Narušení veřejného pořádku

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Pohyb psů na území hlavního města Prahy, a tedy i na území městské části Praha 8, je regulován obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky je volné pobíhání psů zakázáno ve veřejné zeleni v rozsahu v ní uvedeném, ale také na dětských hřištích a pískovištích.

Dle ust. § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Tato povinnost se vztahuje také na chodník, který je pozemní komunikací (či její součástí). Vlastník či držitel psa je tak povinen aktivně bránit jeho pobíhání po pozemní komunikaci, a to zejména tím, že jej bude vést na vodítku (není vyloučeno také nošení zvířete v přenosce pro něj určené).

Porušení povinnosti týkající se pohybu psa na veřejném prostranství lze řešit nejlépe přivoláním Městské policie hl. m. Prahy.


POŽÍVÁNÍ ALKOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 


Z obecně závazné vyhlášky č. 11
, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy vyplývá, že je zakázáno požívání alkoholických nápojů na vyjmenovaných místech, dále na hřištích a pískovištích a před základními a mateřskými školami  a v okruhu 100 metrů od nich.

Při podezření na porušování vyhlášky je nutné přivolat pomocí linky 156 nebo pomocí přímých kontaktů na okrskové služebny či strážníky hlídku Městské policie.


POHYB NEŽÁDOUCÍCH OSOB  A VYKÁZÁNÍ OSOBY Z MÍSTA


Při podezření na pohyb nežádoucích osob je nutné přivolat pomocí linky 156 nebo pomocí přímých kontaktů na okrskové služebny či hlídku Městské policie. To je důležité k tomu, aby mohla být osoba na místě ztotožněna a řešena dle zákona.

Pokud v místě dochází k narušování veřejného pořádku, může městský strážník nebo policista osobu z místa vykázat.


RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

Dobu nočního klidu upravuje ust. § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jí doba od 22.00 do 6.00 hod. 

Případné rušení nočního klidu může být řešeno v rovině přestupkového zákona jako přestupek proti veřejnému pořádku, ale je vyžadována osobní odpovědnost konkrétní fyzické osoby, která se takového jednání dopustila. V praxi to znamená, že může být postihnuta fyzická osoba, na kterou je přivolána hlídka policie (přes tísňovou linku 158, 156), ne však např. provozovna či podnik, kde k rušení nočního klidu došlo. 

U provozovny lze, teprve v rámci následné kontroly ověřit, zda je v kolaudačním rozhodnutí uvedeno např. provozování diskotéky apod. Pokud ne, jsou ukládány pokuty a záležitost je s majitelem provozovny řešena podle zákona. 

V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by omezoval provozní dobu, ledaže by taková podmínka byla zakotvena v jednotlivých kolaudačních rozhodnutích vydaných pro konkrétní provozovny a tím byla jejich provozní doba omezena. Občansko-správní odbor ani jiný odbor ÚMČ žádná povolení k překračování provozní doby nevydává.