Poskytnuté informace 2020

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  25.11.2020
  Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s rychlostí oprav komunikací v Praze 8 1. Jaká opatření byla nebo budou přijata ze strany ÚMČ Praha 8, aby se v budoucnosti neopakovala podobná situace jako v Cafourkově ulici („stavba – nestavba“), ve vztahu k TSK 2. Jaká odškodnění bude ÚMČ vyžadovat od TSK vůči obyvatelům, bydlícím v Cafourkově ulici, protože po celou dobu bylo velmi zhoršené životní prostředí. Navrhuji např. výsadbu nových stromů do nově opravených trávníků před domem směrem do Cafourkovy ulice.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  25.11.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. informace, kdo jmenovitě spravuje nebo spravoval jednotlivé profily městské části Praha 8, 2. informace, které účty MČ Praha 8 využívá, a proč jsou na některých sítích dva (například na Instagramu), […] 7. informaci, které reportáže si MČ Praha 8 objednala u společnosti Praha TV, 8. informaci o tom, kde si MČ Praha 8 nakupuje reklamní prostor, a jaké částky za to utratila.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.11.2020
  Žádost o poskytnutí posledního kolaudovaného stavu budovy č. p. 261 na pozemku parc. č. 3616 v k. ú. Libeň a budovy č. p. 617 na pozemku parc. č. 767/7 v k. ú. Karlín pro potřebu zpracování studie osvětlení pro záměr ROHAN CITY – sekce E.I (Praha 8 – Karlín/Libeň, při ulicích Voctářova a Štorchova).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.11.2020
  Žádost o poskytnutí informací: - kolik soudních sporů v období ode dne 01.01.2010 do data doručení této žádosti bylo zahájeno s Vaší městskou částí, jež se v takovém sporu nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálních územích, které spadají pod nadepsanou městskou část, a tyto pozemky byly či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městská a krajinná) bez uzavřené smlouvy (dále jen „Soudní spor“); […] - jaká byla průměrná délka takového řízení (Soudního sporu) od zahájení řízení, tj. ode dne podání žaloby, do data nabytí právní moci rozsudku ve věci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  05.11.2020
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to: - územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení […] - druh rozhodnutí, - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  26.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace – o předmětu detailu žádosti o změně územního plánu č. Z 3444 v místě ulice Vršní a Přemyšlenské Praha 8 včetně grafické přílohy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  26.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace ve věci záměru stavby BD Troja Horizons, o zaslání kopií veškerých dokumentů, vložených do spisu v rozmezí od 11/2019 – do současnosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  19.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace, na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měla naše společnost reklamu. Seznam dotčených reklamních zařízení: 1. PH 01, ulice Radlická, GPS 50.049214; 14.359452, 2. PH 08, ulice Radlická, GPS 50.050139; 14.364177 […] 55. PHM 60, ulice Za Tratí, GPS 50.1699167; 14.5212222. Dále Vás žádáme o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území města Prahy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  19.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace, týkající se inženýrské sítě – vodovod (dále též jako „vodovod“) na pozemcích parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/12, 4031/32, 4013/45, katastrální území 730891 Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: 1. Zda je Vám známo, kdo je provozovatel a vlastník předmětného vodovodu? 2. Zda je Vám známo, zda je tento vodovod funkční?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  19.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 eviduje podání týkající se pozemku parc. č. 203 v k. ú. Libeň a stavby na něm nebo zda na tomto pozemku nebo stavby na něm je/není vedeno řízení z moci úřední, zda nevede se správní řízení týkající se téhož pozemku a stavby na něm, a to za období od 11.08.2020 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace, kdo a proč umožňuje firmě Green Paradise ve spojení s Green Lions a zřejmě i dalšími subjekty (dále jen INVESTOR), aby už nejméně 6 let proměňovala památkově chráněný bytový dům se dvorem na Karlínském náměstí 3 na kancelářský objekt, nelegální skládku a překládku odpadu, shromaždiště zahraničních dělníků, hlučnou a prašnou dílnu, myčku aut a parkoviště pro 7 i více firemních automobilů, a aby tímto svým provozem ohrožovala veřejné zdraví, životní prostředí a v míře nepřiměřené místním poměrům omezovala vlastnická práva majitelů domů a bytů v okolí, jak to specifikuje § 1013, zák. 89/2012 Sb. Dále žádost o informace, jaká opatření může MČ8 v popsané záležitosti přijmout, a kdy tak učiní.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.10.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda lze za stavební či jiné práce, vyžadující vyjádření stavebního úřadu nebo ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu, považovat i pouze volné umístění bankomatu v interiéru nemovitosti, která není tímto volným umístěním zařízení nijak narušena s výjimkou vyříznutí menšího otvoru ve skle výlohy pro vsazení obslužného panelu bankomatu, přičemž samotná konstrukce výlohy rovněž není nikterak narušena.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace: • Kolik je na Praze 8 v dostupnosti bytů k pronájmu? • Kolik je k dispozici parkovacích míst v obci Karlín?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se bytových jednotek nacházejících se v budově č. p. 492 stojící na pozemku par. č. 650 v katastrálním území Karlín, obec Praha, a to: 1. jaké úkony byly učiněny Úřadem Městské části Praha 8 ve věci kolaudačního řízení k bytovým jednotkám č. 492/15, 492/16, 492/17, 492/18 a 492/19 nacházející se v budově čp. 492 na pozemku par. č. 650, vše v katastrálním území Karlín, obec Praha (dále jen „Bytové jednotky") v období od 01.03.2020 do 07.09.2020? 2. jaké úkony byly učiněny dalšími věcně a místně příslušnými úřady a orgány ve věci kolaudačního řízení k Bytovým jednotkám od 01.03.2020 do 07.09.2020? 3. jaké další úkony je třeba učinit, aby byly splněny veškeré podmínky pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Bytovým jednotkám?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.09.2020
  1. Výše ročních odměn všech členů Dozorčí rady společnosti Centrum Palmovka, a.s., IČ: 247 96 592, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, IČ: 000 63 797, za rok 2017, 2018 a 2019, s rozdělením na jednotlivá léta a na jednotlivé osoby. […] 4. Výše finančního nákladu pro společnost Ernst & Young, s.r.o. v souvislosti s analýzou v záležitosti „Nová Palmovka“.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  25.09.2020
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části Praha 8, a to konkrétně: Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] Obchodní název projektu: REZIDENČNÍ KOMPLEX EVERGREEN I-RD, k. ú. Ďáblice, parc. č. 1569/1, ulice U Spojů, Statková, Šenovská, počet domů 36 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  24.09.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jakým způsobem je ve Vaší organizaci zajištěn výkon role pověřence pro ochranu osobních údajů? 2. Jakým způsobem byla obsazena role pověřence, na základě jakých kritérií byl konkrétní pověřenec vybrán, jakou váhu jednotlivá kritéria při jeho výběru měla? 3. Z kolika nabídek bylo vybíráno? 4. Jaká byla nejvyšší a nejnižší nabízená cena? […] Dále prosím o zaslání povinné dokumentace spojené se zajištěním ochrany osobních údajů v organizaci viz Obecné nařízení o ochraně OÚ ze dne 27. dubna 2016.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  21.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace: 1. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu za účelem změny užívání 2. nadzemního podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24 na ordinace lékařů (zdravotnická zařízení) v 2. nadzemním podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24, a to včetně všech příloh této žádosti. 2. Kolaudační souhlas za účelem změny užívání včetně všech příloh 2. nadzemního podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24 na ordinace lékařů (zdravotnická zařízení) v 2. nadzemním podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24, č. j. MCP8 172617/2020, Spis. zn.: MCP8 170199/2020OV.Ves ze dne 23.06.2020, a to včetně všech příloh tohoto Souhlasu se změnou v užívání stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.09.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se platů a odměn, případně jiných výhod a v jaké výši (hodnotě) byly poskytnuty v roce 2020 členům Rady městské části Praha 8, o sdělení dosaženého středoškolského a vysokoškolského vzdělání těchto osob, zda byli členy KSČ a zda byli v minulosti trestně stíháni a s jakým výsledkem a pro jaký trestný čin.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  14.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda Úřad městské části Praha 8 u osoby žadatele eviduje/neeviduje nějaké nedoplatky. Pokud ano, žádá o sdělení: jejich výše, z čeho nedoplatky vznikly, možností jejich uhrazení.
1234>