Strategie

Plán rozvoje

Ve spolupráci s ČZU byl vytvořen koncepční dokument pro rozvoj městské části Praha 8. Plán rozvoje by měl být zdrojem informací pro samosprávu i veřejnost o stávajícím stavu území i připravovaných záměrech. Dokument slouží jako nástroj k hodnocení území a měřítko souladu záměrů s cílovým charakterem městské části.
Plán rozvoje navrhuje základní koncepci rozvoje celé městské části, dílčích lokalit i sub-lokalit s popisem cílového charakteru.
Dokument by měl být pravidelně aktualizován, což velmi usnadní plánovaná digitalizace. Připravovaná digitalizace Plánu rozvoje usnadní nahlížení do dokumentu pro samosprávu i širší veřejnost. Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investoryUdržitelná Praha 8 - hodnotící rámec

Dokument Udržitelná Praha 8 představuje systém, který umožňuje transparentně vyhodnotit záměr stavebního projektu z hlediska strategických cílů MČ Praha 8 a zhodnotit jeho soulad s Plánem rozvoje MČ Praha 8. Hodnotící rámec tvoří čtyři základní oblasti: Veřejná prostranství (vliv na veřejný prostor), Architektonické a technické řešení (enviromentální, architektonické a sociálně kulturní hodnoty), participace ( zapojení veřejnosti do plánování) a klimatická změna (přítomnost opatření z hlediska mitigace).Adaptace na změnu klimatu

Strategické dokumenty zaměřené na vyhodnocení stavu území z podnětů místních obyvatel. Projekty navrhující dílčí opatření zmírňující dopady změn klimatu na město a jeho občany.

Pocitová mapa

Lesíky - Tiny ForestSocioantropologický výzkum

Zpracovatel: UCEEB
Datum zpracování: 2/2021

Cílem výzkumu bylo získat zkušenosti od místních občanů a uživatelů území Palmovky. Identifikovat specifická místa v prostoru Palmovky a vztah k nim místních občanů, komunit a podnikatelů.

Výsledky výzkumu by měly sloužit jako podklad pro rozvoj veřejných prostranství na Palmovce.

Článek informující o socio-antropologickém výzkumu se zveřejněnou souhrnnou zprávouParticipace Palmovka

V červnu 2020 proběhly dvě akce zaměřené na plánování rozvoje území Palmovky se zapojením místních občanů. V rámci těchto akcí bylo představeno 15 rozpracovaných projektů Prahy v oblasti územního rozvoje.

První z akcí byl sběr podnětů od občanů Prahy 8 ke vznikající územní studii Palmovka. Většina z nich pak byla využita při tvorbě územní studie. Druhou akcí bylo participativní plánování nové podoby náměstí Bohumila Hrabala, kde je připravována revitalizace tohoto prostoru. Místní obyvatelé v rámci participativního plánování identifikovali současné problémy a hodnoty náměstí a navazujících veřejných prostranství. Zároveň mohli podávat i konkrétní návrhy na zlepšení veřejného prostoru.

V dubnu 2021 byly vyvěšeny výsledky participace pro veřejnost ve vestibulu metra Palmovka.

Participace Palmovka - fotodokumentace z akcíSociodemografická analýza území SO Praha 8 se zaměřením na území MČ Praha 8

Hlavním cílem studie je zpracovat sociodemografickou analýzu, která bude reflektovat vývoj počtu obyvatel a změny ve struktuře obyvatel. na úrovni základních sídelních jednotek (ZSJ). na území SO Praha 8. Studie se skládá ze tří hlavních částí. První část obsahuje základní představení území a jeho strukturaci pro účely studie. Druhá část poskytuje detailní přehled demografických údajů o obyvatelích žijících v rámci ZSJ na území SO Praha 8. V rámci třetí části je zpracována prognóza vývoje počtu a struktury obyvatel na území SO Praha 8 na základě podkladů a předpokladů o plánovaném vývoji bytové výstavby na území.
Zveřejněno: 03.05.2021