Poskytnuté informace 2013

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace

  12.01.2014
  Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebi z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2014
  Žádost o poskytnutí informace týkající se vyúčtování úhrad nájmu k bytu na adrese Chotovická 1748, Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2014
  Žádost o poskytnutí informací: představitelé Unie otců, Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě a Spravedlnost dětem se podíleli na organizaci a programu veřejného slyšení v Senátu Parlamentu České republiky na téma „Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče“.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2014
  Žádost o kopii platného znění intenzity hluku ze střechy OC Krakov.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2014
  Žádost o sdělení, v kolika případech v roce 2012 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  06.01.2014
  Žádost o poskytnutí stavební dokumentace týkající se rekonstrukce objektu č. p. 100 na pozemku č. parc. 162 v k. ú. Ďáblice, která probíhala v roce 2010/2011, a to: - půdorysy – tj. základové konstrukce, 1. NP - řezy - průvodní a technickou zprávu. Jedná se zejména o ty podklady, které specifikují zpracovatele PD (oprávněný projektant) a podklady, které řeší návaznost na sousední objekt č. p. 585.
 • Žádost o poskytnutí informace

  06.01.2014
  Žádost o poskytnutí informace, dle jakých podkladů či dokumentů a kdy byl parcelám č. 1310/61 a 1310/62 v k. ú. Troja – 730190, Praha – 554782 odebrán způsob ochrany – památkově chráněné území. U veškerých sousedících parcel, i s podobným typem staveb na nich evidovaných, je tento způsob ochrany zaznamenán.
 • Žádost o poskytnutí informace

  22.12.2013
  Žádost o poskytnutí informace, na kterých místech a v kterých dnech je v městské části Praha 8 letos plánován pouliční vánoční prodej kaprů (tj. bylo zde za tímto účelem vydáno povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace).
 • Žádost o poskytnutí informace

  16.12.2013
  Žádost o poskytnutí informací: Prostou kopii kompletní důvodové zprávy k usnesením Rady MČ Praha 8 č.: Usn RMC 0949/2010, Usn RMC 0749/2010, Usn RMC 0754/2010, Usn RMC 0409/2010, Usn RMC 0362/2010, Usn RMC 0309/2011, Usn RMC 0224/2011, Usn RMC 0141/2011, Usn RMC 0058/2011, Usn RMC 0775/2012, Usn RMC 0685/2012, Usn RMC 0684/2012, Usn RMC 0642/2012, Usn RMC 0641/2012, Usn RMC 0538/2012, Usn RMC 0042/2012, Usn RMC 0041/2012, Usn RMC 0509/2013, Usn RMC 0448/2013, Usn RMC 0329/2013, Usn RMC 0262/2013, Usn RMC 0261/2013, Usn RMC 0115/2013, Usn RMC 0578/2013, Usn RMC 0445/2013, Usn RMC 0808/2013.
 • Žádost o poskytnutí informace

  04.12.2013
  Žádost o poskytnutí informací: a) jaké pravidlo bylo základem pro výběr míst, na kterých je povoleno provozování loterií na území městské části Praha 8, b) kolik výherních hracích přístrojů bylo povoleno na území Prahy 8 v roce 2013, c) kolik výherních hracích přístrojů je povoleni na území Prahy 8 pro rok 2014.
 • Žádost o poskytnutí informace

  21.11.2013
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva městské části 1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva městské části nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva? 2) Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů? 3) Je zastupiteli městské části obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel přímo s občany? 4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje?
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků v katastrálním území Kobylisy, konkrétně parcel 606/22, 606/59, 606/56, 606/54, 606/52 a 606/50. 1. Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu parkoviště nesloužícího k parkování obyvatelům přilehlých budov? 2. Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu nových obytných budov?
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí informace – kolik bylo od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2013 uzavřeno mezi Vaším úřadem a případným žadatelem veřejnoprávních smluv o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, které nahrazují územní rozhodnutí (dle současného ustanovení § 78a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, resp. dle příslušného ustanovení podle doby uzavření veřejnoprávní smlouvy ve spojení s obecnou úpravou veřejnoprávních smluv obsaženou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád).
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se nezletilého dítěte – nahlédnutí do spisu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí informace, kdy, na základě jakých konkrétních skutečností, jakým postupem a s jakým odůvodněním nebyla v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou se podle § 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, do přílohy tohoto návrhu obecně závazné vyhlášky zařazena (navržena k zařazení) provozovna umístěná v nákupním centru Ládví, objekt č. p. 1659, ulice Kyselova (Burešova) č. or. 3 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí kontaktu – adresy na paní, která před několika lety dělala pro organizaci (žadatele) přednášku o holocaustu, z důvodu zájmu o další přednášku.
 • Žádost o poskytnutí informace

  13.11.2013
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se kácení stromů. Počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které Váš úřad obdržel v období od 01.07.2012 do 01.07.2013; počet žádostí o povolení kácení stromů, které Váš úřad obdržel ve výše uvedeném období, které se týkaly kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb.; počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., kdy žadatel žádal povolení pro pokácení jiného než ovocného stromu; …
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.11.2013
  Žádost o poskytnutí informací: 1) prostou kopii stran 46, 47 a 49 ze Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb, kterou dne 15.10.2010 uzavřela městská část Praha 8 a Metrostav development a.s. včetně všech údajů, které obsahuje originál Smlouvy 2) prostou kopii přílohy č. 1 až přílohy č. 18, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb, kterou dne 15.10.2010 uzavřela městská část Praha 8 a Metrostav development a.s., včetně všech údajů, které obsahuje originál Smlouvy.
 • Žádost o poskytnutí informace

  11.11.2013
  Žádost o poskytnutí informace – důvod a okolnosti umístění kovových bodců na obrubníku travnaté plochy u vstupu do metra Florenc, v ulici Za Poříčskou branou a) jaký je důvod umístění tohoto prvku, b) kdo jeho umístění inicioval, c) zda byla při jeho umístění zvažována bezpečnost chodců, zejména malých dětí a jak je tato bezpečnost zajištěna, d) jaké byly náklady na umístění tohoto prvku.
 • Žádost o poskytnutí informace

  21.10.2013
  Žádost o poskytnutí kopií zápisů z kontrolních prohlídek stavby ze dne 14.06. a 20.06.2013 dle stavebního povolení č.j. MCP8 142109/2012.
1234>