Záměry a projekty


Seznam záměrů a projektů:Územní studie Palmovka

Rozsáhlá studie území dolní Libně zajišťující koordinovaný rozvoj celé lokality a vznik kvalitního městského prostředí. Projekt nastavuje pravidla pro další rozvoj území vzhledem k očekávané rozsáhlé stavební činnosti.


Vymezení řešeného území ÚS Palmovka


Zdroj: PalmovkaTEĎ
Územní studie Sídliště Ďáblice

V roce 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uloženo zpracování územní studie pro sídliště Ďáblice (usnesení RHMP č. 1570 ze dne 19. 6. 2018). Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy spolu s IPR na jaře roku 2018 připravil zadání této studie a následně vybral jejího zhotovitele. Hlavním úkolem studie je pojmenovat a jasně určit hodnoty urbanisticky významného celku a navrhnout možnosti jeho dotvoření v souladu s jeho charakterem a strukturou zástavby. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace. 
Náměstí B. Hrabala

Nové náměstí Bohumila Hrabala na Palmovce bude zelené, moderní a hrabalovsky lidské


Náměstí BH Vizualizace
Náměstí BH Vizualizace


Zpracovatel: UNIT architekti

„Kniha je náměstím, náměstí je knihou“. Návrh na přeměnu veřejného prostoru propojeného s křižovatkou Palmovka. Veřejný prostor navazuje na návrh bytového domu s aktivním parterem, který má vzniknout namísto současného nevyužitého autobusového nádraží na Palmovce.

Návrh řeší současné problémy veřejného prostoru a zajišťuje dostatek zeleně, místa pro společenský život a relaxaci místních obyvatel v prostoru Palmovky. Projekt zároveň pracuje s historickou identitou místa, která se promítá do celého návrhu.

Autobusové nádraží Palmovka – Palmovka ONE

Návrh bytového domu s aktivním parterem na místě současného nevyužitého autobusového nádraží na Palmovce. Dům by měl doplnit stávající blokovou zástavbu, vytvořit nové veřejné prostranství včetně zeleně a zároveň poskytnout nové prostory pro podnikatelskou činnost navázanou přímo na celoměstsky významný dopravní uzel Palmovka.

Návrh této polyfunkční budovy je koordinován s plánovanou rekonstrukcí náměstí Bohumila Hrabala.


Palmovecký kopec

Urbanistická vize lokality
Návrh proměny lokality palmoveckého kopce v pražské Libni. Celá lokalita je ovlivněna přítomností Libeňského plynojemu, který je dominantou a dodnes významným orientačním prvkem Palmovky. Dnes je návrší částečně nepřístupné a rozdělené na několik neprostupných částí. Návrh má za cíl využít potenciál místa, zpřístupnit výhledy na panorama města a zapojit tento prostor do společenského života formou parku a rekreačních zařízení.

Zpracovatel: UNIT architekti
Datum pořízení: 7/2018
Schválení studie: 
Zdroj: PalmovkaTEĎ

Více zde:
https://www.praha8.cz/Palmovecky-kopec.html
Jižní obchvat Libně

Návrh dopravního řešení
Klíčová dopravní stavba ke snížení tranzitní dopravy v oblasti Palmovky. Návrh nového obchvatu odvede tranzitní dopravu z prostoru Palmovky mimo obydlenou oblast a uleví tak místním obyvatelům. Vytvoří se tak dopravní bypass části ulice Sokolovská mezi Švábkami a Balabenkou, který povede po jižní straně palmoveckého kopce mimo obytnou zástavbu.

Zdroj: PalmovkaTEĎ
Proměna Libeňských kos (Master Plan Libeňských kos)

Podkladová studie
Libeňské kosy jsou celoměstsky významným prostorem ve vazbě města na řeku, což s sebou nese velký tlak na změnu území. Podoba místa se v posledních desítkách let nejednou razantně proměnila a v tuto chvíli je prostor pro občany těžko přístupný. Vzhledem k současným trendům a potřebám obyvatel města budou Libeňské kosy klíčovým prvkem celoměstského systému rekreace. Návrh má za cíl využít potenciál místa, rozvíjet společenské a přírodní hodnoty a zároveň zachovat jedinečnou identitu místa.

Zpracovatel: UNIT architekti
Datum pořízení: 12/2019
Transformace Rohanského ostrova

Vyhlášení soutěže o návrh architektonického řešení ZŠ „Rohan“

Nárůst počtu obyvatel v nové zástavbě Karlína na Rohanském ostrově je odhadován na přibližně sedm tisíc nových obyvatel. Tomuto nárůstu musí odpovídat občanská vybavenost, a proto MČ vyhlašuje tuto architektonickou soutěž, která zajistí návrh podoby a celkové řešení budoucí základní školy.

Rozsáhlá urbanistická studie zabývající se přeměnou současného stavu Rohanského ostrova. Návrh tvoří dvě základní části – území na břehu Vltavy a nově vzniklý ostrov Maniny, kde vznikne rozsáhlý park s celoměstským významem a území s novou výstavbou bytových domů a občanského vybavení navazující na současný Karlín.

Další aktuality týkající se transformace Rohanského ostrova zveřejňované na webu Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy:
https://www.iprpraha.cz/rohansky-ostrov

Podkladová studie Šutka

Studie zabývající se přeměnou okolí bazénu Šutka i samotného sportoviště, které by v budoucnu mělo plnit funkci plnohodnotného celoměstského sportovně-rekreačního centra.


Vizualizace Šutka
Transformace území Pelc-Tyrolka

Podkladová studie
Prověření možností rozvoje území a koordinace jednotlivých záměrů. Současný stav prostoru je dnes tvořen objekty Univerzity Karlovy a částečné nevyužitý. V budoucnu by zde mělo vzniknout území s vysokou kvalitou bydlení, včetně veřejných prostranství pro rekreaci a společenský život obyvatel, v souladu s areálem Univerzity Karlovy.
Čimická brána

Studie zabývající se koncepčním řešením prostoru ulic Ústecká a Horoměřická. Území by se mělo přizpůsobit realizaci celoměstsky významných záměrů rozvoje dopravní a technické infrastruktury.
Revitalizace nábřeží Rokytky

Návrh přeuspořádání využití území před Löwitovým mlýnem a břehů Rokytky. Nová podoba tohoto prostoru by měla umožnit občanům rekreaci na březích Rokytky jejich zpřístupněním, umístěním přírodních i umělých prvků a zároveň zajistit propojení s budoucími prostory restaurace a pivovaru. Dohromady by tak mělo vzniknout místo pro setkávání lidí v přírodním prostředí říčky a se zázemím restaurace.
Vize Sídliště Ďáblice

Vize popisuje základní směry a principy, jak se má sídliště nadále dlouhodobě udržitelně rozvíjet v reakci na současné i předpokládané výzvy a proměny společnosti. Byla vytvořena ve spolupráci mezi odborníky, obyvateli sídliště reprezentovanými členy vedení bytových domů a MČ Praha 8. Má najít uplatnění při zapracování hlavních principů do územně plánovacích dokumentů i jako inspirace pro konkrétní kroky městské části, vedení bytových domů a jejich vzájemné spolupráce nebo pro komunitní projekty.

Vize klade důraz na původní kvality sídliště a rozvíjí je v kontextu se současnými trendy a požadavky na bydlení. Respektuje původní kompoziční principy a využívá přítomnosti množství zeleně, vzdušnosti prostoru a dostupnosti společensko-obchodních center. 

Zpracovatel: Nature Systems
Datum pořízení: 03/2021
Dostavba bloku Zenklova/Primátorská

Návrh dostavby bloku podél ulice Zenklova v místě křížení s ulicí Primátorská a Ve Vrchu. V místě návrhu historicky již blok bytových domů existoval, ale ve druhé polovině 20. století došlo k jeho zboření.

Hala Jána Mahora

Návrh sportovní haly Jána Mahora, která má být umístěna ve školním areálu ZŠ Burešova na sídlišti Ďáblice. Novou halu budou v rámci výuky využívat žáci základní školy, dále jednotlivé sportovní kluby a též ji bude moci využít i široká veřejnost. Větší část haly tvoří víceúčelová hala pro míčové sporty s tribunami pro potřeby výuky základní školy a tréninku házenkářského klubu Sokol Kobylisy II. Nárazově je možnost halu využít pro víkendové turnaje s diváky. Návrh haly splňuje požadavky na házenou, volejbal, florbal, basketbal a futsal. Menší část haly je navržena pro tři badmintonové kurty využitelné pro profesionální tréninky i veřejnost. Součástí haly je menší víceúčelový sál/klubovna, šatny s hygienickým zázemím a prostory pro skladování vybavení apod.
Změny v lokalitě ulice Prosecká

Byly zpracované podkladové studie v oblasti ulice Prosecké, které mají koordinovat budoucí vývoj v tomto území, které je ovlivněné budoucí výstavbou městského okruhu. Součástí řešeného území je zahrádkářská osada Labuťka. V jádru východní části území se nachází parkovací dům a průmyslová hala, obojí s velkým potenciálem nového využití v budoucí smíšené zástavbě. V západní části se nachází stávající industriální budovy v soukromém vlastnictví, které mohou být postupně transformovány na novou obytnou zástavbu. Uliční fronta Prosecké je v současnosti nedostatečně vymezena zástavbou v jižní části řešeného území, kde chybí jasná uliční čára. Zároveň na opačné (jižní) straně ulice chybí pěší infrastruktura.  Pěší prostupnost (resp. neprostupnost) je vůbec zásadním problémem řešeného území, zejména s ohledem na prostorovou vazbu na Prosecké skály.

Koordinační a koncepční studie Invalidovna s regulačními prvky

Dokument pojmenuje hlavní hodnoty v zájmovém území (kulturní, přírodní, urbanistické, architektonické), které budou doplněny o další hodnoty podílející se na identitě místa. Budou stanoveny klíčová východiska pro rozvoj území, problémy a potenciály území. Na základě těchto informací budou definovány regulační prvky zájmového území.
V případě zájmu o doplňující informace se prosím obraťte na Oddělení Plánování a rozvoje.


Zveřejněno: 03.05.2021