Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 027/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 238 786,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Libeň, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 026/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 152 003,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 025/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 311,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 024/2020 11 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 105 914,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 023/2020 11 k návrhu na ukončení "Smlouvy o obhospodařování cenných papírů" Městské části Praha 8, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a společností Česká spořitelna a. s. jako·"poskytovatelem služeb" 16. září 2020
Usn ZMC 022/2020 11 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 16. září 2020
Usn ZMC 021/2020 11 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní·Doc.·MUDr.·Ivě Holmerové, Ph.D. 16. září 2020
Usn ZMC 020/2020 11 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Plk.·Juliánovi Slepeckému 16. září 2020
Usn ZMC 019/2020 11 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·MUDr. Slavoji Brichcínovi 16. září 2020
Usn ZMC 018/2020 10 k návrhu zásadní připomínky ke změně územního plánu č. Z2992 1. července 2020
Usn ZMC 017/2020 10 k návrhu na změnu územního plánu na pozemku č. 1285/1 na·k.ú.·Troja umožňující výstavbu zbrojnice hasičů v Bohnicích 1. července 2020
Usn ZMC 016/2020 10 k návrhu poskytnutí slevy z nájemného nájemcům prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti s·pandemií onemocnění COVID-19 1. července 2020
Usn ZMC 015/2020 10 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 1. července 2020
Usn ZMC 014/2020 10 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 027/2019 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019 a k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 1. července 2020
Usn ZMC 013/2020 10 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 1. července 2020
Usn ZMC 012/2020 10 k návrhu Připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor 1. července 2020
Usn ZMC 011/2020 10 k návrhu částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 1. července 2020
Usn ZMC 010/2020 10 k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2019 1. července 2020
Usn ZMC 009/2020 10 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024 1. července 2020
Usn ZMC 008/2020 9 k návrhu prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 13. května 2020
Usn ZMC 007/2020 9 k návrhu Zadání územní studie Palmovka 13. května 2020
Usn ZMC 006/2020 9 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 13. května 2020
Usn ZMC 005/2020 8 k návrhu uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha·8 jako·"pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jako·"pojistitelem" 21. dubna 2020
Usn ZMC 004/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 003/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 002/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 001/2020 8 Návrh projednání obsahu reportáže uveřejněné na portálu www.seznam.cz dne 2. 4. 2020 21. dubna 2020