Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj

Seminář Udržitelná města a obce pro rozvojVe středu 25. ledna 2017 se v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 8 konal seminář pro členy Zastupitelstva mladých na téma „Udržitelná města a obce pro rozvoj“. Členy Zastupitelstva mladých jsou žáci a studenti základních a středních škol v Praze 8 ve věku od 12 do 18 let. „Pravidelně se tuto skupinu mladých snažíme vzdělávat v různých oblastech udržitelného rozvoje a jeho cílů,“ říká zástupce starosty městské části Praha 8 Petr Vilgus.

Lektorem semináře byla Šárka Zápotocká z Charity Česká republika, organizace, která si kromě jiného dává za cíl představovat různá témata a vzdělávat veřejnost prostřednictvím Globálního rozvojového vzdělávání.
Seminář byl v úvodu zaměřen na vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj, globální souvislosti, pilíře udržitelného rozvoje, místní strategie pro udržitelný rozvoj. Lektorka uvedla právní rámec přijatých dokumentů v ČR, věnovala se roli měst a obcí, provázaností s místní Agendou 21 a hodnocením měst formou kritérií.

Dalším z témat semináře byly cíle udržitelného rozvoje. Ve spolupráci se Šárkou Řechkovou ze Svazu měst a obcí představila paní Zápotocká všech 17 cílů, jejich přijetí v OSN a podstatu změn, které by se během 15 let, do roku 2030 měly uvést v život. V závěru shlédli přítomní video Největší lekce pro svět, o kterém paní Zápotocká říká: „Českou verzi filmu zpracovalo informační centrum OSN v Praze. Jsou v něm zajímavou a přístupnou formou shrnuty a představeny všechny Globální cíle udržitelného rozvoje.“

V druhé části se beseda přesunula k tématu Rozvojové pomoci a humanitární spolupráce. Byl definován pojem humanitární pomoci, jaké má fáze, principy a kde například v současné době probíhá. Členové Zastupitelstva mladých mohli zjistit, že se nejedná pouze o lokality zasažené přírodními katastrofami, ale i oblasti, kde zuří válka a šíří se nemoci. Lektorka vyprávěla příběhy ze života prostých lidí, o konkrétní pomoci směřující k nim a co například obsahují potravinové balíčky. Ukázala dětem mapu světa, kde většina ploch byla označena tmavou barvou, symbolizující země s největší chudobou.

Rozvojovou spolupráci představila lektorka prostřednictvím druhů a forem pomoci, ukázala země, kde spolupráce České republiky probíhá a v jakých oblastech. Toto téma následně zasadila do již zmíněných cílů 2030.


Seminář proběhl v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj, jehož realizátorem je Charita ČR a partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Projekt financován Českou rozvojovou agenturou.Vysvětlení pojmů

Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně a v souladu s omezeními danými naším životním prostředím. Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Centrální otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života, jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Cíle udržitelného rozvoje
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty na Summitu OSN v září 2015, jsou společným rozvojovým programem všech států světa. Zahrnují odhodlání vymýtit extrémní chudobu, zajistit společnou prosperitu a mír, budovat partnerství, ale také chránit životní prostředí. Na jejich přípravě se nepodílely jen státy, ale také mnoho zástupců občanského, podnikatelského a akademického sektoru.

Globální rozvojové vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj

Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj
Zveřejněno: 02.02.2017