Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.06.2019
  Žádost o poskytnutí kopie statických posudků a vyjádření statiků k objektu Vítkova 130/19 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace o pozemcích: • parcelní č. 37 a 34, k. ú. Březiněves • parcelní č. 586/41, k. ú. Ďáblice 1. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím návrhem? 2. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.06.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Doložení závazného stanoviska Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 2) Doložení závazného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 8 pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 3) Doložení závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m. prahy pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 4) Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 5) Doložení nějakého zvláštního předpisu či zákona, ze kterého jasně vyplývá, že zřízení modrých parkovacích zón je možné provést a nerespektovat při tom současné a platné zákony, jako např. jejich provedení i v místech, kde zjevně nedodržují a porušují platné zákony České republiky či obcházení platných zákonů, a to zjevně za účelem zisku pro městskou část. a to i na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ohrožení bezpečnosti chodců.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky: SO235/2013 – Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb – zda byly ze strany městské části Praha 8 podniknuty kroky k vymáhání škody, respektive, zda došlo ke změně situace.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.06.2019
  Žádost o poskytnutí kopií dokumentů ve vztahu k objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2, k. ú Libeň: stavební povolení z 16.06.1995 č. j. 04629/95–3052 a kolaudační rozhodnutí z 26.02.1998 č. j. 05439/98–3052.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  12.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda bylo pro stavbu na pozemku parc. č. 432/224 v k. ú. Březiněves v minulosti zahájeno stavební řízení v souvislosti s dostavbou (rozšířením) druhého nadzemního podlaží v ploše stávající terasy 2. NP.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  29.05.2019
  Žádost o poskytnutí informací ohledně reklamního zařízení nacházejícího se na pozemku parc. č. 430/1, katastrální území Libeň, obec Praha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1923: 1. Kopie územního souhlasu vztahujícího se k umístění uvedeného reklamního zařízení. Pokud bylo ve věci umístění uvedeného reklamního zařízení vydáno územní rozhodnutí, prosím o poskytnutí kopie tohoto územního rozhodnutí; […] 4. Pokud by vydán společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ve vztahu k výše uvedenému reklamnímu zařízení, prosím o poskytnutí kopie tohoto společného územního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavby výše uvedeného reklamního zařízení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.05.2019
  Žádost o poskytnutí přehledu pracovní činnosti p. místostarosty v měsících březnu 2019 a dubnu 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.05.2019
  Žádost o poskytnutí kopie smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 8 a fondem evropské investiční banky, případně jiného dokumentu, na základě kterého byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu majetku na území Prahy 8 po povodni v r. 2002.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace, týkající se udělení pokut ostatními orgány veřejné správy (podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil). 1. Celkové úhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. […] 4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky (2014–2018).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.05.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) na Úřadě městské části Praha 8 (dále jen „úřad“), a to: 1. Je pověřenec na problematiku GDPR zaměstnancem úřadu nebo úřad využívá jako pověřence externí subjekt? 2. Pokud pověřence úřad zaměstnává, kolik jich zaměstnává? Jaké jsou jejich úvazky? Je funkce pověřence hlavní pracovní náplní těchto zaměstnanců? 3. Pokud úřad využívá služeb externího subjektu, jaké je jméno tohoto subjektu? Jaká je výše měsíčního plnění? 4. Vykonává pověřenec úřadu funkci pověřence i pro podřízené organizace (školy, školky, další příspěvkové organizace)? Pokud ano, pro kolik z nich ji vykonává a kolik organizací si zajišťuje tuto agendu samostatně? 5. Nechal si úřad zpracovat nějaké analýzy nebo poradenské práce ohledně GDPR? Pokud ano, čeho se týkaly, kdo a za jakou výši plnění je prováděl?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace o pozemcích parcelní č. 252/1, 252/2 a 252/3, k. ú. Libeň: 1. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím návrhem? 2. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byla vyřízena žádost žadatele o prošetření způsobu stížnosti odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  14.05.2019
  Žádost o poskytnutí kopií dokumentů ve vztahu k objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2 k. ú. Libeň: 1. Pravomocné stavení povolení na stavební úpravy objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2, k. ú. Libeň na zdravotnické zařízení. […] 6. Rozhodnutí o změně užívání objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2, k. ú. Libeň, č. j. MCP8 155506/2015 ze dne 30.11.2015. Ve vztahu k objektu č. p. 1343, Nad Rokoskou 12, k. ú. Libeň, žádám o stanoviska uvedená v Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby spis. zn. MCP8 115985/2013/OV. Ves/Pg, a to stanovisko: 1. Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 11.11.2015 č. j. HSHMP 52731/2015 […] 10. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ze dne 01.07.2015, č. j. 15101/15.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  07.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace o stavu kolaudace novostavby v ulici Primátorská, zda se kolaudace domu již uskutečnila, případně kdy se plánuje ukončení této kolaudace ze strany stavebního úřadu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Jak se rozděluje vybraná pokuta, tedy kam a jak se rozdělují finance z vybrané pokuty? 2) Proč není od pokutovaného provozovatele motorového vozidla požadováno nejdříve vysvětlení za přestupek? 3) Proč je obeslán dopisem o zaplacení určené částky? 4) Proč je uvedený dopis bez podpisu pověřeného pracovníka úřadu? 5) Jaké jsou náklady na odeslání jednoho dopisu externí rozesílací službou, která rozesílá výzvy k uhrazení určené částky a kdo kompletuje tyti dopisy k odeslání? 6) Jaké jsou finanční příjmy městské části z pokut za neoprávněné parkování v zónách placeného stání? 7) Jaké jsou finanční výdaje městské části za zóny placeného stání?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace: 1) Žádám o vydání kopie svislého řezu stávající stavby Primátorská 296/38 na parc. č. 203, v k. ú. Libeň. 2) Žádám o půdorysy všech podlaží domu Primátorská 296/38 na parc. č. 203, v k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v naší městské části. • SPS správa nemovitostí s. r. o. – Lofty Křižíkova • Bytové družstvo Šaldova – Byty Šaldova 22 - rekonstrukce • SKYHLL – Byty Zenklova 143 – rekonstrukce • SKANSKA – rezidence Čertův vršek • BD NEGRELLI – Byty U Prvního pluku 18 – rekonstrukce • CODECO – rezidence Pod Skálou
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací k chystané opravě ulice Trojská, Praha 8: 1. Na základě jakého rozhodnutí se celá akce připravuje, kdo toto rozhodnutí učinil a kdy bylo přijato. 2. V jakém stádiu je nyní příprava celé věci (zda bylo zahájeno stavební řízení, či nikoli). 3. Seznam podkladů, které již byly v dané věci získány, spolu s informací, kdo tyto podklady poskytl, připravil nebo za ně jinak nese zodpovědnost, a kdy je poskytl. 4. Kopie všech podkladů, které již byly v dané věci získány.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Aktuální počet zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy včetně jejich: a. jména, b. příjmení, c. funkce. 2. Informaci o hodnotících kritériích při určování výše bonusových složek těchto zaměstnanců, zejména zda výše vybraných pokut má vliv na výši bonusu (či jakkoliv jinak pojmenovaného jakéhokoliv jiného příjmu zaměstnance). 3. Informaci o zdanitelných příjmech zaměstnanců uvedených v odpovědi k bodu 1) výše za rok 2018 v členění na: a. základní plat (odměna), b. další složky platu – benefity, bonusy apod.
1234