Uzavření manželství

Stručně Úplné znění

Sňatečné obřady se konají v obřadní síni Libeňského zámku (kapacita cca 100 osob) nebo v zámecké kapli (kapacita cca 50 osob).
Živá hudba – varhany, klavír.
Možnost zajištění fotografa – smluvního partnera ÚMČ Praha 8.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na matrice manželství úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika manželství:

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Hutr Jakub
referent - manželství, partnerství
U Meteoru 6 (Bílý dům)
129 (1. patro)
jakub.hutr@praha8.cz
222 805 562
Myšková Jiřina
matrikářka - manželství, partnerství
U Meteoru 6
129 (1. patro)
jirina.myskova@praha8.cz
222 805 562


V úředních dnech: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 – nutné předchozí telefonické objednání

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný Dotazník k uzavření manželství a doklad totožnosti +

Občan České republiky předkládá:
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Cizinec předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,  nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad se nepředkládá, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (pouze cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinnými příslušníky)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství (PDF, 323 kB – nutno vytisknout oboustranně ve formátu A3) je k dispozici také na matrice manželství a v informačním centru ÚMČ Praha 8.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sňatečné obřady konané v pátek jsou zdarma, ve čtvrtek a v sobotu (tj. mimo úředně stanovenou dobu) za správní poplatek 3.000 Kč – hradí se na matrice manželství při podání Dotazníku k uzavření manželství, a to v hotovosti nebo platební kartou. Pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí se za uzavření manželství správní poplatek ve výši 5.000 Kč, pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 3.000 Kč hradí se na matrice manželství při podání Dotazníku k uzavření manželství, a to buď v hotovosti nebo platební kartou.
Poplatky za sňatečný obřad v kapli se hradí na základě smlouvy o pronájmu sepsané na matrice manželství. U snoubenců, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 8, činí poplatek 5.000 Kč, u ostatních snoubenců 10.000 Kč – hradí se v pokladně Úřadu městské části Praha 8 pouze v hotovosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů