Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1

Adresa: Bojasova 1 / čp. 1242, 182 00  Praha 8 – Kobylisy
Ředitelka: Bc. Věra Klímová
Zástupkyně ředitelky: Bc. Nikola Kopecká, DiS. 
Statutární zástupkyně: Veronika Luňáková, DiS.
Telefon/fax: tel.: 286 884 253, fax: 286 587 478
E-mail: reditelka@msbojasova.cz 
ID schránka:63cyi79
Vedoucí školní jídelny: Andrea Hukalová, tel.: 723 203 191, e-mail: jidelna@msbojasova.cz  
Webová prezentace: www.msbojasova.cz

 

Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1Mateřská škola je umístěna na sídlišti Praha 8 – Kobylisy v pěkné, klidné lokalitě z jedné strany 500 m od Ďáblického háje a z druhé strany 800 m od stanice metra C Ládví, blízko autobusové a tramvajové dostupnosti. Školu obklopuje rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými listnatými stromy, v zadní části zahrady je lesík s jehličnatými stromy, s ovocným sadem a naučnou zahrádkou, kde vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě. Školní zahrada je vybavena herními prvky pro děti, 8 pískovišti, přírodním tunelem – Hobit, mlhovištěm, multifunkčním hřištěm a lanovým parkurem.

K 01. 01. 1999 byla škole přiznána právní subjektivita. Od 18.06.1999 je škola zařazena, na základě výběrového řízení a vydání certifikátu do sítě škol hlásících se k programu Škol podporujících zdraví – „European Net Health Promoting Shools“ (ENHPS). Tato evropská síť začala vznikat od roku 1990. Tuto síť garantují mezinárodní organizace: Světová zdravotnická organizace (Regionální úřad WHO pro Evropu v Kodani), Rada Evropy (CE) a Komise Evropské Unie (CEU).

Školní kurikulum podpory zdraví v mateřské škole „Spolu všechno dokážeme" je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Záměry programu směřují k naplnění cílových kompetencí u dětí na konci předškolního období.

Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1Motto: „Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás" E. Legouvé

Ve svém školním vzdělávacím programu vycházíme z prožitkového učení – děti získávají vědomosti a poznatky na základě prožitku a experimentu. U dětí podporujeme tvořivost, zajišťujeme rozvoj jejich individuálních a specifických potřeb a připravujeme jim příjemné rodinné prostředí. Umožňujeme jim dostatek bezpečného pohybu v průběhu celého dne. Důraz klademe na zdravý životní styl – pohodu duševní, fyzickou, psychickou a zdravé životní prostředí.
V mateřské škole 8 věkově smíšených tříd ve věku 3–7 let, což při adaptaci dětí přispívá k bezproblémovému zapojení dětí do skupiny. Děti jsou v každé třídě rozděleny rovnoměrně do tří věkových skupin. Snažíme se, aby byla dosažena rovnováha mezi chlapci a dívkami. Při rozřazování dětí do tříd přihlížíme také k přání rodičů umístit děti společně s kamarády a se svými sourozenci.

Pedagogický sbor čítá 18 pedagogů a 4 asistentů pedagoga. Pedagogové uplatňují při práci s dětmi tyto formy a metody práce: prožitkové učení hrou, činnosti dětí podporující dětskou zvídavost, kooperativní učení založené na spolupráci dětí a pedagogů, řízené individuální i skupinové činnosti, tak aby byly vzájemně provázané a vyvážené, situační učení – praktické ukázky životních souvislostí, spontánní sociální učení – přirozená nápodoba, komunitní kruh, experimentace, psychomotorická cvičení, kooperativní a spontánní hry, práce s encyklopediemi a knihami. Při realizaci výchovně vzdělávacích činností využívají vhodné pomůcky a materiály. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na školní zahradu, terasu, popř. do lesa.
Zdravotně preventivní pohybové aktivity a činnosti jsou každodenně během celého dne zařazovány do výchovně vzdělávacích činností. Pobyt venku je každodenně zařazován a dodržován.
MŠ spolupracuje se spolkem Klub rodičů a přátel školy.
 

Nabízíme:

 • logopedická prevence
 • preventivní zubní péče
 • fyzioterapeutická cvičení se zaměřením na jógu, cvičení s balančními míči, relaxaci
 • předcházíme dyslexii
 • preventivní odstraňování grafomotorických obtíží
 • podílíme se na úspěšném vstupu do ZŠ
 • rozvíjíme nadání a tvořivost
 • možnost zapůjčení odborné literatury pro rodiče
 • individuální konzultace pro rodiče
 • besedy a přednášky pro děti a rodiče
 • rodičům umožňujeme zapojení do života MŠ

 Spolupracujeme:

 • Základní škola, Praha 8, Burešova 14
 • divadelní soubory
 • Městská knihovna v Praze, pobočka Ďáblice
 • Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 2
 • Muzeum Policie ČR
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
 • SPC pro děti a žáky s vadami řeči při ZŠ LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
 • SPC Štíbrova 1691/20, Praha 8
 • spolek Klubu rodičů a přátel školy

 Tradice MŠ:

 • vynášení světel
 • vánoční posezení s rodiči
 • masopust
 • hledání velikonočního pokladu
 • oslava Dne matek
 • výlety, exkurze
 • oslava Dne dětí
 • rozloučení s předškoláky

Mimoškolní aktivity:

 • výtvarný kroužek
 • zahradnický kroužek
 • blátohrátky
 • s flétničkou za písničkou 
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 07.09.2023