Místní referendum – herny – 10.–11.10.2014

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8  č. Usn ZMC 084/2014 ze dne 18. června 2014 bylo vyhlášeno místní referendum
o otázce:


Požadujete, aby městská část Praha 8 učinila veškeré  kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?


Datum konání referenda 
pátek 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 11. října 2014
od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Právní úprava
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

Seznam oprávněných osob
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do Zastupitelstva MČ Praha 8 – státní občan ČR, který nejpozději 11. října 2014 dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt na území MČ Praha 8, popř. občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací okrsky
Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení se shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků – na území MČ Praha 8  bude hlasování probíhat ve 108 hlasovacích okrscích.

Hlasovací průkaz  
Vydávání hlasovacích průkazů

Oprávněná osoba, která se nebude zdržovat v době místního referenda v okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území městské části Praha 8.

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu od 18. června 2014, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů  (3. října 2014) přede dnem hlasování zdejšímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování (8. října 2014 do 16.00 hodin). Hlasovací průkaz předá úřad oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

Kontaktní místo pro vydávání hlasovacích průkazů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 („Bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta RyndováStanislava Ciprová.

Úřední hodiny:  pondělí a středa: 8.00–12.00 a 13.00–18.00 nebo po telefonické domluvě.


Mapový portál pro vyhledání adres hlasovacích místností a okrsků
Mapový portál slouží k snadnému vyhledání adres hlasovacích místností a dalších užitečných informací o hlasovacích okrscích.
Na mapový portál se dostanete kliknutím na tento odkaz.


Výsledky hlasování
Výsledky referenda (PDF, 1 MB)Související informace a dokumenty


Zveřejněno: 07.07.2014 – Tomáš Vlk