Programové prohlášení Rady MČ Praha 8 pro období 2018–2022Programové prohlášení Rady MČ Praha 8  složené z koalice ODS – TOP 09 a STAN – Patrioti pro Prahu 8 pro volební období 2018–20221. Životní prostředí
 • Obnovíme kvalitu údržby veřejné zeleně a veřejného pořádku. Každá z oblastí zasluhuje svůj individuální přístup. V péči o zeleň zohledníme problematiku jednotlivých lokalit.
 • Obnovíme pravidelný úklid psích exkrementů a úklid „drobného nepořádku“.

2. Doprava
 • Vynaložíme veškeré úsilí, abychom občanům Prahy 8 nekomplikovali život zbytným omezováním kteréhokoli druhu dopravy. Budeme bránit všem krokům, které by komplikovaly plynulost a rychlost dopravy na území MČ Praha 8.
 • Při řešení dopravních staveb podpoříme takové řešení, které dopravu neomezuje, ale naopak urychlí a zároveň snižuje zátěž okolí. Poskytneme veškerou součinnost vedení města a odpovědným organizacím k dobudování Městského okruhu, Pražského okruhu a zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu.
 • V lokalitách s problematickým parkováním budeme hledat cesty ke zvýšení počtu parkovacích míst, mimo jiné vybudováním parkovacích domů a P+R parkovišť. Veškeré vybrané prostředky z parkování budeme reinvestovat výhradně do zlepšení dopravní situace v Praze 8.
 • Podnikneme všechny kroky k likvidaci „autobusáku“ na Ládví. Během opravy Libeňského mostu budeme usilovat o zachování kvalitní veřejné dopravy mezi Holešovicemi a Libní. Budeme usilovat o navýšení počtu spojů MHD na vytížených trasách.
 • Nepodpoříme vybudování tramvajové trati do sídliště Bohnice, naopak uvítáme urychlené vybudování tramvajové trati do Zdib ulicí Ústecká.
 • Podpoříme cyklistiku zejména v trasách mimo komunikace vytížené jinými druhy dopravy.

3. Majetek
 • Budeme prosazovat férový přístup a dohody s družstvy a SVJ, kde jsou zřízena věcná břemena.
 • Vyřešíme problémy s Novou Palmovkou.
 • Prosadíme efektivní, hospodárné a transparentní nakládání s majetkem městské části.

4. Finance
 • Budeme hospodařit s takovým rozpočtem, abychom do budoucna nezadlužili městskou část.

5. Územní rozvoj
 • Budeme bránit zahušťování sídlišť.
 • Koncepčně vyřešíme oblast Centra Draháň.
 • Podpoříme urbanistický rozvoj oblasti Palmovka.

6. Bezpečnost a krizové řízení
 • Budeme vést dialog s městskou policií, aby strážníci namísto řešení drobných dopravních přestupků upnuli svou pozornost na dozor nad veřejným pořádkem a postihování drobné kriminality a obtěžujícího chování. Do problémových oblastí umístíme mobilní služebny městské policie.
 • Podpoříme vznik jednotky dobrovolných hasičů.
 • Připravíme krizové plány pro mimořádné situace (povodně, „blackout“ atd.).
 • Prosadíme bezpečnostní výchovu ve školách; zavedeme zvláštní bezpečností strategii pro seniory.
 • Programem „ubytování za práci“ budeme řešit problematiku bezdomovectví.
 • Podnikneme všechny kroky k možnému umístění hasičské stanice na území Čimic z důvodu snížení dojezdových časů.

7. Kultura, sport, volný čas
 • Zavedeme víceleté granty na podporu volnočasových a sportovních organizací.
 • Zlepšíme soustavnou péči o kulturní památky.

8. Školství
 • Rozšíříme vzdělávací nabídku pro předškolní děti.
 • Komplexně podpoříme kvalitní učitele a ředitele mateřských a základních škol.
 • Podpoříme výuku finanční, občanské a mediální gramotnosti a výchovu vedoucí ke zdravému vlastenectví.
 • Podpoříme integraci zdravotně znevýhodněných ve školách.

9. Sociální věci a zdravotnictví
 • Podnikneme všechny kroky, aby libeňský dům sociálních služeb sloužil svém původnímu účelu, tedy občanům Prahy 8.
 • Budeme rozvíjet terénní sociální služby.

10. Otevřená radnice
 • Zajistíme efektivní, vstřícnou a otevřenou správu městské části s využitím moderních technologií.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 12.03.2019