Krizový štáb MČ Praha 8

Zápisy z jednání krizového štábu MČ Praha 8 v souvislosti s pandemií koronaviru a válkou na Ukrajině v letech 2020 - 2022. • Krizový štáb je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací, respektive při hrozbě vzniku nebo po vzniku krizové situace nebo mimořádné události na území městské části Praha 8. 
 • Předsedou krizového štábu je starosta městské části Praha 8.

Složení krizového štábu MČ  Praha 8:


Funkce v krizovém orgánu Obsazení funkce
Předseda krizového štábu MČ Praha 8 Starosta MČ Praha 8
Místopředseda krizového štábu MČ Praha 8 Zástupce starosty MČ Praha 8
Tajemník krizového štábu MČ Praha 8 Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8
Člen krizového štábu MČ Praha 8 – za HZS Určený příslušník HZSP pro BR MČ P8
Člen krizového štábu MČ Praha 8 – tajemník Tajemník ÚMČ Praha 8
Člen krizového štábu MČ Praha 8 – za PČR Náměstek ředitele pro SKPV OŘ Praha III
Člen krizového štábu MČ Praha 8 – za MP Ředitel OŘ MP Praha 8
Člen krizového štábu MČ Praha 8 zástupce KVV Praha
Člen krizového štábu MČ Praha 8

Krizový štáb plní zejména následující úkoly: 
 • projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje starostovi, na základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny krizového štábu, tzn.
 • analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných správními úřady a zpracovává návrhy na opatření,
 • eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 • organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 • dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zpracovává informace pro hromadné informační prostředky,
 • udržuje spojení, prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, s místem nebo místy zásahu,
 • udržuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace. Svolání krizového štábu provádí operační středisko městské policie zejména v případě, kdy:
 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, tj. pro území městské části,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení, nebo pro jeho část,
 • jej použije starosta ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu starosta vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek integrovaného záchranného systému, nebo je to nezbytné pro řešení mimořádné události, byť není splněna některá z předchozích podmínek.