Poskytnuté informace 2014

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace

  19.01.2015
  1. V souvislosti s převodem ½ pozemků 201/1 a 201/2 (k.ú. Karlín, obec Praha) na základě smlouvy o koupi spoluvlastnických podílů k pozemkům mezi p. Pavel Malý, Lenka Vojtěchová, Emilie Matoušková, PhDr. Jana Svobodová, Zora Schejbalová a Vítězslav Malý (prodávající) a ARTHURINVEST s.r.o. ze dne 11.12.2006, zda Městská část Praha 8: a. byla ze strany prodávajícího dotázaná na uplatnění předkupního práva k převáděným pozemkům a neuplatnila jej, nebo b. nebyla dotázána na uplatnění předkupního práva a přesto v té souvislosti nevede žádný soudní spor. 2. V souvislosti s kupní smlouvou č. SM/2006/0659 mezi Městskou částí Praha 8 a Mgr. Ondřejem Peterkou ze dne 3.1.2007, zda byla zaplacena Městské části Praha 8 celá kupní cena (eventuelně potvrzení).
 • Žádost o poskytnutí informace

  31.12.2014
  Návrh změny ÚP SÚ HMP č. 1268 /07.
 • Žádost o poskytnutí informace

  29.12.2014
  Žádost o poskytnutí informace v kolika případech v II. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  29.12.2014
  Žádost o poskytnutí informace o stavu územního řízení pro „Bytový dům Rezidence Trója“ na pozemcích parc. č. 646,647,648 v kat. území Praha Bohnice a parc. č. 1371/2, 1371/3, 1735/1 v kat. území Praha Troja. Investorem je YUGRA ALLlANCE s.r.o., IČO: 28185633, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, kterou zastupuje NPS spol. s r.o., IČO: 27084205, Na Jarově 2424/2, 13000 Praha 3 - Žižkov.
 • Žádost o poskytnutí informace

  23.12.2014
  V průběhu roku 2014 došlo k vybudování parkoviště v křížení ulic Nekvasilova a ulic U sluncové (okolo divadla Kámen a kulturního střediska). Na parkovišti se již 4 měsíce nepracuje. 1) Kdy dojde k otevření tohoto parkoviště, a zda budou moci na tomto parkovišti parkovat obyvatele Invalidovny? 2) V případě, že nebude parkoviště zpřístupněno obyvatelům Invalidovny, žádám o sdělení celkové investice v roce 2014 do těchto parkovacích?
 • Žádost o poskytnutí informace

  22.12.2014
  1) Informaci o tom jakým způsobem je v Praze 8 zajištěn úklid psích exkrementů – jak často, v jakém rozsahu, jaká společnost/společnosti úklid zajišťuje/zajišťují včetně poskytnutí smlouvy s touto společností/společnostmi. 2) Důvodovou zprávu k usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014. 3) Text „Dohody o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně“ mezi městskou částí Praha 8, a obchodní korporací Konsorcium Rohan, s. r. o. , schválené radou městské části Praha 8 dne 05.11.2014.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.12.2014
  1. rozhodnutí o privatizaci vydané vládou České republiky jejím usnesením č. 808 ze dne 28.06.2006 2. rozhodnutí zakladatele – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  čj. UZSVM/A/16400/2006 – ORG, č. 16/2006 ze dne 31.10.2006 o převodu privatizovaného majetku na prodávajícího dnem 01.11.2006 vše v souvislosti se smlouvou o prodeji privatizovaného majetku č. 122/2006 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a Emilií Matouškovou, Lenkou Vojtěchovou, Janou Svobodovou, Pavlem Malým, Zorou Schejbalovou a Vítězslavem Malým dne 31.10.2006, a to z důvodu právního zastupování klienta.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.12.2014
  Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí/souhlas stavebního úřadu se spojením pozemků p. č. 201/1 a 201/2 v katastrálním území Karlín, obec Praha, LV č. 557 u katastrálního úřadu Praha-město.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.12.2014
  1. restituční nárok ze strany Pavla Malého a s ním související rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne …….. č.j. ……… a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne …… č.j. ……. (a jeho opravu usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. ….. ze dne …. 2. restituční nárok Jany Markové a sním související rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. ….. ze dne……… a odůvodnění potvrzující rozsudek Městského soudu v Praze ze dne …… č.j. ………. 3. stanovisko Ministerstva financí ze dne …… č.j. …………vše v souvislosti s dohodou o narovnání uzavřenou mezi hlavním městem Praha – městská část Praha 8 a DINKA, a.s., v likvidaci dne 19.05.1998, a to z důvodu právního zastupování klienta.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.12.2014
  1. o zveřejnění záměru na úřední desce (datum, místo, atd.) a stvrzení tohoto doložkou k dané smlouvě 2. o evidenci o předložení nabídky všem ostatním podílovým spoluvlastníkům pozemků k uplatnění jejich zákonného předkupního práva vše v souvislosti se smlouvou, uzavřenou mezi městskou částí Praha 8 a p. ……… dne 03.01.2007, a to z důvodu právního zastupování klienta.
 • Žádost o poskytnutí informace

  05.12.2014
  Žádost o sdělení, zda skutečnost, že oprava budovy č. p. 130 s pozemkem č. parc. 73 v k.ú. Karlín, nacházející se na adrese Vítkova 19, Praha 8, byla financována mimo jiné z úvěru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj, znemožňuje či zásadním způsobem komplikuje případný prodej této nemovitosti, resp. spoluvlastnického podílu na ní.
 • Žádost o poskytnutí informace

  26.11.2014
  V jakém regionálním tisku byly zveřejněny informace k projektu Centra Palmovka/Nová Palmovka v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ – žádám o název tiskoviny, vydavatele, čísla a strany kde byly informace zveřejněny. 2. V jakém regionálním vysílání byly zveřejněny informace k projektu Centra Palmovka/Nová Palmovka v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ – žádám o název vysílání (kanálu, vysílací stanice), provozovatele, data vysílání a konkrétního pořadu kde byly informace zveřejněny. 3. Zda a jakým způsobem provedla Městská část Praha 8 vlastní kontrolu neadresné distribuce letáků v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“, pokud ano, žádám o sdělení výsledku. 4. Na základě čeho byla uhrazena částka za pronájem kamery a připojení na internet v rámci „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ za měsíc září 2014, když veřejně dostupné video sestříhané ze záběrů této kamery odkazuje na časový úsek od 31. 2014 do 08.09.2014.
 • Žádost o poskytnutí informace

  26.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace týkající se případných stanovisek dotčených orgánů a jakýchkoliv správních řízení, které existují nebo existovaly v období posledních 12 měsíců v souvislosti s povolením staveb či prodloužení stávajících povolení staveb v areálu betonárky TBG Metrostav na pozemcích parc. č. 767/18, 767/19, 767/54, 767/57, 767/58, 767/59, 767/60, a 767/1, v katastrálním území Karlín, zapsané Katastrálním úřadem pro hlavní město  Praha, na listu vlastnictví č. 578, jako budovy bez čísla popisného. Jedná se budovy, které jsou ve vlastnictví společnosti TBG METROSTAV s.r.o., IČ: 639 92 990, se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ: 180 00.
 • Žádost o poskytnutí informace

  26.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby domu v ul. Březinova 492/13, k.ú. Karlín – zda realizace vestavby 5 bytových jednotek do půdního prostoru domu Březinova 13 byla provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou příslušným úřadem a na základě jakého rozhodnutí je tato vestavba, resp. jsou uvedené bytové jednotky ve vestavbě užívány. V případě, že k dotazovanému předmětu existují předmětné listiny, žadatel žádá o jejich zaslání. Žadatel se domnívá, že v okamžiku, kdy by užívání vestavby nebylo řádně povoleno, existuje potencionální riziko vzniku škod na majetku žadatele – sousedním pozemku parcele č. 648/1 a stavbě č.p. 425, která je jeho součástí, vše k.ú. Karlín.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace týkající se voličských seznamů: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho registrovaného voliče, ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb, nemá zde trvalé bydliště žádný občan ČR mající volební právo?
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace, jaké stromy a keře mají být vysázeny na území parcel, které jsou uvedeny v územním plánu hlavního města Prahy na k.ú. Troja mezi ulicemi Trojská a Nad Trojou, kde je značná část území jako ZMK – zeleň městská a krajinná, zda náklady na toto vysázení hradí majitelé pozemků a zda jim městská část Praha 8 poskytuje nějaký finanční příspěvek. Na parcele č. 775/7 je zakreslen domek, který za vlastnictví p ……….  shořel, a proto Vás žádám o sdělení, zda má tuto ruinu odstranit p……. nebo nový majitel p…… Dále Vás žádám o zjednání nápravy, protože parcela č. 778, která je z velké části porostlá trním, nebyla nikdy orána a proto nemůže být ornou půdou, a také ani parcela č. 772 nebyla nikdy orána a není orána ani v současné době.
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace o nájmu. Na pozemcích 2187/1 a 2188/2 katastrálního území Libeň (svěřených do správy Městské části Prahy 8 Libeň) jsou vybudovány podzemní garáže. Můžete mi sdělit, kdo je vlastníkem této stavby, zda platí nájem a v jaké výši (nejlépe v Kč/m2 za rok)?
 • Žádost o poskytnutí informace

  10.11.2014
  Žádost o poskytnutí informace o stavbě na pozemcích č. parc. 1206 a 1205 v Praze Dolních Chabrech, zapsaných na LV č. 1077 u Kat. úřadu pro hl. m. Praha, kat. pracoviště Praha, a sice a) o jaký druh stavby se jedná, b) číslo a datum vydání stavebního povolení nebo jiného úředního aktu, na jehož základě je stavba povolena, c) povolená výměra zastavěné plochy, d) povolená výška stavby, e) povolený počet podlaží stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace

  29.10.2014
  1. Kdo je pořadatelem farmářských trhů v Kobylisech (ve dvoře), v Karlíně a na Ládví? 2. Jaký typ smlouvy farmářské trhy mají a na jak dlouhé období je tato smlouva uzavřena? Žádám o poskytnutí úplného obsahu smlouvy včetně všech případných příloh. 3. Jaký nájem farmářské trhy měsíčně městské části platí a podle čeho je výše nájmu určována? Je subjekt povinen platit tzv. zábor veřejného prostranství? Pokud ano, jakou cenu za m2 městská část účtuje? 4. Platí smlouva dopředu na všechny dohodnuté termíny nebo je možné některé z nich pořadatelům předem vypovědět (například pokud chce městská část sama tento pozemek využít pro svoji akci)? Pokud je výpověď z termínu možná, kolik dní dopředu je nutné pořadatele trhů informovat?
 • Žádost o poskytnutí informace

  29.10.2014
  Podrobnost  k informaci, která byla zveřejněna v tisku „Naše Praha 8 1/2014“ na stránce č. 5 „Aktuality z vašeho okolí“ pod názvem Beachklub Ládví bude větší. Rád bych se seznámil s plánkem rozšíření pronajaté plochy (jistě tvoří přílohu dodatku nájemní smlouvy)…
1234>