Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Adresa: Lyčkovo nám. 6 / čp. 460, 186 00  Praha 8 – Karlín
Ředitel: Mgr. Jan Korda, tel.: 221 779 670, 602 286 973, e-mail: jan.korda@smysluplnaskola.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Lenka Pechátová, tel: 221 779 673, 723 778 527,  e-mail: lenka.pechatova@smysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele:Mgr. Lubomíra Predmerská, tel.: 221 779 680, 774 440 210, e-mail: lubomira.predmerska@smysluplnaskola.cz
Hospodářka školy: Andrea Březnovská, tel.: 221 779 675, e-mail: andrea.breznovska@smysluplnaskola.cz
Hospodářka školy, vedoucí ŠJ: Reni Šebková, tel.: 221 779 671, 775 658 722, e-mail: reni.sebkova@smysluplnaskola.cz
Telefon a fax: tel.: 221 779 671, fax: 221 779 672
E-mail: reditel@smysluplnaskola.cz
Elektronická podatelna:skola@smysluplnaskola.cz  
ID schránka: dzmwvnr 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Kristýna Pavlasová, mob. tel: 724 864 310, e-mail: kristyna.pavlasova@smysluplnaskola.cz
Vedoucí školního klubu:Vít Ryba, tel.: 221 779 678, e-mail: vit.ryba@smysluplnaskola.cz  
Výchovné poradkyně: Mgr. Ivana Königová, tel.: 221 779 675, e-mail: ivana.konigova@smysluplnaskola.cz  Mgr. Jindřiška Šafková, tel.: 221 779 684, e-mail jindriska.safkova@smysluplnaskola.cz  
Školní metodička prevence: Mgr. Kateřina Bártová, tel.: 221 779 684, e-mail: katerina.bartova@smysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání: Petra Motyčková, tel.: 221 779 674, e-mail: petra.motyckova@smysluplnaskola.cz 
Mateřská škola:Lyčkovo náměstí 6 / čp. 460, 186 00 Praha 8 – Karlín
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ZŠ, MŠ
Pernerova 29 / čp. 383, 186 00 Praha 8 – Karlín
Hospodářka ZŠ: Michaela Falladová, tel.: 222 251 951, e-mail: michaela.falladova@smysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele: Mgr. Veronika Dobrovolná, tel.: 222 251 952, 722 955 541, e-mail: veronika,dobrovolna@smysluplnaskola.cz
Školní družina:tel.: 222 251 955 
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:Petra Motyčková, tel.: 222 310 332, 775 372 249, e-mail: petra.motyckova@smysluplnaskola.cz
Vedoucí školní jídelny: Reni Šebková, tel.: 221 779 686, 775 658 722, e-mail: reni.sebkova@smysluplnaskola.cz
Školní jídelna – výdejna – odloučené pracoviště:  
tel.: 775 658 722
Webová prezentace: www.smysluplnaskola.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Charakteristika Smysluplné školy
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6Fakultní škola Pedagogické fakulty UK v Praze


1) Navazující vzdělávání dětí od 3 do 15 let

mateřská škola –> přípravná třída –> základní škola
spirálové učení (spirála = oborová dovednost postupně se rozvíjející v průběhu vzdělávání)

2) Férová škola – inkluzivní program školy
individuální přístup učitelů při vyučování – úlohy dle Bloomovy taxonomie, individuální vzdělávací plány pro děti se znevýhodněním (15 % romských dětí), práce s nadanými žáky, speciální pedagog logoped přímo ve škole, přípravné kurzy pro budoucí prvňáčky, odpolední domácí příprava a doučování ve škole

3) Efektivní výuka – fakultní škola Pedagogické fakulty UK v Praze
činnostní metody učení – při hodině dělají děti, nikoliv učitelé – projektové vyučování, problémové vyučování, konstruktivistické metody, prvky Kritického myšlení, Začít spolu, Tvořivé vyučování, dramatické výchovy atd.).
referenční škola Microsoft – tabletová učebna (výuka s tablety 1:1)
vnitřní motivace – spolupráce dětí při řešení úloh, řešení úloh ze života, úlohy odpovídají možnostem dětí, výuka anglického jazyka od 1. třídy, od 6. třídy německý jazyk a výuka hudební výchovy v angličtině
získání dovedností učit se učit – pravidelnost přípravy, práce s informací – hledání podstatných informací, tvorba výpisků, prezentací, referátů,  závěrečný projekt žáků devátých tříd – příprava učení mladších žáků

4) Smysluplné hodnocení
hodnocení procesu vzdělávání – konzultační tria, sebehodnocení dětí,
hodnocení výsledků vzdělávání – spravedlivé procentuální hodnocení  
motivování k lepším výsledkům – možnost opravy nepovedeného výstupního testu za pololetí, kaskádové úlohy od nejlehčí po nejtěžší (bonusové)   

5) Příjemné klima školy
efektivní preventivní program (prevence šikany, stmelovací výjezdy, prevence návykových látek), pozitivní jádra třídních kolektivů, pravidla tříd, tradiční akce škol (Vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, Běh kolem školy, Čarodějnice, zpívání u stromečku…), mezitřídní projekty (starší učí mladší)

6) Smysluplné trávení volného času
školní družina, školní klub, odpolední kroužky Karlínského Spektra

7) Moderní vybavení školy
knihovna, kuchyňka, divadlo, učebna VT, učebna OSV, zrekonstruované učebny, ICT tabule, školní zahrada, přírodní učebna, šatní skřínka pro každé dítě

8) Kvalitní pedagogický sbor
partnerský přístup k žákům a kolegům, další vzdělávání, pravidelné hodnocení dle stanovených kritérií

9) Ekoškola
sběr papíru, třídění odpadu, Ekokodex, plán EVVO

10) Partnerství  s rodiči
podpora programu školy, občanské sdružení Rodiče Smysluplné školy, informace o docházce a vzdělávání dětí na internetu, komunikace přes moderní média 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 15.09.2023