Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Adresa: Za Invalidovnou 3 / čp. 579, 186 00  Praha 8 – Karlín
Ředitelka: Mgr. Petra Jehnová, tel.: 284 818 097, reditelka@zs-strozziho.cz
Statutární zástupkyně: PaedDr. Jana Andrýsková, tel.: 284 810 386, zastupkyne@zs-strozziho.cz
Hospodářka školy: Vladimíra Špelinová, tel. ústř./fax: 284 811 094,
e-mail: skolahospodarka@zs-strozziho.cz
Telefon/ústředna/fax: 284 811 094, mobilní tel.: 602 931 970
E-mail: reditelka@zs-strozziho.cz; zastupkyne@zs-strozziho.cz; skolahospodarka@zs-strozziho.cz
ID schránka:ketygnu 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Hana Walterová, tel.: 605 006 769
Výchovná poradkyně:
Mgr. Olga Vašáková
Školní metodička prevence:
Mgr. Olga Vašáková
Vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání:
Marcela Švarcová, tel.: 234 760 735 
Telefon MŠ:
234 760 735
E-mail MŠ:
info@ms-strozziho.cz
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Hammerbauerová, tel.: 284 812 087, e-mail: jidelna@zs-strozziho.cz
Webová prezentace: www.zs-strozziho.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho

Zaměření školy
ZŠ a MŠ Petra Strozziho obdržela povolení MŠMT vyučovat v anglickém jazyce a zařadila se tak do sítě bilingvních škol. Znamená to, že počínaje školním rokem 2010/2011 žáci bilingvních tříd absolvují výuku všech předmětů, vyjma českého jazyka a předmětů, ve kterých se bude vyučovat o české geografii a historii, v anglickém jazyce. Žáci mohou v rámci odpoledních aktivit také využívat kroužky vedené rodilými mluvčími. Od školního roku 2007/2008 je ve škole  zaváděn nový školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola otevřených možností“. Vyjadřuje myšlenku otevřenosti školy všem dětem a respektování individuality každého žáka. Menší počet žáků ve třídách umožňuje vyučujícím individuální přístup k nadaným žákům, žákům s poruchami učení, k dětem cizích státních příslušníků, k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáků k celoživotnímu vzdělávání a uplatnění nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praktickém životě a v budoucí profesi.

Velikost a umístění školy
ZŠ a MŠ Petra Strozziho je malá škola rodinného typu s MŠ, přípravným ročníkem a 1. až 9. postupným ročníkem. V centru Karlína tvoří rozhraní mezi historickou a sídlištní výstavbou. Jde o pavilónovou školu, přechody mezi pavilony jsou zastřešené. Škola je umístěna v klidném a rozlehlém přírodním areálu  s nadstandardním  sportovním zázemím. Do školy je bezpečný přístup od metra a tramvajové zastávky.  

Vybavení  školy
Škola sídlí od roku 2003 (po povodni v roce 2002) v nově zrekonstruovaných pavilonech. Každá třída má svoji kmenovou učebnu vybavenou dataprojektory a výpočetní technikou. Odborné učebny jsou moderně vybaveny pomůckami se zaměřením na jednotlivé předměty. K počítačům s připojením na internet mají učitelé a žáci přístup nejen v počítačové pracovně, ale i v ostatních učebnách. Chemická laboratoř je vybavena nadstandardním zařízením, mohou se zde konat akce obvodního rozměru, např. olympiáda z chemie. K dispozici vyučujícím a dětem jsou interaktivní tabule.   
Pro žáky se specifickými poruchami učení je zařízena speciální učebna, kde se těmto žákům pravidelně věnuje školní psycholog.
Dvě tělocvičny, které se nacházejí v samostatném pavilonu, jsou vybaveny speciálními umělými podlahami, určenými pro všechny halové sporty a disciplíny. Sociální zázemí (šatny, sprchy) jsou samozřejmostí. Sportoviště využívají žáci okolních škol a veřejnost.
V areálu školy jsou dvě víceúčelová sportovní hřiště (s umělým povrchem a umělým trávníkem), dále nové moderní fotbalové hřiště s trávníkem třetí generace a dětské hřiště s herními prvky na travnatém povrchu. Technické zázemí (šatny, sprchy) je k dispozici. Celoroční provoz zajišťuje správce, který dbá o pořádek i v časech určených veřejnosti, samozřejmě  i o víkendech.
Školní družinu využívají žáci 1.–3. tříd, podle kapacity často i 4. a 5. tříd. Družina má 7 oddělení, které vedou zkušené vychovatelky. Žáci se zúčastňují v rámci družiny soutěží a různých kulturních akcí. ŠD nabízí bezplatné kroužky. Provoz družiny je od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Školní knihovna je dostupná pro všechny žáky školy.
Školní jídelna nabízí strávníkům možnost výběru ze dvou jídel. Stravování v naší školní jídelně využívají i žáci okolních škol a veřejnost.
Mezi jednotlivými budovami jsou prostranství určená pro relaxaci o přestávkách (pingpongové stoly, lavičky, atrium), nachází se zde i tzv. „školička v přírodě“, která je za pěkného počasí využívána i k výuce.
Škola každoročně vyjíždí na školy v přírodě, organizuje vycházky, výlety a nejrůznější kulturní a sportovní akce.   

Pedagogický sbor
Žákům se věnuje stabilní a profesionální pedagogický sbor, který u nich podporuje tvořivost a pozitivní přístup k vzdělávání, moderními metodami výuky je vede k samostatnosti, vzájemné spolupráci a zodpovědnému chování k druhým lidem a k životnímu prostředí.
Výchovná poradkyně se věnuje žákům 2. stupně v oblasti volby povolání, působí jako metodik prevence rizikových jevů a aktivně spolupracuje se školním psychologem, PPP a s ostatními pedagogy školy.
Školní psycholog pravidelně pracuje se žáky nadanými, řeší v případě potřeby individuální problémy dětí a věnuje se žákům se specifickými poruchami učení.Úzce spolupracuje s třídními učiteli a ostatními vyučujícími.

Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou děti z oblasti sídliště Invalidovna a staré zástavby Karlína.  V poslední době  je ale škola také vyhledávána i žáky z jiných částí Prahy, kteří do naší školy dojíždí. Žákům jsou vlastní dobré mezilidské vztahy, převažuje pozitivní chování. Jsou zvyklí navzájem spolupracovat nejen v rámci tříd, ale i napříč ročníky. Žáci jsou úspěšní ve školních a obvodních kolech vědomostních a sportovních soutěží, absolventi nemají problém se zařazením na dalším stupni vzdělávání.  

Výuka jazyků
V běžných třídách výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku jako nepovinný předmět a od  3. ročníku se vyučují 3 hod. týdně jako součást povinné výuky. Od 7. ročníku se žáci učí 2 hod. týdně německý jazyk. V rámci mimoškolních aktivit žáci využívají možnost odpoledních jazykových kroužků.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči probíhá formou konzultací, návštěv rodičů ve škole, třídních schůzek. Škola pořádá besídky pro veřejnost, vánoční posezení s tvořivými dílnami pro žáky ZŠ a MŠ s rodiči, velikonoční jarmark pro žáky a veřejnost, mnoho ukázkových hodin a dny otevřených dveří pro rodiče a budoucí zájemce o naši školu, výstavy dětských prací apod. Rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím webových stránek školy a často z měsíčníku Osmička.
Škola úzce spolupracuje s obcí, jednotlivými odbory a odděleními (odbor sociální péče, odbor  ekonomický, odbor školství, kultury, zdravotnictví a životního prostředí).
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 a Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna spolupracují se školou ve věci úvodních vyšetření budoucích prvňáčků, potvrzení případných specifických poruch a způsobů jejich nápravy. Připravují testy pro žáky všech ročníků (úroveň čtení, sociometrické testy, přechod žáků na 2. stupeň, volba povolání atd.).
Program primární prevence proti zneužívání návykových látek je realizován ve spolupráci s firmou Život bez závislostí.
MŠ a ZŠ dále spolupracuje s Plaveckou školou v Hloubětíně, s DDM Spektrum v Karlíně, agenturou Kroužky, sportovními organizacemi, Policií ČR, planetáriem, divadly, ostatními ZŠ.

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 21.09.2020