Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. ze dne 26. ledna 2024 zpřístupněném ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv dne 27. února 2024 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 7. června 2024, od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 8. června 2024, od 08:00 hodin do 14:00 hodin


Stálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Upozornění pro voliče – státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 8:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8 pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor. Po 28. dubnu 2024 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 8

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Více:
Information for Citizens of Other EU Members States on the Conditions for Voting in the European Parliamentary Elections in the Czech Republic (mvcr.cz)


Voličský průkaz

Vydávání voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).


Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
  • Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o    žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16.00 hodin. (Pozn. Při osobní žádosti v období od 23. května do 5. června  2024 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)


Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU.

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentka Stanislava Ciprová.


Úřední hodiny: Pondělí a Středa: 8.00-12.00   13.00-17.00 nebo po telefonické domluvě
   

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatkuZveřejněno: 04.03.2024