Jan Štorek

V útvaru: Zastupitelstvo / Seznam členů zastupitelstva
Funkce: zastupitel
Příslušnost: ANO 2011
E-mail: jan.storek@praha8.cz
Vizitka: