Poskytnuté informace 2017

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  08.01.2018
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203, k. ú. Libeň. 1. Je/není pravomocné rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o zastavení řízení, které bylo vzato zpět dne 17.07.2017. Jedná se o řízení č. j. MHMP 1153861/2017. 2. Kdy byla podaná nová žádost o územním/stavebním nebo společném řízení po vydání rozhodnutí Magistrátu výše uvedeného. 3. Pokračuje dále část rozhodnutí o rozdělení řízení na územní a stavební a odkdy? Jedná se o období od 29.11.2017 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.01.2018
  Žádost o poskytnutí dokumentace - stavebního povolení pro stavbu 393/3 na adrese Pátkova 3, Praha 8. Konkrétně způsob posuzování hlukové zátěže na okolí, jaká hluková zátěž byla povolena a jakým způsobem má docházet ke kontrolám. Stavba produkuje nesnesitelný hluk každý den, vč. dnů pracovního klidu cca. od 7.30 do 19.00 hod. Orientační měření ukazuje na cca. 80dB vně okna.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.01.2018
  Žádost o poskytnutí informace – Součástí pozemku parc. č. 1019/8, zapsaného na LV č. 1024, kat. území Kobylisy, v obci Praze, jenž je ve vlastnictví obchodní společnosti COLUMBUS spol. s r.o., IČ: 48536083, se sídlem […] žádá o poskytnutí veškerých informací souvisejících s takto realizovanou stavbou, především pak informace: na základě jakého aktu či aktů stavebního úřadu je stavba na tomto pozemku a k ní přiléhající komunikace a parkoviště užíváno, na základě jakého aktu či aktů stavebního úřadu došlo k umístění této stavby a její výstavbě, k jakému účelu je tato stavba určena.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  20.12.2017
  Žádost o sdělení zda, a pokud ano, v jaké výši byla požadována a uhrazena úhrada za poskytnutí informací u následujících žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněných na webu městské části Praha 8: 1/ https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-70.html, 2/ https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-82.html, 3/ https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-88.html.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  20.12.2017
  Žádost o poskytnutí podkladů (zejména pro rozhodnutí zda je cena přípustná – předpoklad nabídky dalších firem – o profesionálních kvalitách firmy) na základě nichž bylo rozhodnuto o zakázkách pro společnost Atelier Tecl, s.r.o., zejména ve dvou případech: a) Zakázka podle smlouvy „Vypracování architektonické studie – změna bývalé sauny na klubovnu, MŠ Dolákova, Dolákova 598/3, Praha 8 – Bohnice" (v registru smluv: https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/3204450), b) Zakázka podle smlouvy „Architektonická studie dětského klubu Karlík" (v registru smluv: https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/3571592)
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  20.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace – žádost o doplnění informace ke stavebnímu řízení MCP8 126926/2016 – na adrese Prvního pluku 144/14, Praha 8. Žádám o zaslání navrhovaného stavu, jak budou umístěny jednotky, a to 1. NP, 2. NP, 3. NP – půdorys, či nákres, kde budou ateliery a kde budou bytové jednotky.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  18.12.2017
  Žádost o zpřístupnění následujících informací týkajících se parkovacích zón na území městské části (dále jen „MČ“) a s tím souvisejícím záznamem registračních značek vozidel (dále jen „RZ“).: 1) Kolik záznamů RZ bylo od zavedení systému celkem pořízeno mobilními kontrolními vozidly? K údaji uveďte délku období. 2) Kolik záznamů RZ bylo celkem zaznamenáno manuálním zadáním uživatele vozidla do parkovacích automatů? K údaji uveďte délku období. 3) Kolik přestupků v dopravě bylo díky systému záznamu RZ zjištěno? 4) Na jak dlouhou dobu jsou data o RZ obyvatel a návštěvníků uložena a o jaká konkrétní data se jedná? […] 10) Žádám Vás o poskytnutí kompletního návodu k použití kamerového systému umístěného na kontrolních vozidlech.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  18.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace – o podaných stížností třetími osobami ohledně narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu provozovateli provozoven na těchto adresách: Bohnická 260/71, Bohnická 320/40, Braunerova 514/1, Březinova 451/21, Burešova 1665/5, […] a to v letech 2011, 2012 a 2013.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  18.12.2017
  Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, kterými bylo povoleno umístění, provedení, a užívání stavby 2 tenisových kurtů na pozemku parc. č. 518 v katastrálním území Čimice, při Sokolovně Čimice na adrese Na Průhonu 229/20, 181 00 Praha 8 – Čimice, tj. územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační či jejich historická obdoba.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  18.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace: 1. Jaká nejvyšší úhrada za poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla ÚMČ Praha 8 vyžádána od 01.01.2016 dosud. 2. Jaká nejvyšší úhrada za poskytnutí informací od uvedeného data byla žadatelem o informace uhrazena.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  18.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace k zamýšlenému záměru o prodeji id. 17/24 domu v Křižíkově ulici č.p. 208. Zajímá nás především rozpis bytových a nebytových prostorů s výškou nájemného a podlahovými plochami, proto bychom rádi nahlédli do znaleckému posudku oceňované nemovitosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  12.12.2017
  Žádost o poskytnutí/zpřístupnění informace o počtu voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20.–21.10.2017 na území hlavního města Prahy, kteří se zúčastnili hlasování ve Vaší městské části, tedy z Vašeho volebního území, na základě voličských průkazů.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  12.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203. k. ú. Libeň, ul. Primátorská 38: 1) Je/není pravomocné rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o zastavení řízení, které bylo vzato zpět dne 17.07.2017. Jedná se o řízení č. j. MHMP 1153861/2017. 2) Kdy byla podána nová žádost o územním/stavebním nebo společném řízení po vydání rozhodnutí Magistrátu výše uvedeného. 3) Pokračuje dále část rozhodnutí o rozdělení řízení na územní a stavební a od kdy? Jedná se o období od 29.01.2017 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  12.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu řízení MCP8 126926/2016/OV.Be – zaslání kopie půdorysu domu a sdělení rozsahu prováděných změn a úprav domu a od kdy budou tyto úpravy probíhat.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.12.2017
  Žádost o zaslání „Námitek účastníka územního řízení, které podala MČ Praha – Dolní Chabry ke stavbě nazvané „Nové Chabry – fáze F a G“ v k. ú. Praha – Dolní Chabry včetně potvrzení datové schránky, míněno dodejky s datem odeslání a datem přijetí“.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.12.2017
  Žádost o zaslání všech odvolání, která byla podána proti rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc. č. 1374/32, 1374/37, 1374/72, 1374/138, 1374/141 a 1374/243 v k.ú. Dolní Chabry v rámci záměru s názvem „Nové Chabry – Fáze F a G“ Praha – Dolní Chabry, č.j. MCP8 28142/2017, spis. zn. MCP8 093024/2016/OV.Pet, vydaného dne 5. října 2017 Odborem územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8. Dále žádám o zaslání potvrzení (dodejky z datové schránky) o odeslání odvolání MČ Praha – Dolní Chabry proti výše uvedenému rozhodnutí, s datem a časem odeslání z datové schránky MČ Praha – Dolní Chabry do datové schránky MČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.12.2017
  Žádost o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů týkajících se pozemků a staveb na nich postavených, konkrétně: pozemku parc.č. 2636 – k.ú. Kobylisy; pozemku parc.č. 2466 – k.ú. Kobylisy […] 3. Dále žádám o vydání žádosti, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vydaného souhlasu, tedy dokumentů, jenž jsou vedeny pod sp. zn. spis. zn. MCP8 095304/2017/OV.Kra.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.12.2017
  Žádost o poskytnutí aktuálního znění nájemních smluv týkajících se nebytových prostor domu Thámova 115/22, který je v majetku bytového družstva.
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  05.12.2017
  Žádost o poskytnutí informace: Kdo konkrétně poskytnul jména osob na Žádosti o poskytnutí informace z 10/2017 týkající se zákazu průjezdu pro tranzitní dopravu v ulici Trojská a komu byla tato informace poskytnuta (resp. kdo byl žadatel)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2017

  29.11.2017
  Žádost o poskytnutí informace, zda a pokud ano, kdy MČ Praha 8 odeslala na Magistrát hl. města Prahy „Zásadní nesouhlas samosprávy městské části Praha 8 s územní studií lokality mezi ulicemi Tanvaldská a Střelničná“, jehož obsah byl zveřejněn na webových stránkách MČ dne 11.09.2017. Prosím rovněž o zaslání dokumentu potvrzujícího datum doručení onoho vyjádření (výpis z datové schránky či razítko podatelny Magistrátu hl. města Prahy).
1234>