Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.01.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkající se obdržených a odeslaných písemností odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) za rok 2018, zaslání následujících dokumentů: - podněty, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů - vydané výzvy k účasti na kontrolní prohlídce podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c) - zápisy z uskutečněných kontrolních prohlídek na základě výzvy podle § 132 a § 133 odst. 2 písm. c) - vydané výzvy ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 2 - vydané rozhodnutí ke zjednání nápravy podle § 134 odst. 3 - písemnosti či sdělení vztahující se k vdaným výzvám ke zjednání nápravy § 134 odst. 2
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  30.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace, o potvrzení, zda pozemky parc. č. 350/32 a 350/33 v katastrálním území Karlín jsou veřejně přístupnou účelovou komunikací.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  27.12.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se komunikace mezi Společenství vlastníků jednotek Jitravská 561, Praha 8, IČ 27108635 na jedné straně a Odborem územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) či jiným odborem úřadu na straně druhé v období od roku 2013 do současnosti tj. 2019. Tímto žádám o zaslání veškerých písemností, emailů, zápisů z jednání a dalších předaných nebo převzatých dokumentů mezi výše zmíněnými stranami.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda městská část Praha 8 již poskytla nájemníkům, kteří trvale bydlí na adrese Vítkova 130/9, Praha 8, nájemní bydlení v jiné nemovitosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.12.2019
  Žádost o poskytnutí informací – stanovisko odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8: - Zda byl již podán projekt pro stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám, na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 k vyjádření? - Pokud již byla žádost podána, prosím o zaslání kopie Vašeho stanoviska, závazného stanoviska nebo vyjádření k věci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.12.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádám o poskytnutí všech podkladů týkajících se povolení kácení a dalších úprav na pozemcích v okolí tzv. Bendovky, kde došlo k výrazné likvidaci porostu (plošné kácení stromů a plošná likvidace ostatního porostu) a dále jsou zde prováděny zemní práce, a to ve značném rozsahu. Pozn.: Jde o pozemky na území hlavního města Prahy v k. ú. Bohnice parc. č. 633/1, 631, 633/2, 633/3, 632, 634/1, a dále též pozemky v k. ú. Bohnice ležících parc. č. 625/1, 626 – ležících v oblasti spadající pod Přírodní park Draháň -Troja a oblast zvláště chráněného území Natura 2000 – Kaňon Vltavy u Sedlce. 2. Žádám o poskytnutí protokolů o kontrole (či jiných zápisů o šetření na místě) prováděných místně příslušným stavebním úřadem na pozemcích zmíněných v předcházejícím bodě.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.12.2019
  Žádost o poskytnutí informací k období 2015–2019: 1) Veškeré dokumentace (průzkumy, projekty, studie atd.), na základě kterých byla udělena povolení ke kácení a likvidaci porostů, k terénním úpravám, oplocování pozemků a případně k dalším pracím na pozemcích č. 633/1, 631, 633/2, 633/3, 632, 634/1 v k. ú. Bohnice, a dále též na pozemcích parc. č. 625/1, 626 v k. ú. Bohnice. 2) Vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) na základě kterých byla vydána povolení k činnostem uvedeným v bodě 1). 3) Vlastní povolení a podmínky provádění, které vydaly odbory MČ Praha 8 k činnostem uvedeným v bodě 1).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.12.2019
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají projektu výstavby nové radnice Vaší městské části (projekt Nová Palmovka/Centrum Palmovka). 1. Kdo je vlastníkem shora uvedené budovy a pozemku pod ní? 2. Jaká je (resp. dle projektu měla být) hrubá podlažní plocha celé budovy? 3. Jaká je (resp. dle projektu měla být) hrubá podlažní plocha té části budovy, ve které měl být umístěn úřad městské části? 4. Kolik pracovníků (úředníků, dalších zaměstnanců, radních atd. – všech) mělo v budově nové radnice pracovat? 5. Jaký byl předpokládaný termín dokončení stavby? 6. Jaká byla původně předpokládaná cena výstavby shora uvedené budovy, včetně případných nákladů na nákup pozemku? 7. Jaká je celková cena výstavby shora uvedené budovy, k dnešnímu datu, včetně případných nákladů na nákup pozemku? 8. Prosím o zaslání kopie smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice, případně jiné smlouvy, na základě které byla stavěna, včetně všech dodatků. 9. Prosím o zaslání kopie usnesení o schválení smlouvy dle bodu 8 příslušným orgánem MČ.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace, jaká stavba je realizována na pozemku parc. č. 545 v k. ú. Libeň, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se probíhající stavby rodinného domu v ulici U Školské zahrady. Konkrétně poskytnutí následujících informací: 1. Jaký je plánovaný termín dokončení stavby? Na stavebním povolení tato informace není uvedena. 2. Jaká je platnost stavebního povolení ze dne 09.07.2009 3. Jedná se o jednu stavbu? Nebo jde o soubor více objektů?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci spáchání dopravního přestupku. 1. Doložení závazného stanoviska Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 2. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 8 pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 3. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 4. Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 5. Doložení nějakého zvláštního předpisu či zákona, ze kterého vyplývá, že zřízení modrých parkovacích zón je možné provést a nerespektovat při tom současné a platné zákony, jako např. jejich provedení i v místech, kde zjevně nedodržují a porušují platné zákony České republiky či obcházení platných zákonů, a to zjevně za účelem zisku pro městskou část. A to i na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ohrožení bezpečnosti chodců.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace: - Byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám, na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 119/3, 1126/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741? - Pokud již byla žádost podána, prosím tímto o zaslání její kopie.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace formou kopie následujícího dokumentu: Ve vztahu ke změně stavby č. p. 1343 na pozemku parc. č. 788 v k. ú. Libeň, obec Praha, z rodinného domu na bytový dům, žádám o kopii kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu z roku 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Je možné požádat o výjimku ze splnění některého z požadavků kladeného Metodikou vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze (verze 12/2016 zveřejněná na internetových stránkách společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. s adresou www.parkujvklidu.cz) pro vydání parkovacího oprávnění v zóně placeného stání na území městské části Praha 8 (dále jen „oprávnění“)? […] 4) Pokud je odpověď na bod 2) této žádosti negativní, jaký jiný postup je určen pro dosažení možnosti parkování na území městské části Praha 8 osobou, která na jejím území trvale bydlí, má zde evidován svůj trvalý pobyt, trvale užívá vozidlo, u nějž je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník osoba jí příbuzná (zejm. rodič nebo prarodič) a z finančních důvodů si nemůže dovolit změnu tohoto zápisu ve svůj prospěch?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha (dále jen „stavební úřad“) v roce 2015 pod č. j. MCP8 112013/2015, spis. zn. MCP8 057783/2015/OV.Kra ze dne 31. srpna, jehož předmětem bylo povolení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 1874/23, 1874/97 a 1874/214 v katastrálním území Libeň (dále jen „Rozhodnutí“). […] 3. Zaslání všech správních aktů stavebního úřadu týkajících se kteréhokoliv z výše uvedených pozemků vydaných po zrušení Rozhodnutí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti subjektu Arev Group s. r. o. IČO: 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, u kterých nebyla uhrazena z naší strany uložená sankce včetně údajů pro platbu předmětných sankcí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) v období let 2015 až 2019: – počtu podnětů, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně) […] – počtu správních řízení/úkonů správního orgánu u nichž byla odvolacím/nadřízeným správním orgánem konstatována – nečinnost správního orgánu, nesprávný úřední postup
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: - který odbor, oddělení či konkrétní osoba je odpovědná za kontrolu, zda zaměstnanci úřadu vykonávají práci jim uloženou v souladu se zákonem a stanovení případného postihu zaměstnanců kteří porušili zákon v souvislosti s výkonem práce - jaký byl počet zahájených řízení/šetření pro podezření na porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci úřadu bylo šetřeno v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) - jaký byl počet prokázaných případů porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) a v jakých odděleních tito pracovníci byli zaměstnáni - jakým způsobem byli potrestání zaměstnanci u niž se prokázalo porušení zákonů v souvislosti s výkonem práce - jaká byla přijata opatření, aby se v budoucnu předešlo takovémuto nezákonnému chování zaměstnanců
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací, poskytnutí kopií následujících dokumentů: a) Kopie všech smluv uzavřených v době od 01.01.2010 do 18.10.2019, a to mezi městskou částí Praha 8, IČ: 00063797, se sídlem 180 00 Praha – Libeň, Zenklova 1/35 (dále jako „MČ“) a společností BAB mont s. r. o., IČ: 61498858, se sídlem Praha 9 – Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00 (dále jako „BAB“). […] e) Sdělení, zda byla na základě smluvního vztahu založeného některou ze smluv uzavřenou mezi MČ a společností BAB v době od 01.01.2010 do 18.10.2019 uplatněna ze strany MČ smluvní pokuta a pokud ano, pak žádáme o sdělení, z jakého smluvního vztahu (s uvedením druhu smlouvy, předmětu plnění, názvu díla a data uzavření smlouvy nebo s uvedením odkazu na smlouvu předloženou dle písm. a) této žádosti) byla smluvní pokuta udělena, v jaké výši a na základě jakého porušení smluvní povinnosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.11.2019
  1. Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky. 2. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s. r. o., IČO 24157848. Konkrétně se jedná o vyúčtování na základě tří smluv uzavřených s touto společností, které lze dohledat v registru smluv, a které mají být dle smlouvy vyúčtovány každý měsíc včetně sdělení, za co konkrétně bylo fakturováno, počet hodin i náplň této práce. […] 8. Městská část vydala Opatření správní povahy (jednací číslo MCP8 126549/2019). kterým se opět pokusila zavést zóny placeného stání a mimochodem zrušit několik cykloobousměrek. V rámci tohoto opatření měly být například v ulici Křižíkova nebo Thámova navráceny cyklopitkogramy, které tam v minulosti byli nezákonně odstraněny a na křížení Pernerovy a Thámovy a Šaldovy a Křižíkovy optické brzdy. K tomu stále došlo. Proč k tomu zatím nedošlo a jaké kroky Praha 8 činí k tomu, aby k tomu došlo?“,
1234>