Povodňová komise MČ Praha 8

 • Povodňová komise městské části Praha 8 je ustanovena podle § 79 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. 
 • Komise je v době povodně povodňovým orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi hl. m. Prahy.

Složení povodňové komise MČ Praha 8:


Funkce v krizovém orgánu Obsazení funkce
Předseda povodňové komise městské části Praha 8 Starosta MČ Praha 8
Místopředseda PK MČ Praha 8 Zástupce starosty MČ Praha 8
Tajemník povodňové komise MČ Praha 8 Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8
Člen PK MČ Praha 8 – za ekonomický odbor Vedoucí ekonomického odboru  ÚMČ
Člen PK MČ Praha 8 – za životní prostředí radní pro oblast působnosti – životní prostředí
Člen PK MČ Praha 8 – za zdravotnictví radní pro oblast působnosti – zdravotnictví
Člen PK MČ Praha 8 –  za hygienu Zástupce hygienická stanice – pobočka  Praha 8
Člen PK MČ Praha 8 – za MP HMP Ředitel OŘ MP Praha 8
Člen PK MČ Praha 8 – za PČR Zástupce Obvodního ředitelství Policie ČR Praha III
Člen PK MČ Praha 8 – za dopravuradní pro oblast působnosti – doprava
Člen PK MČ Praha 8, zástupce HZS HMP Vedoucí oddělení sekce prevence pro Prahu 8
(„sektor východ“)
.
Člen PK MČ Praha 8 – za Lesy HMP Vedoucí Lesy 05

Odkaz na seznam členů komise – kontakty

Povodňová komise MČ Praha 8 je zřízená Radou MČ Praha 8 podle zvláštního zákona jako „zvláštní orgán MČ Praha 8“. Pokud povodňová situace přesahuje území MČ Praha 8, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyššího stupně, tj. Povodňová komise HMP a Povodňová komise MČ Praha 8 pak provádí vlastní opatření podle pokynů Povodňové komise HMP.

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi na území městské části Praha 8, pokud povodňová komise nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, vyžaduje nutnou pomoc u příslušného povodňového orgánu vyššího stupně – Povodňové komise hl. m. Prahy.


Za tím účelem:
 • zpracovává povodňový plán městské části a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 • organizuje provádění povodňových prohlídek,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 • ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území ve správním obvodu městské části, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních městských částí, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a HZS České republiky,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňového plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,  
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací Operační středisko Krizového štábu HMP a operační středisko Hasičského záchranného sboru HMP.
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise HMP, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu městské části,
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 • spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 • vede záznamy v povodňové knize.