Bezpečnostní rada MČ Praha 8

 • Bezpečnostní rada městské části je poradní orgán starosty městské části pro přípravu na krizové situace na území správního obvodu.
 • Předsedou bezpečnostní rady je starosta městské části Praha 8.
 • Bezpečnostní rada zasedá minimálně dvakrát ročně na řádných jednáních nebo v případě naléhavé potřeby.

Složení Bezpečnostní rady MČ Praha 8:


Funkce v krizovém orgánu Obsazení funkce
Předseda Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Starosta MČ Praha 8
Tajemník Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení MČ Praha 8
Místopředseda Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Zástupce starosty MČ Praha 8
Člen Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Tajemník MČ Praha 8
Člen Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Určený příslušník HZSP pro BR MČ P8
Člen Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Náměstek ředitele pro SKPV OŘ Praha III, PČR
Člen Bezpečnostní rady MČ Praha 8 Ředitel OŘ MP Praha 8

Bezpečnostní radu svolává a řídí starosta, který je současně jejím předsedou.


Tento zvláštní orgán městské části projednává a posuzuje zejména:
 
 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 • krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • vnější havarijní plány,
 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou událostí,
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.