Místní referendum – herny – 12.04.2014

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8  č. Usn ZMC 001/2014 ze dne 19. února 2014 bylo vyhlášeno místní referendum
o otázce
:

„Souhlasíte, aby městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území ?“ ANO/NE.


Datum konání referenda
Sobota 12. dubna 2014 od 08.00 do 20.00 hodinPrávní úprava

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

Seznam oprávněných osob
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do Zastupitelstva MČ Praha 8 – státní občan ČR, který nejpozději 12. dubna 2014 dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt na území MČ Praha 8, popř. občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací okrsky
Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení se shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků – na území MČ Praha 8  bude hlasování probíhat ve 108 hlasovacích okrscích.
Informace o počtu a sídle hlasovacích okrsků v MČ Praha 8 a telefonním spojení do hlasovacích místností


Mapový portál pro vyhledání adres hlasovacích místností a okrsků
Mapový portál slouží k snadnému vyhledání adres hlasovacích místností a dalších užitečných informací o hlasovacích okrscích.
Na mapový portál se dostanete kliknutím na tento odkaz.


Hlasovací lístek a způsob jeho úpravy
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek obdrží oprávněná osoba v den  místního referenda v hlasovací místnosti.

Způsob úpravy hlasovacího lístku
Oprávněná osoba označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo „NE“, pro kterou hlasuje. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.


Hlasovací průkaz
Vydávání hlasovacích průkazu
Oprávněná osoba, která se nebude zdržovat v době místního referenda v okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat, na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území městské části Praha 8.

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu od 19. února 2014, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů  (5. dubna 2014) přede dne hlasování zdejšímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny před dnem hlasování (10. dubna 2014 do 16.00 hodin). Hlasovací průkaz předá úřad oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

Kontaktní místo pro vydávání hlasovacích průkazů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 („Bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta RyndováStanislava Ciprová.

Úřední hodiny: 
Pondělí a středa: 08.00–12.00 a 13.00–18.00 nebo po telefonické domluvě.


Výsledky místního referenda

Výsledky místního referenda (PDF, 1 MB)Související informace a dokumenty