Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0396/2020 68 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu“ mezi Servisním střediskem pro·správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Valášek Hany Dolejší, spolek 9. září 2020
Usn RMC 0395/2020 68 k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k.·ú.·Libeň, obec Praha 9. září 2020
Usn RMC 0394/2020 68 k návrhu bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8 některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 9. září 2020
Usn RMC 0393/2020 68 k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do·společného řízení stavby „BD Bohnice – novostavba bytového domu“, Praha 8- Bohnice, ul. U Skalky na pozemcích parc.č. 121/2, 122/1, 850/1 a 891, všechny na k.ú. Bohnice v Praze 8 9. září 2020
Usn RMC 0392/2020 68 k návrhu připomínky Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.·m.·Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Statut“) 9. září 2020
Usn RMC 0391/2020 68 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J" a uzavření "Smlouvy o·poskytování služeb" 9. září 2020
Usn RMC 0390/2020 68 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I" a uzavření "Smlouvy o·poskytování služeb" 9. září 2020
Usn RMC 0389/2020 68 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup 10 kusů velkoobjemových kontejnerů na BRKO" 9. září 2020
Usn RMC 0388/2020 68 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Nákup plastového rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače" 9. září 2020
Usn RMC 0387/2020 68 k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP·č.·509, v·domě čp.381, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 68, 186·00·Praha·8 9. září 2020
Usn RMC 0386/2020 68 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 9. září 2020
Usn RMC 0385/2020 68 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi spolkem Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích, z.s.,se sídlem Klapkova 3/26, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00 a Městskou částí Praha·8 9. září 2020
Usn RMC 0384/2020 68 k návrhu souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) na nájezdovou rampu pro přepravu vozíčkářů 9. září 2020
Usn RMC 0383/2020 68 k návrhu souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutím nadačního příspěvku do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) 9. září 2020
Usn RMC 0382/2020 68 k návrhu změny v komisi pro kulturu a volný čas Rady městské části Praha 8 9. září 2020
Usn RMC 0381/2020 68 k návrhu zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2021 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2021 9. září 2020
Usn RMC 0380/2020 68 k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení 9. září 2020
Usn RMC 0379/2020 68 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 9. září 2020
Usn RMC 0378/2020 68 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 9. září 2020
Usn RMC 0377/2020 67 k návrhu bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8 některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 26. srpna 2020
Usn RMC 0376/2020 67 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 26. srpna 2020
Usn RMC 0375/2020 67 k návrhu udělení předchozích souhlasů zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 26. srpna 2020
Usn RMC 0374/2020 67 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o·poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 26. srpna 2020
Usn RMC 0373/2020 67 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na·rok 2020 26. srpna 2020
Usn RMC 0372/2020 67 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro·městskou část Praha 8 a další organizace" 26. srpna 2020
Usn RMC 0371/2020 67 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F" a uzavření "Smlouvy o·poskytování služeb" 26. srpna 2020
Usn RMC 0370/2020 67 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace" 26. srpna 2020
Usn RMC 0369/2020 67 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 26. srpna 2020
Usn RMC 0368/2020 67 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 26. srpna 2020
Usn RMC 0367/2020 67 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 26. srpna 2020
12345...