Poskytnuté informace 2020

1 2 3 
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.04.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se správních řízení: 1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 01.01.2006 do 31.12.2015? […] 6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od 01.01.2006 do 31.12.2015 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.03.2020
  Žádost o zaslání objednávky č. 2020/0285/OSM.DZC/KM, kterou vydal odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace 1. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s.r.o. IČO 24157848. v období od 01.09.2019 do současnosti. Konkrétně mě zajímá, v jakých kauzách advokátní společnost Městskou část Praha 8 zastupovala, a jaké částky po položkách městské části fakturovala. 2. Smlouvy s výše uvedenou advokátní kanceláří, které byly uzavřeny na základě objednávek zveřejněných v registru smluv na adresách https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11809980 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11568576 (zdá se, že došlo k omylu a byly nahrány pouze objednávky – to ale znamená, že smlouvy jsou neplatné, pokud nebudou do devadesáti dnů od uzavření nahrány).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.03.2020
  Žádost o zpřístupnění následujících informací týkajících se správních řízení: 1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015? 2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015? 3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení vedeno? 4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení vedeno? 5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem? 6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace o pokutách za špatné parkování v ulici Frýdlantská, Praha 8 za posledních 10 let: tedy statistiky o počtu udělených pokut za špatné stání v ulici Frýdlantská za jednotlivé roky. Dále informace o konkrétních místech udělených pokut s rokem a měsícem, kdy byla pokuta udělená.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.03.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkající se počtu zaměstnanců městské části Praha 8 vyšetřovaných Policií ČR pro podezření za spáchání trestního činu úředních osob, úplatkářství atd. dle zákona č. 40/2009, Hlava X v letech 2018–2020, tj. počet osob prověřovaných ze spáchání trestného činu a dále počet osob, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání v daném období. Dále žádám o informaci, do kterých odborů jsou tito pracovníci zařazeni.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se případu paláce Svět v Libni, spis. zn MCP8 060390/2018/OV.Syn, zda proběhly nějaké schůzky s majitelem dotčené budovy v roce 2019 a 2020 a s jakým výsledkem? Podle tisku mělo proběhnout v červenci 2019 jednání s majitelem a dále byla naplánovaná prohlídka […] Jaké má MCP8 nástroje, aby donutila majitele této památky, uvést budovu do souladu s právními předpisy ČR? Je naplánovaný termín dokončení rekonstrukce Paláce Svět?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.03.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádám o sdělení informace o počtu uzavřených smluvních vztahů souvisejících s umístěním městského mobiliáře/ reklamních zařízení na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě Vaší městské části se společnostmi: a. AD-Net, spol. s r.o. (IČ: 26162695) b. SeePOINT s.r.o. (IČ: 27843122) c. Centrum Palmovka a.s. (IČ: 24796590) […] 5. Žádám o poskytnutí anonymizovaných žádostí o zvláštní užívání veřejné komunikace na území vaší městské části půdorysně ohraničených ulicemi Těšnov, Na Florenci, Křižíková, Prvního pluku a Pobřežní (lavičky umístěné na zastávkách MHD Florenc a jejich bezprostřední okolí), které Váš úřad obdržel od roku 2015. Dále žádám poskytnutí způsobu jejich vyřízení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace, z jakého důvodu byly uvolněny prostředky na studii rekonstrukce vnitrobloku Roudnická, když se až dosud evidentně nenašly prostředky k její realizaci, vnitroblok je v neutěšeném stavu a v poslední době v něm došlo ke kácení vzrostlé zeleně bez jakékoliv náhrady.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.03.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se správních řízení: 1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 01.01.2016 do 29.02.2020? […] 6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období od 01.01.2016 do 29.02.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.03.2020
  Žádost o poskytnutí informací, týkajících se správních řízení: 1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 01.01.2016 do 29.02.2020? […] 6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od 01.01.2016 do 29.02.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č, 203 v k. ú. Libeň. Ul. Primátorská 38, Praha 8: Kdy byla podána žádost o územním/stavebním nebo společném řízení od 20.12.2019 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  17.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace: návštěvy přijaté p. místostarostou v měsíci únoru 2020, přehled služebních cest a využívání služebního auta p. místostarostou v měsíci únoru 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo vyřízeno pojistné likvidační plnění ve věci „ztráty oděvu“ ve školním roce 2018–2019 v Mateřské škole, Praha 8, Kotlaska 3.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace, kdy proběhne kontrolní prohlídka stavby paláce Svět v Libni, co bude jejím cílem a jaké doklady budou po vlastníkovi požadovány předložit úřadu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace: Přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – provádění kontrol stacionárních zdrojů v domácnostech fyzických osob nepodnikajících. Zodpovězení následujících otázek, a to za období od 01.09.2017 do 31.05.2018: […] 6. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě skutkových podstat přestupků uvedených v § 23?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace, kolik z bytů je v režimu Azylového bydlení, kolik bytů je v režimu „DPS“ (Dům pečovatelské služby) a kolik bytů je v režimu „Bydlení pro seniory“ a kolik je volných v každém režimu. Dále kolik z bytů je v jednotlivých kategoriích: byt standartní kvality – dříve I. kategorie dříve II. kategorie byt snížené kvality – dříve III. kategorie dříve IV. kategorie a kolik je v jednotlivých kategoriích bytů, kolik z nich je volných a zda jsou některé byty neobyvatelné. A dále pokud na jakých adresách se byty nacházejí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace, jakým konkrétním způsobem mohu požádat Úřad městské části Praha 8 o prodej některého z úkrytů civilní ochrany, které má městská část ve správě (https://bezpecnost.praha.eu/clanky/seznam-ukrytu), neboť je mi známo, že v minulosti již k prodeji úkrytů CO na území většiny městských částí ve velké míře docházelo a podle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy nebyl prodej těchto úkrytů nikdy pozastaven.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  04.03.2020
  Žádost o poskytnutí informace o prodejích bytových jednotek v privatizovaných obecních domech.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  03.03.2020
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD. 1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019? 2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)? 3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika? Nad rámec výše uvedeného prosím o jakékoliv další názory či informace týkající se využívání mediace v činnosti OSPOD – informace k následujícím otázkám: […] 6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?
123