Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

Adresa: Glowackého 6 / čp. 555, 181 00 Praha 8 - Troja
Ředitelka školy: 
Mgr. Simona Škaloudová, tel.: 233 321 973, služ. mobil. tel.: 735 175 085, e-mail: reditelka@glowackeho.eu
Statutární zástupkyně: Mgr. Gabriela Sloupová, tel. ústř.: 233 321 973, služ. mob. tel.: 604 450 943, e-mail: zastupkyne@glowackeho.eu
Zástupce ředitelky: Bc. Lukáš Frisch, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: frisch@glowackeho.eu
Ekonomka školy: Ing. Klára Škurková, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: skurkova@glowackeho.eu 
Hospodářka školy: Markéta Duchačová, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: duchacova@glowackeho.eu
Asistentka:Ladislava Boháčová, tel. ústř.: 233 321 973, e-mail: bohacova@glowackeho.eu 
Telefon/ústředna: ústř. tel.: 233 321 973
E-mail: e-mail: reditelka@glowackeho.eu
ID schránka: 44e3nsp 
Školní družina – ved. vych.: Štěpánka Attlová, služ. mob. tel.: 735 171 813
Výchovní poradci: Mgr. Josef Bíca pro 1.–4. ročník, e-mail: bica@glowackeho.eu 
Mgr. Ivana Addarová pro 5.– 9. ročník, e-mail: addarova@glowackeho.eu
Školní metodičky prevence: Mgr. Petra Watzingerová pro 1. stupeň, e-mail: watzingerova@glowackeho.eu 
Mgr. Alena Kučerová pro 2. stupeň, e-mail: kucerova@glowackeho.eu
Školní psycholožky:Mgr. Iva Žučková, e-mail: zuckova@glowackeho.eu
 Bc. Pavla Činčerová, e-mail: cincerova@glowackeho.eu
Hospodářka školní jídelny: Monika Procházková, tel.: 233 321 974; e-mail: prochazkovam@glowackeho.eu  
Webová prezentace: www.glowackeho.eu


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

ZŠ GlowackéhoKoncepce a profilace školy
Ve školním roce 2018/19 vedení školy vytvořilo ve spolupráci s pedagogickým sborem, žáky, rodiči, zástupci zřizovatele a partnery školy zcela novou vizi, kterou se v následujícím období bude škola naplňovat. Nová vize je formulovaná prostřednictvím 10 hesel, každé z nich představuje jednu z významných oblastí, na kterou se při své činnosti škola usilovně zaměřuje.

Realizací nové koncepce se naše škola stává školou otevřených možností, která vzdělává a vychovává žáky v bezpečném a motivujícím prostředí a připravuje je k úspěšnému životu v neustále se proměňujícím světě. Cílem je naučit žáky aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, respektovat individualitu druhých, pomáhat, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená maximálně naplňovat potenciál žáků a vybavit každého z nich vším potřebným pro spokojený a radostný život.


ZŠ Glowackého

Jedním z kroků naplnění nové vize je vytvoření tří nových variant školního vzdělávacího programu a umožnit tak žákům při vstupu na druhý stupeň základního vzdělávání se rozvíjet v oblastech jejich zájmu. Proto od školního roku 2020/21 nabízíme žákům budoucích šestých tříd se přihlásit do jedné z následujících profilových tříd:

Podmínky školy
Základní škola je celistvou výchovně-vzdělávací institucí, jejíž součástí je školní družina a školní klub. Vyučování probíhá v českém jazyce. Škola je soustředěna v jedné, komplexně vybavené, školní budově s bezbariérovým přístupem. Budova školy je umístěna v rozsáhlém oploceném areálu, jehož součástí jsou sportovní, dětské i dopravní hřiště.

Škola disponuje odbornými učebnami přírodopisu, cizích jazyků, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy a zeměpisu. Dále je výuka zajišťována v prostorách dílny a laboratorní kuchyně, školního divadla, dvou tělocvičen a dvou počítačových učeben s 52 pracovními stanicemi. Každá učebna je pro potřeby vyučování vybavena počítačem s připojením na internet, většina z nich projektorem a interaktivní tabulí. V celém areálu školy mají žáci možnost bezdrátového připojení k internetu.

ZŠ Glowackého ZŠ Glowackého ZŠ Glowackého

Jednotlivé kmenové třídy jsou vybaveny stavitelnými židlemi i lavicemi. Školní chodby jsou vymalovány pastelovými barvami, vyzdobeny okrasnými rostlinami a příjemnou atmosféru dokreslují vystavené výtvarné práce a výstupy z projektové výuky žáků.

Pro trávení volného času jsou žákům k dispozici atria s dětským hřištěm a zastřešeným altánem. Uvnitř budovy je zřízena herna pro potřeby školního klubu a družinové učebny plně vybavené pro odpolední zájmovou činnost s možností přímého vstupu do školní zahrady. Ta prošla během podzimu roku 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí bylo vybudování dětského hřiště s interaktivními prvky.

ZŠ Glowackého

Součástí areálu školy je velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha včetně doskočiště pro skok daleký, hřiště na pétanque. V zimních měsících s podporou MČ Praha 8 je na části víceúčelového hřiště vybudováno ledové kluziště, kde mají žáci školy možnost si v rámci výuky předmětu tělesná výchova osvojovat základní bruslařské dovednosti. Jednou z koncepčních priorit školy je postupná modernizace a budování nových sportovišť.

K areálu školy patří i dopravní hřiště, které se řadí mezi největší a nejmodernější v Praze. Výuka dopravní výchovy probíhá pod dohledem Městské policie Praha. Pro zajištění výuky byla vybudována v prostorách školy učebna s interaktivní tabulí a s hlasovacím zařízením.

Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází uvnitř školní budovy. Ve školní kuchyni je zaveden objednávkový systém a každý den jsou připravovány dva pokrmy, vždy pouze z kvalitních surovin a bez použití polotovarů.

Škola úzce spolupracuje s řadou externích specialistů, především pak v oblasti profesní, vědecké a preventivní. Dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií Praha, Hasičským záchranným sborem České republiky, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, příspěvkovou organizací PRAK-prevence, s Vyšší odbornou školou informačních studií a Střední školou elektrotechniky, multimédií a informatiky a dalšími neziskovými organizacemi. Škola je zároveň centrem odborné praxe Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 08.09.2023