/12, 11/3, 533/5, 533/7 a dalších pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel) za pozemky mimo území Prahy 8 (vlastník Hl.m.Praha) na·k.ú.Střížkov v Praze 8 (při ul. Děčínská, Střížkovská, Roudnická a·Liberecká) 2. října 2019
Usn RMC 0524/2019 36 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 1265/1 o výměře cca 15 m2 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na pecích) 2. října 2019
Usn RMC 0523/2019 36 k návrhu vyjádření ke směně pozemku parc.č. 438 (vlastník žadatel) za pozemek parc.č. 493/28 (vlastník Hl.m.Praha) na k.ú. Libeň v·Praze·8 (při ul. Pátkova) 2. října 2019
Usn RMC 0522/2019 36 k návrhu uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací" pod označením "VPI P8, Karlín, ZŠ Petra Strozziho" 2. října 2019
Usn RMC 0521/2019 36 k návrhu revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č.·Usn·RMC·0473/2019 ze dne 11. září 2019 a návrhu prominutí a odpisu pohledávek v celkové výši 185 427 Kč za fyzickými a·právnickými osobami vzniklých neuhrazením plateb za provedení inzerce v časopise „Osmička“ 2. října 2019
Usn RMC 0520/2019 36 k návrhu bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu - Klub Mapa do·majetku Městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0519/2019 36 k návrhu "Koncepce prevence kriminality 2019 - 2024 Městské části Praha 8" 2. října 2019
Usn RMC 0518/2019 36 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ·Praha·8 - oblast I" 2. října 2019
Usn RMC 0517/2019 36 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast J" 2. října 2019
Usn RMC 0516/2019 36 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností v·budovách ÚMČ Praha 8 a jejich okolí" 2. října 2019
Usn RMC 0515/2019 36 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast B" 2. října 2019
Usn RMC 0514/2019 36 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0513/2019 36 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0512/2019 36 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 2. října 2019
Usn RMC 0511/2019 36 k návrhu Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2020 2. října 2019
Usn RMC 0510/2019 36 k návrhu úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2019 2. října 2019
12345...