Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 039/2023 6 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem" a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným" 13. září 2023
Usn ZMC 038/2023 6 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 13. září 2023
Usn ZMC 037/2023 6 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 13. září 2023
Usn ZMC 036/2023 6 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 13. září 2023
Usn ZMC 035/2023 6 k nesouhlasu s demolicí objektu okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici 13. září 2023
Usn ZMC 034/2023 6 k návrhu schválení vzorového textu "Smlouvy o spolupráci" mezi městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v rámci projektu "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky" a "MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení" 13. září 2023
Usn ZMC 033/2023 6 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 13. září 2023
Usn ZMC 032/2023 6 Informace o zpracovaném návrhu Koordinační a koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí 13. září 2023
Usn ZMC 031/2023 6 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 13. září 2023
Usn ZMC 030/2023 5 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 101/4, a parc. č. 616/3, oba v k. ú. Karlín, obec Praha 19. června 2023
Usn ZMC 029/2023 5 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Václavu Špalemu 19. června 2023
Usn ZMC 028/2023 5 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Johnu Bokovi 19. června 2023
Usn ZMC 027/2023 5 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Miloslavě Staré 19. června 2023
Usn ZMC 026/2023 5 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Marii D´Ambrozové 19. června 2023
Usn ZMC 025/2023 5 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v·období od·25.·září·2022 do 30. dubna 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v·období od·25.·září·2022 do 30. dubna 2023 19. června 2023
Usn ZMC 024/2023 5 k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2022 19. června 2023
Usn ZMC 023/2023 5 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 19. června 2023
Usn ZMC 022/2023 5 k návrhu volby nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 19. června 2023
Usn ZMC 021/2023 4 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023 17. května 2023
Usn ZMC 020/2023 4 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2023 17. května 2023
Usn ZMC 019/2023 4 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s.,Praha 1 jako "obdarovaným" 17. května 2023
Usn ZMC 018/2023 4 k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k rušení poboček České pošty 17. května 2023
Usn ZMC 017/2023 4 k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k plošnému zavedení maximální rychlosti 30 km/h 17. května 2023
Usn ZMC 016/2023 4 k naplněné vzdělávací kapacitě ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 17. května 2023
Usn ZMC 015/2023 4 k návrhu zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16. 6. 2021, č. usn ZMC/028/2021 a návrhu nového usnesení k připojení k aplikaci CityVizor 17. května 2023
Usn ZMC 014/2023 4 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 17. května 2023
Usn ZMC 013/2023 4 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vosmíkových 18, a "Dohody o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými osobami 17. května 2023
Usn ZMC 012/2023 4 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2 - Breitfeldova, Štorchova, na pozemcích v k. ú. Karlín a Libeň v Praze 8 17. května 2023
Usn ZMC 011/2023 4 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 8 17. května 2023
Usn ZMC 010/2023 4 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 2027 17. května 2023
12