Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 015/2021 13 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 044/2020 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16.12.2020 ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a·na·adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 014/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 013/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 012/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 011/2021 13 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 010/2021 13 k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 17. března 2021
Usn ZMC 009/2021 13 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 827/370 (odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č.·1005-151/2020 ze dne 17.9.2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v·Praze 8 17. března 2021
Usn ZMC 008/2021 13 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 147 824,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 007/2021 13 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 006/2021 13 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 005/2021 13 k návrhu prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 004/2021 13 k návrhu vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 003/2021 13 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2026 17. března 2021
Usn ZMC 002/2021 13 k návrhu stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku jako funkce, pro kterou bude člen Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněn 17. března 2021
Usn ZMC 001/2021 13 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025 17. března 2021