Poskytnuté informace 2020

 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.02.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se spolku 01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO Vadis, IČ: 66005850. Informace o dotacích pro tento spolek od roku 2012 do roku 2020, včetně žádostí podaných pro rok 2020, pokud jsou přístupné.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.02.2020
  Žádost o poskytnutí informace: 1. Kdo rozhodl o zrušení lůžkového oddělení Gerontologického centra v Praze 8, Praha 8 – Kobylisy, Šimůnkova 1600, 182 00 (jméno fyzické osoby s uvedením funkce nebo názvu orgánu) 2. Kdy bylo učinění rozhodnutí o zrušení lůžkového oddělení (datum) 3. Prosím o kopii rozhodnutí o zrušení nebo kopie usnesení orgánu a zápisu z jednání zastupitelstva neb rady, kde je rozhodnutí obsaženo 4. Z jakých důvodů došlo ke zrušení tohoto lůžkového oddělení?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.02.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se obdržených a odeslaných písemností odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) za rok 2019. Tímto žádám o zaslání následujících dokumentů: • podněty, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů • vydané výzvy k účastí na kontrolní prohlídce podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c) • zápisy z uskutečněných kontrolních prohlídek stavby na základě výzvy podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c) • vydané výzvy ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 2 • vydané rozhodnutí ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 3 • písemnosti či sdělení vztahující se k vydaným výzvám ke zjednání nápravy § 134 odst. 2
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.02.2020
  Žádost o poskytnutí informace k projektu: Obchodní název projektu: REZIDENCE ČÁMOVKA – II. etapa, k. ú. Čimice, parc. č. 836/61, ulice Vánková, počet domů 5. Požadované dokumenty: územní rozhodnutí, stavební povolení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.02.2020
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají nezákonného kácení na území Střížkova, na pozemku č. 527/142, přičemž vycházím ze závěrů šetření ČIŽP, které konstatovalo porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. firmou Pavel Gardavský IČ: 12619418, a dále příkazem pod č.j.: ČIŽP/41/2019/12774, který nabyl právní moci dne 29. 10. 2019, udělila dotyčnému pokutu, žádám znovu o informace, u kterých mi byla zčásti odepřena odpověď, "neboť se v dané věci jedná o dotazy na názor či budoucí rozhodnutí povinného subjektu“, Vyvodí MČ Praha 8 z tohoto pochybení nějaké závěry, pokud ano, jaké? Ukončí MČ Praha 8 na základě tohoto pochybení spolupráci s firmou Pavel Gardavský?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.02.2020
  Žádost o poskytnutí seznamu všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na Úřadu Vaší městské části od 12.11.2000 dosud.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  12.02.2020
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části Praha 8, a to konkrétně: • Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] • Obchodní název projektu: REZIDENCE KARLÍNSK0 NÁMĚSTÍ – REKONSTRUKCE, k. ú. Karlín, parc. č. 23, ulice Peckova 280/9, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  12.02.2020
  Žádost o poskytnutí kopie žádostí o povolení kácení a rozhodnutí (závazných stanovisek) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 v k. ú. Troja, ul. K Pazderkám, Praha 8 – Troja.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.02.2020
  Žádost o poskytnutí veškerých informací týkajících se zadané studie Libeňské a Maninské kosy (i rozpracovaných). - včetně všech nákladů spojených s vypracováním dané studie (i předběžných) - včetně informací o všech nákladech na poradenskou činnost týkajících se předmětné studie - včetně informací k veřejně vypsané soutěži na vyhotovení studie Libeňské a Maninské kosy - včetně všech se studií souvisejících smluv uzavřených MČ Praha 8 jakožto zadavatele studie - včetně všech plánů a nákresů Žádám o zaslání informací k podnětu, který je důvodem pro MČ Praha 8 nechat vypracovat studii Libeňské a Maninské kosy, která souvisí s pozemky, které MČ Praha 8 nevlastní a není ani jejich správcem, včetně souhlasu majitele pozemku se zpracováním studie související s jeho majetkem.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.02.2020
  Žádost o poskytnutí informace: Zda a jak bylo vypořádáno uvedení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů do souladu mezi skutečným stavem, právními předpisy a Smlouvou – jedná se o pronájem přízemních místností č. 508 objektu Sokolovská 12/43. Žádám o kopii (sken) dokumentu/smlouvy/dodatku, který byl v dané věci mezi ÚMČ a nájemcem uzavřen.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  03.02.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nebytových prostorů nacházejících se v bytovém domě č. p. 12 na pozemku parc. č. 262, na adrese Sokolovská 12/43, Karlín, 186 00 Praha 8: • Probíhají v Prostorech jakékoliv stavební práce? • Povolila-li Praha 8 jako pronajímatel Prostor jakékoliv stavební úpravy Prostor, žádáme o zaslání dokumentace, ze které je patrno, jaký je rozsah těchto úprav. • Žádáme o zaslání veškerých výjimek, povolení, rozhodnutí, ohlášení a dalších dokladů týkajících se Prostor obdržených či vydaných odborem územního rozvoje a výstavby Prahy 8 ode dne 25. 11. 2014. Žádáme zejména o zaslání jakékoliv dokumentace, ze které je patrno, jaký je rozsah prováděných stavebních úprav. • Žádáme o zaslání všech nájemních (či obdobných) smluv, na jejichž základě jsou Prostory užívány třetími osobami. • V případě, že některý z Prostor aktuálně není nikomu pronajat ani nikým užíván na základě obdobné smlouvy, prosíme o výslovné sdělení této informace.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  31.01.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1) zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón. 2) sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání. 3) sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna) […] Dále žádá žadatel o zaslání informace: o počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků o celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců) vynaložených na agendu dopravních přestupků o celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání výzev, informační systémy apod.)
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace, kdy se žadatel dotazuje, zda má u městské části Praha 8 nějaký dluh.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741, Pokud již byla žádost podána, prosím tímto o zaslání její kopie.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  28.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se snížení počtu zaměstnanců dle usnesení RMČ z 08.01.2020 č. BJ 00835/2019 Poskytnutí těchto informací: i. kterých odborů se má uvedené snížení týkat, resp. jak budou rušená pracovní místa vybrána, ii. jelikož je v usnesení z 08.01.2020 stanoven termín realizaci k 01.01.2020, prosím o sdělení aktuálního stavu zaměstnanců ke dni zodpovězení této žádosti o informace, iii. jakým způsobem byl či má být rozvázán pracovní poměr se zaměstnanci na rušených pracovních místech, tj. zda se jedná o výpovědní důvod dle § 52, písm. c) zákoníku práce z důvodu zrušení pracovního místa, nebo o rozvázání pracovního poměru dohodou, nebo zda jde o odchody do starobního důchodu, nebo zda jde o dohody.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  28.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se uskladnění vozidel a plavidel v prostorách Úřadu městské části Praha 8, a to zejména o informace: i) jméno a příjmení uvedeného pracovníka odpovědného za uvedené uskladnění vozidel a plavidel; ii) zda již byl s uvedeným pracovníkem rozvázán pracovní poměr nebo zda rozvázán bude, a pokud ano, pak k jakému datu; […] vi) zda je možné uvedený nebytový prostor, v němž byla vozidla a plavidla uskladněna, komerčně pronajímat (pozn.: otázka směřuje k tomu, zda je úřadu známa existence technických nebo právních překážek, která by takovému komerčnímu pronájmu bránila)
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  14.01.2020
  Žádost o poskytnutí přehledu plánovaných a uskutečněných výdajů odborem informatiky v roce 2019 a plánovaných výdajích stejného odboru v roce 2020. Jedná-li se o výdaj vyplývající z platné smlouvy - název a IČO smluvního partnera, platnost smlouvy. Poskytnutí přehledu úvazků v odboru informatiky, stručné shrnutí pracovní náplně na dané pozici.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.01.2020
  Žádost o poskytnutí kopie příslušného kolaudačního výměru, kterým bylo provedení příslušných stavebních úprav ve shodě s předloženou stavební dokumentací schváleno a na základě kterého tak mohl stavebník OC Krakov přistoupit k uvedení nově schválené stavební dispozice do provozu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  13.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace, dle jakých kritérií a jakým mechanismem jsou vybíráni klienti do domova s pečovatelskou službou, který je Vámi zřízen, příp. spravován.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  08.01.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda městská část Praha 8 již poskytla nájemníkům, kteří trvale bydlí na adrese Vítkova 130/9, Praha 8, nájemní bydlení v jiné nemovitosti: 1. Jestli a kdy byla nájemníky podána žádost o bytovou náhradu. 2. Jestli byla s nájemníky uzavřena nájemní smlouva na náhradní byt, popřípadě kdy s nimi bude nájemní smlouva uzavřena. 3. Kdy jim budou byty předány. 4. Dále žádáme o informaci, zdali v měsíci listopadu bylo konáno zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty a pokud ano, prosíme o zaslání zápisu tohoto zasedání.