Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny:

pátek 13. ledna 2023, od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 14. ledna 2023, od 08.00 hodin do 14.00 hodin

případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:

pátek 27. ledna 2023, od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 28. ledna 2023, od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Navigace do volebních místností:

Stálý seznam voličů 

Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, která alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 1. července 2022 podávat několika způsoby:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 6. ledna 2023 do 16.00 hodin.
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin.


Vydávání voličských průkazů pro 2. kolo volby

Oznámení o rozšíření úředních hodin 16.01.2023 až 25.01.2023

Pondělí: 
8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Úterý: 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin 
Středa:8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin*
Čtvrtek: 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin 
Pátek: zavřeno

* ve středu 25.01.2023 jen do 16.00 hodin


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů 

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro, kancelář č. 131, tel: 222 805 555, referentka Stanislava Ciprová.

Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha 8 v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 ( „bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentka Stanislava Ciprová.


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republikyInformace pro členy volebních komisí

Informace o svolání 1. zasedání Okrskových volebních komisí v MČ Praha 8


*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku


Volba prezidenta II. kolo - Informace - zvláštní způsoby hlasování
Zveřejněno: 17.10.2022