Volby do Evropského parlamentu – základní informace

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. února 2014 zveřejněném  dne 19. února 2014 ve Sbírce zákonů č. 24/2014, částka 11, byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:


pátek 23. května 2014
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. května 2014od 08.00 do 14.00 hodin


Stálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu
Upozornění pro voliče – státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 8
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území městské části Praha 8 pro všechny druhy voleb na území ČR vede ÚMČ Praha 8, po 13. dubnu 2014 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 8
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, není zanesen do seznamu voličů automaticky. Tento volič musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podá nejpozději 40 dnů před dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 13. dubna 2014, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Voličský průkazvydávání voličského průkazu
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu  ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění, na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od 19. února 2014, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče*), doručeným nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tj. do 8. května 2014 do16.00 hodin, zdejšímu úřadu. Úřad nejdříve 15 dnů před dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího po vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku


Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů a seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, pro žádosti občanů jiného členského státu EU a vydávání voličských průkazů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 („Bílý dům“), 1. patro, kancelář č. 131, tel.: 222 805 555, referentky Iveta RyndováStanislava Ciprová.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 08.00–12.00 a 13.00–18.00 nebo po telefonické domluvě.


Volební okrsky
Informace o počtu a sídle  volebních okrsků v MČ Praha 8 pro volby do Evropského parlamentu


Další informace
Více informací o volbách do Evropského parlamentu lze získat na stránkách Ministerstva vnitra.