Strategické dokumenty

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026

Strategický plán městské části je jeden ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj městské části v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území městské části.

Strategický plán je dokument, který by měl splňovat následující kriteria: dlouhodobost (zpracován min. na období 4 let), systematičnost (mapuje všechny oblasti), selektivnost (definování priorit, které se dále rozpracují), provázanost (mezi opatřeními a dotčenými cílovými skupinami), soustavnost (není to rigidní dokument, je nutné ho prověřovat a modifikovat), otevřenost (směrem k potřebám a námětům občanů) a reálnost.


Strategický plán je možné chápat jako dohodu o dalším využití současných možných zdrojů a nalezení společného programu, který je ve vzájemné spolupráci postupně uskutečňován při respektování principů udržitelného rozvoje.

Do tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 (SPUR) je zapojena veřejnost jak laická, tak odborná, různé organizace, spolky, podnikatelé, experti, zastupitelé a pracovníci úřadu. Důležitá je společná vůle prosazovat postupné kroky, které vedou ke zlepšení života v městské části. SPUR je zpracován metodou místní Agendy 21 (odkaz na www1.cenia.cz). MA21 je uznaná metoda kvality veřejné správy Ministerstvem vnitra ČR, pomocí níž dochází k udržitelnému rozvoji místa pro kvalitní život.


Strategický plán je vytvářen pomocí strategického plánování, jehož hlavní přínos spočívá v tom, že:
  • pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,
  • ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,
  • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,
  • řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
  • umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje,
  • pomáhá zapojit veřejnost do rozvoje municipality a umožnit jí podílet se na rozhodování.

Harmonogram zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8:

ROK 2015

BŘEZEN – Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo zpracování strategického plánu (PDF, 578 kB)
ČERVEN – Rada MČ Praha 8 schválila Vstupní zprávu k pořízení strategického plánu (PDF, 886 kB)
ČERVEN – vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu pro zpracování strategického plánu (portál veřejných zakázek MČ Praha 8)
SRPEN – Rada MČ Praha 8 jmenovala Tým pro tvorbu strategie
SRPEN – Rada MČ Praha 8 jmenovala Komisi místní Agendy 21
SRPEN – Rada MČ Praha 8 schválila uzavření smlouvy se zhotovitelem strategického plánu
ZÁŘÍ – Zahájena tvorba strategického plánu
ŘÍJEN až LISTOPADSběr podnětů občanů ke strategickému plánu s komentářem příslušných odborů ke způsobu řešení
ŘÍJEN až LISTOPADPocitová mapa s určením negativních a pozitivních míst v MČ
ŘÍJEN až LISTOPADSociologický průzkum mezi občany s určením míry spokojenosti se životem v MČ
ŘÍJEN až LISTOPAD Sociologický průzkum mezi podnikateli a lékaři s určením míry spokojenosti se životem a podnikáním v MČ


ROK 2016

LEDEN – veřejné připomínkování Analytické části strategického plánu na webu MČ, vypořádání připomínek ZDE (XLS, 42,7 kB)
ÚNORPrvní veřejné projednání strategického plánu s tvorbou vize
ÚNOR až DUBEN – činnost odborných pracovních skupin pro tvorbu návrhové části strategického plánu
KVĚTENDruhé veřejné projednání strategického plánu spojené s Veřejným fórem
ČERVENEC – veřejné připomínkování Návrhové části strategického plánu, vypořádání připomínek ZDE (XLS, 42,7 kB)
ZÁŘÍVeřejné připomínkování kompletní pracovní verze strategického plánu, vypořádání připomínek ZDE (XLS, 42,7 kB)
ZÁŘÍ – projednání kompletní pracovní verze strategického plánu se zastupiteli a odbory ÚMČ


ROK 2017

LEDEN – Rada MČ Praha 8 souhlasila se zněním Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017–2026
LEDEN – Rada MČ Praha 8 schválila Seznam námětů pro realizaci strategického plánuStrategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017–2026 a jeho části:


Vize:
„Živá a pestrá osmička“
Globální cíl:
„Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny generace.“Krátká verze Strategického plánu udržitelného rozvoje:


Akční plán MČ Praha 8Seznam námětů (Usn RMC 0042/2017)
Na realizaci SPUR se bude podílet a dohlížet Strategický tým jmenovaný RMČ Praha 8 od 1. září 2017.


Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 schválilo ZMČ Praha 8 dne 21. června 2017.
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 vychází z Územního plánu a Strategického plánu hl. města Prahy.

Dotazy ke strategickému plánu posílejte na adresu strategie@praha8.cz


Více informací:

Zveřejněno: 03.05.2021   |   Aktualizováno: 13.03.2019