Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 049/2020 12 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 048/2020 12 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – podíl 3/4 pozemku parc.·č.·2280 („zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k·bydlení"), na·adrese V Zahradách 10, vše k. ú. Libeň, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 047/2020 12 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/1 („zastavěná plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc.·č.·365/5 ("zastavěná plocha") vše k. ú. Kobylisy, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 046/2020 12 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc.·č.·836/1,parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na·k.·ú.·Troja, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 045/2020 12 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 646, na·k. ú. Libeň 16. prosince 2020
Usn ZMC 044/2020 12 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 043/2020 12 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 557/6, k.·ú.·Kobylisy, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 042/2020 12 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č 2024/8(„ostatní plocha"), a parc. č. 2628/5 ("ostatní plocha") na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 041/2020 12 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha“), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 040/2020 12 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 16. prosince 2020
Usn ZMC 039/2020 12 k návrhu nesouhlasu s existencí komplexu Betonárny v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové komunikace 16. prosince 2020
Usn ZMC 038/2020 12 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 037/2020 12 k návrhu změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v platném znění 16. prosince 2020
Usn ZMC 036/2020 12 k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 035/2020 12 k návrhu Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 034/2020 12 k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy 16. prosince 2020
Usn ZMC 033/2020 12 k návrhu upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ Prahy 8“ 16. prosince 2020
Usn ZMC 032/2020 12 k návrhu vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 031/2020 12 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·prostoru podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 030/2020 12 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2020 do 31. října 2020, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2020 do 31. října 2020 16. prosince 2020
Usn ZMC 029/2020 12 k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2021 16. prosince 2020
Usn ZMC 028/2020 12 k volbě neuvolněného člena Rady městské části Praha 8 16. prosince 2020
Usn ZMC 027/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 238 786,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Libeň, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 026/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 152 003,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 025/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 311,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 024/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 105 914,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 023/2020 11 k návrhu na ukončení "Smlouvy o obhospodařování cenných papírů" Městské části Praha 8, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a společností Česká spořitelna a. s. jako·"poskytovatelem služeb" 16. září 2020
Usn ZMC 022/2020 11 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 021/2020 11 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní·Doc.·MUDr.·Ivě Holmerové, Ph.D. 16. září 2020
Usn ZMC 020/2020 11 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Plk.·Juliánovi Slepeckému 16. září 2020
12