Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 057/2018 2 k návrhu delegování zástupců Městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTE MĚSTO a. s. 19. prosince 2018
Usn ZMC 056/2018 2 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 19. prosince 2018
Usn ZMC 055/2018 2 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 19. prosince 2018
Usn ZMC 054/2018 2 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2596/68 o·výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 19. prosince 2018
Usn ZMC 053/2018 2 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha"), na k. ú. Kobylisy v Praze 8 19. prosince 2018
Usn ZMC 052/2018 2 k návrhu stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha·8 pro·dopravu, funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a funkce předsedy komise Rady městské části Praha 8 pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny, jako funkcí pro které bude člen Zastupitelstva městské části Praha·8 uvolněn 19. prosince 2018
Usn ZMC 051/2018 2 k návrhu stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí a dílčí revokace usnesení č. Usn ZMC 042/2018 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 14. listopadu 2018 19. prosince 2018
Usn ZMC 050/2018 2 k rezignaci a volbě člena finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 19. prosince 2018
Usn ZMC 049/2018 2 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 až 2022 19. prosince 2018
Usn ZMC 048/2018 1 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8 14. listopadu 2018
Usn ZMC 047/2018 1 k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2019 14. listopadu 2018
Usn ZMC 046/2018 1 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 14. listopadu 2018
Usn ZMC 045/2018 1 k návrhu prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s. 14. listopadu 2018
Usn ZMC 044/2018 1 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2018 do 5. října 2018, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018 do 5. října 2018 14. listopadu 2018
Usn ZMC 043/2018 1 k návrhu stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v·souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 14. listopadu 2018
Usn ZMC 042/2018 1 k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle·zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o·výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v·úplném znění 14. listopadu 2018
Usn ZMC 041/2018 1 k návrhu stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněni 14. listopadu 2018
Usn ZMC 040/2018 1 k návrhu zřízení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 14. listopadu 2018
Usn ZMC 039/2018 1 k volbě Starosty městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 8 (radních) 14. listopadu 2018
Usn ZMC 038/2018 1 k návrhu volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části Praha 8, na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 8 (radních) 14. listopadu 2018
Usn ZMC 037/2018 1 k návrhu volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části (ZMČ) Praha 8, na složení návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 8 14. listopadu 2018
Usn ZMC 036/2018 1 k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 14. listopadu 2018
Usn ZMC 035/2018 19 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl.·m.·Prahy (Metropolitního plánu) 27. června 2018
Usn ZMC 034/2018 19 k návrhu žádosti o aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.·10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.·10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k·omezení jejich propagace 27. června 2018
Usn ZMC 033/2018 19 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2018 27. června 2018
Usn ZMC 032/2018 19 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2018 27. června 2018
Usn ZMC 031/2018 19 k návrhu členství Městské části Praha 8 v zakládaném spolku "Příměstský park Trojská kotlina z.s." 27. června 2018
Usn ZMC 030/2018 19 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 150 000 Kč 27. června 2018
Usn ZMC 029/2018 19 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 150 000 Kč 27. června 2018
Usn ZMC 028/2018 19 k návrhu uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha·8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl.·m.·Prahy jako·"obdarovaným", o darování věcného daru v celkové hodnotě·150·000·Kč 27. června 2018
12