Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

Adresa: Chabařovická 2 / čp. 1349, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 
Ředitelka: Bc. Simona Brychta, MBA 
Statutární zástupkyně: Ilona Nováková, e-mail: zastupkyne.ms@chabarovicka.cz
Telefon: 602 721 619
E-mail: reditelka.ms@chabarovicka.cz
ID schránka:m85kxtt
Vedoucí školní jídelny: Ing. Jan Martinovský, e-mail: jidelna.ms@chabarovicka.cz
Webová prezentace: www.chabarovicka.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Logo MŠ ChabařovickáV dlouhodobé koncepci vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk. Preferujeme estetickou výchovu se zaměřením na výtvarnou výchovu a osobnostní rozvoj každého dítěte. Celkovým programem se snažíme podporovat rozvoj dítěte tak, aby byl komplexní a obsáhnul také možnosti rozvoje specifických schopností podle jeho zájmu, talentu, orientace. Děti vedeme k toleranci, nesobeckosti, k vzájemné komunikaci, aj.  Snažíme se respektovat individualitu dítěte a na první místo klademe citové vztahy. Neopomíjíme ani přípravu na vstup dětí do základní školy. Snažíme se klást důraz na prožitkové učení dětí.

Ve všech třídách probíhá logopedická prevence a rozvoj komunikačních dovedností dětí. V logopedické poradně zajišťujeme ve spolupráci s rodiči i logopedickou nápravu výslovnosti „problematických“ hlásek u dětí pod vedením několika logopedických asistentek.

Pro děti s odkladem školní docházky jsou zpracovány individuální plány. Taktéž pracujeme s integrovanými dětmi a s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

V letošním školním roce probíhá ve všech třídách doplňující projekt ŠVP – seznamování dětí s cizím jazykem. Podle preferencí rodičů byl vybrán anglický jazyk ve spolupráci s Wattsenglish. Projekt je zaměřený na seznamování s angličtinou zábavnou formou.

Dalšími doplňujícími programy ŠVP pro vzdělávání talentovaných dětí je hra na zobcovou flétnu a dětský pěvecký sbor „Vícehlásek“.

Úspěšně pokračujeme v projektu „Ruce od hlíny“, který doplňuje školní vzdělávací program. Projekt je zaměřený na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace zraku a ruky, které jsou velkým přínosem pro pozdější učení čtení a psaní. Děti se postupně seznamují s vlastnostmi keramické hlíny a jejími terapeutickými účinky.

Uznáváme dominantní roli rodiny při výchově dítěte. Naše mateřská škola je rodičům plně otevřena a jsem rádi, když se rodiče spoluúčastní různých akcí.

Školní vzdělávací program
Pedagogové naší mateřské školy pracují se „Školním vzdělávacím programem“ (dále jen ŠVP) „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY…“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a s obecně platnými právními předpisy. ŠVP je rozpracován ve „Třídním vzdělávacím programu“ (dále jen TVP) v jednotlivých třídách kmenovými pedagogy tak, aby zohledňoval specifika dané třídy, individuality dětí a jejich věkové složení.

Nadstandardní aktivity vzdělávacího programu, ve spolupráci s rodiči

 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech i v MŠ
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO aj.
 • návštěvy koncertů
 • školní výlety
 • školy v přírodě
 • tvořivé dílny s rodiči (Vánoce, Velikonoce)
 • zahradní slavnosti
 • rozloučení s absolventy mateřské školy
 • aktivity jednotlivých tříd (besídky pro rodiče, maškarní karnevaly aj.)
 • ekologické projekty
 • veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • oslavy svátků a narozenin

Zájmové aktivity pro děti

 • Angličtina
 • Tanečky pro nejmenší

Pro zájmové kroužky pronajímá škola prostory několika tříd nájemcům. Odpoledne uvolňujeme některé třídy pro provoz zájmových aktivit.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.05.2024