Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

Adresa: Glowackého 6 / čp. 555, 181 00 Praha 8 - Troja
Ředitelka školy: 
Mgr. Simona Škaloudová, tel.: 233 321 972, služ. mobil. tel.: 735 175 085, e-mail: reditelka@glowackeho.eu
Statutární zástupkyně: Mgr. Gabriela Sloupová, tel. ústř.: 233 321 973, služ. mob. tel.: 604 450 943, e-mail: zastupkyne@glowackeho.eu
Zástupce ředitelky: Mgr. Michal Marád, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: marad@glowackeho.eu  
Hospodářka školy: Markéta Duchačová, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: duchacova@glowackeho.eu
Asistentka:Ladislava Boháčová, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: bohacova@glowackeho.eu 
Telefon: ústř. tel.: 233 321 973
E-mail: e-mail: reditelka@glowackeho.eu
ID schránka: 44e3nsp 
Školní družina – ved. vych.: Štěpánka Attlová, služ. mob. tel.: 735 171 813
Výchovní poradci: Mgr. Josef Bíca pro 1.-4. ročník, e-mail: bica@glowackeho.eu  Mgr. Martin Slabý pro 5.-9. ročník, e-mail. slaby@glowackeho.eu
Školní metodičky prevence: Mgr. Veronika Daňhová pro 1. stupeň, e-mail: danhova@glowackeho.eu
Mgr. Alena Kučerová pro 2. stupeň, e-mail: kucerova@glowackeho.eu
Vedoucí školní jídelny: Ing. L'ubomíra Drtinová, tel.: 233 321 974; e-mail: drtinova@glowackeho.eu
Webová prezentace: www.glowackeho.eu


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Úplnost a velikost školy
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm (včetně přípravných tříd) a školní družinou. Od školního roku 2001–2002 je školou s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Nachází se v klidném prostředí na okraji bohnického sídliště a součástí areálu školy jsou rozsáhlá sportoviště a dopravní hřiště. V současné době školu navštěvuje 703 žáků.

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro život", jehož cíle směřují k všestrannému rozvoji žáků. Pro školní rok 2018/2019 jsme provedli revizi tohoto dokumentu a aktualizovali jeho obsah zejména vzhledem k profilaci školy - zaměření na rozšířenou výuku informatiky. Cílem školního vzdělávacího programu je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti aktuální doby, být připraveni pro život, zejména efektivní výukou cizích jazyků a využíváním ICT. Nově koncipovaný ŠVP je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, rozvíjí jeho talent, nadání a zájmy. Usiluje o to, aby se ICT postupně staly prostředkem vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání, seberealizace.

Vybavení školy
Škola má několik odborných učeben. Nejnovějšími jsou 2 učebny jazyků, učebna Přírodopisu a Fyziky. Dále jsou zde učebny Chemie, Zeměpisu, Výtvarné výchovy, další učebny jazyků, dílna, cvičná kuchyňka, žákovská a učitelská knihovna, dvě tělocvičny a školní divadlo. Pedagogové mají nově vybavenou sborovnu s veškerým potřebným vybavením pro pedagogickou činnost i pro relaxaci. Nové šatny a podhledy po celé škole z roku 2017 poskytují žákům i zaměstnancům úhledné a čisté prostředí. Škola má zřízenou moderní gigabitovou počítačovou síť s připojením na internet s fullduplexní rychlostí po celém objektu.

Třídy jsou vybaveny stavitelnými židlemi a lavicemi. Školní chodby byly zútulněny a vymalovány pastelovými barvami, je zde velké množství okrasných rostlin a jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi našich žáků. V roce 2009 byla školní budova zateplena, byla vyměněna všechna okna.

Přilehlý sportovní areál se postupně opravuje. Bylo zbudováno velké fotbalové hřiště s umělým povrchem s využitím na fotbal, malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, házenou. V roce 2010 byla zrekonstruována běžecká dráha s umělým povrchem kolem hřiště i rovinkou na 100 m s doskočištěm pro skok daleký. V zimních měsících se zde staví ledové kluziště s využitím pro celou širokou veřejnost. Tuto činnost zajišťuje a provozuje MČ Praha 8.

Velké dopravní hřiště je využíváno žáky všech škol v Praze 8. Výuka je zajišťována pracovníky městské policie. Celý areál je v odpoledních hodinách veřejně přístupný pro děti i dospělé nejen z blízkého okolí.

Školní družina má své třídy vybavené pro odpolední zájmovou činnost. Každá třída má též východ do školní zahrady (malého atria), kde je vybudováno pěkné moderní dětské hřiště. Ve velkém atriu je nově postaven dřevěný altán, který slouží jako venkovní učebna a v odpoledních hodinách je k dispozici právě školní družině.

Ve školní kuchyni je zaveden objednávkový systém a vaří se dvě jídla. Kolektiv paní kuchařek vaří z čerstvých surovin nápaditě a pestře. Každý měsíc máme Den cizí kuchyně a paní kuchařky uvaří národní jídla konkrétní země.

Pedagogický sbor, výchovné a vzdělávací činnosti
Ve škole pracuje 42 pedagogů, 10 vychovatelů školní družiny, 2 metodičky prevence, které vytvářejí podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (rizikového chování) a 2 výchovní poradci, kteří řeší jak výchovné problémy žáků, tak jim také pomáhají nalézt svou profesní orientaci v devátém ročníku. Správce ICT kontroluje chod celé počítačové sítě.

Jedním z cílů výchovně vzdělávacího systému školy je také připravit žáky na přechod na víceletá gymnázia, a to jak po absolvování pátého, tak i sedmého ročníku. Žákům se studijními předpoklady nabízíme jednak výuku druhého cizího jazyka a jednak jim poskytujeme možnost přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Jako škola s rozšířenou výukou informatiky poskytujeme všem žákům od šestého ročníku možnost výrazného růstu v této oblasti.

Program školy organizujeme na principech komunitního vzdělávání a otevřenosti pro aktivity žáků, jejich rodičů i dalších obyvatel regionu. Rozvíjíme pozitivní vztah školy s rodiči, založený na vzájemné důvěře, toleranci a spolupráci. Snažíme se různými cestami (projekty) více zapojovat rodiče do činnosti školy. Rozvíjíme spolupráci s vybranými organizacemi, které mohou přispět ke zkvalitnění výsledků vzdělávání. Vytváříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Spolupráce se zřizovatelem je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy. A v neposlední řadě jsme partnerskou školou německé základní školy v Berlíně c/o Merian - Schule. 

 
V roce 2009 bylo realizováno zateplení školy


Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 (po zateplení v roce 2009) Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 (po zateplení v roce 2009)

Budova školy před zateplením

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 (před zateplením) Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 (před zateplením)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 17.09.2019