Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 039/2021 16 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 29. září 2021
Usn ZMC 038/2021 15 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši·1·165·638,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8 15. září 2021
Usn ZMC 037/2021 15 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 15. září 2021
Usn ZMC 036/2021 15 Výzva náměstkovi primátora hl. m. Prahy pro dopravu 15. září 2021
Usn ZMC 035/2021 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 15. září 2021
Usn ZMC 034/2021 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 15. září 2021
Usn ZMC 033/2021 15 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou 15. září 2021
Usn ZMC 032/2021 15 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Ondřeji Hrabovi 15. září 2021
Usn ZMC 031/2021 15 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Milanu Špinkovi 15. září 2021
Usn ZMC 030/2021 15 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·RNDr.·Miloslavu Štulcovi 15. září 2021
Usn ZMC 029/2021 15 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 15. září 2021
Usn ZMC 028/2021 14 k návrhu zrušení usnesení Zastupitelstva městské části ze dne 01.07.2020 č. Usn ZMC 012/2020 a návrhu nového usnesení k·připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor 16. června 2021
Usn ZMC 027/2021 14 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 026/2021 14 k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši·305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z·nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 025/2021 14 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 024/2021 14 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 023/2021 14 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 022/2021 14 k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2020 16. června 2021
Usn ZMC 021/2021 14 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 16. června 2021
Usn ZMC 020/2021 14 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 16. června 2021
Usn ZMC 019/2021 14 k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny·20 (Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20 16. června 2021
Usn ZMC 018/2021 14 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 16. června 2021
Usn ZMC 017/2021 14 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v·Praze 8 16. června 2021
Usn ZMC 016/2021 14 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·48/2 o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle·Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4.3.2021), jehož součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na·adrese Sokolovská 120/62, Praha 8 16. června 2021
Usn ZMC 015/2021 13 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 044/2020 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16.12.2020 ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a·na·adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 014/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 013/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 012/2021 13 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 17. března 2021
Usn ZMC 011/2021 13 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 17. března 2021
Usn ZMC 010/2021 13 k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 17. března 2021
12