Projekt MAP se chýlí ke konci

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
Projekt MAP je dvouletý projekt prioritně zaměřený na klíčová témata vzdělávání a investice na území správního obvodu Praha 8. Jeho hlavním cílem je podpora a prohloubení systému spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi působícími v oblasti vzdělávání na území SO Prahy 8 (MČ Praha 8, MČ Praha – Ďáblice, MČ Praha – Dolní Chabry a MČ Praha – Březiněves). Projekt je realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Radní pro školství paní Ing. Anně Kroutil (ANO) se podařilo na tento projekt získat rozpočet, téměř 3 miliony korun, který městská část pokryje bezmála stoprocentní dotací od ministerstva školství v rámci čerpání fondů z EU. Projekt byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018.

Na počátku realizace projektu byli identifikováni všichni nezbytní aktéři tvorby a osloveni s žádostí o zapojení do realizace MAP. Dne 13. října 2016 proběhlo ustanovující zasedání řídícího výboru MAP a byly vytvořeny dvě pracovní skupiny – pracovní skupina předškolního a neformálního vzdělávání a pracovní skupina základního a neformálního vzdělávání. Na konci roku 2016 proběhly také dva interaktivní workshopy zaměřené na sběr podnětů do Strategického rámce MAP do roku 2023. Na společném jednání pracovních skupin dne 2. února 2017 byly schváleny priority a cíle MAP. Řídící výbor projednal Strategický rámec MAP na svém 2. zasedání dne 9. března 2017, což je dohoda o prioritách vzdělávací politiky. Vizí Strategického rámce je vybudovat plně funkční, bezpečné, motivující a tolerantní prostředí pro rozvoj, výchovu a vzdělávání dětí a žáků, dostupné všem. Aktivní komunikace zájemců o tento projekt se zástupci projektu a pracovních skupin přispěla k zanesení jejich požadavků do strategického dokumentu střednědobého a dlouhodobého plánování na území správního obvodu Prahy 8, s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji financování.

Na řadě škol (jak MŠ, tak ZŠ) se již realizovalo nebo je naplánováno zlepšení technického stavu budov a modernizace výukových prostor. V roce 2017 jsme se zapojili v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR do výzev. č. 20 a 37 Modernizace zřízení a vybavení pražských škol. V rámci výzvy č. 20 MČ Praha 8 získala více než 35 miliónů Kč. V současné době zpracováváme dokumentaci k výzvě č. 37, jejíž částka nebude též zanedbatelná. Snažíme se o zvýšení polytechnické gramotnosti, environmentální výchovy a přírodních věd ve vzdělávání dětí a žáků. Podporujeme čtenářskou a matematickou gramotnost, chceme zvýšit jazykové a digitální kompetence dětí a žáků. Většina škol ve SO Praha 8 se zapojila v rámci OP VVV do výzvy č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V rámci tohoto projektu školy získaly přes 24 milionů Kč. Školy tak mohly posílit pedagogické týmy o školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa a speciálního pedagoga. Šablony jsou též zaměřeny na sociální a profesní rozvoj pedagogů (Další vzdělávání pedagogických pracovníků, výuka vzdělávacích předmětů v cizím jazyce, tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci pedagogů různých škol), na extrakulikulární rozvojové aktivity (doučování žáků, příprava na vyučování, čtenářský klub apod.) a na spolupráci s rodiči (odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči). Přejeme si pomoci vytvořit komunikativní a spolupracující prostředí pro vzdělávání. Snažíme se o zapojování rodičů a zákonných zástupců do vzdělávání dětí a žáků, zajímáme se o nabídku mimoškolních a volnočasových aktivit. Samozřejmě podporujeme vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami, myslíme na bezbariérovost. Nezapomínáme na vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků mateřských a základních škol. Pro ředitele základních a mateřských škol připravil NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) „na míru“ vzdělávací program pro management školy na téma Komunikace pro vedoucí pracovníky a Mentoring a jeho využití ve škole, pro pedagogické pracovníky pak Klima třídy a školy a Emoce a jejich stabilita. V rámci projektu Erasmus+ připravuje – v případě schválení dotace – Městská část Praha 8 pro více než stovku pedagogických pracovníků z Prahy 8 širokou škálu zahraničních vzdělávacích tematických kurzů. V rámci aktivity Budování znalostních kapacit jsou naplánované vzdělávací workshopy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pro učitele – lídry.

Projekt MAP ukončí svoje aktivity 31. srpnem 2018.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 22.05.2018