Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o zaslání smlouvy uzavřené mezi Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 8 týkající se zón placeného stání.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí o povolení odstranění nebytových staveb při č. p. 354 – Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou 19, č. j. MCP8 166345/2017, spis. zn. SZ MCP8 147655/2016/9.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.09.2019
  Žádost o poskytnutí informace k Opatření obecné povahy č. j. MCP8 285631/2019: 1. Vyjádření /písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 01.07.2019, vydaným pod č. j.: KRPA-244054-1/Čj-2019-0000DŽ. 2. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podanou dne 16.05.2019společností M.O.Z. Consult s. r. o. (v zastoupení správce ZPS – TSK hl. m. Prahy). 3 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo vyvěšeno od 09.07.2019 do 25.07.2019 na úřední desce ÚMČ Praha 8
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.09.2019
  Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy (včetně případných dodatků) na pozemek parc. č. 626/73, k. ú. Čimice, obec Praha, LV 917, popř. sdělení obsahových náležitostí této nájemní smlouvy a to 1/ osoby nájemce, 2/ předmětu nájmu, 3/ doby nájmu, 4/ podmínek ukončení nájemní smlouvy, 5/ podmínek prodloužení nájemní smlouvy, 6/ ceny nájmu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.09.2019
  Žádost o poskytnutí přehledu pracovní činnosti místostarosty v měsících červnu, červenci a srpnu 2019 (služební cesty, pracovní návštěvy).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  09.09.2019
  Žádost o poskytnutí elektronické kopie stavebního povolení ONV Praha 8 ze dne 24.06.1965, č. j. výst. 1637/65, a kolaudačního rozhodnutí vydaného pro stavbu garáží nacházejících se na pozemcích v katastrálním území Karlín, parc. č. 248/3, parc. č. 248/4, parc. č. 248/7, parc. č. 248/8, parc. č. 248/10, parc. č. 248/11, parc. č. 248/12, parc. č. 248/13, parc. č. 248/14, parc. č. 248/15, parc. č. 846/7 a parc.č . 847/4, včetně poskytnutí kopie rozhodnutí (dohody) o osobním užívání pozemku pod garážemi, které by rovněž mělo být součástí stavebního spisu. Není-li tomu tak, prosím o sdělení, na který správní orgán se mohu v této věci obrátit.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  09.09.2019
  Žádost o poskytnutí podkladového materiálu poskytnutého členům Zastupitelstva MČ Praha 8 pro projednání bodu 2a. jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 konaného dne 12.06.2019 – Návrh k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení "Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb " uzavřené dne 15. října 2010 mezi městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a. s. (resp. Metrostav Alfa s. r. o.), jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018 a ke způsobu provádění díla, včetně zaslání podkladového materiálu, na jehož základě Rada MČ Praha 8 rozhodla usnesením č. Usn RMC 0155/2019 ze dne 10.04.2019, zejména pak "Důvodové zprávy" odkazované v bodě 2. daného usnesení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.08.2019
  Žádost o poskytnutí informace – v souvislosti s objednávkou služeb Hybridní pošty č. 2018/0606/OPS.DVZ u poskytovatele, kterým je Česká pošta, s. p. žádám o informaci, jaký byl celkový objem (tzn. celkový počet zkompletizovaných zásilek včetně rozeslání) zásilek za jednotlivé měsíce 09–12/2018 a 01-06/2019, jaké byly fakturované částky za tyto jednotlivé měsíce, a jaká je přesná cena za 1ks zkompletizované a rozeslané zásilky, kterou Česká pošta fakturuje ÚMČ Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.08.2019
  Žádost o poskytnutí Smlouvy Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 se společností WORKER BAU s. r. o. č. VR 21/2019 ze dne 01.08.2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací ve věci subjektů DOMISTAV CZ a. s., a DOMISTAV HK s. r. o., a to, zda uvedené subjekty v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.08.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byl udělen kolaudační souhlas a bylo přiděleno číslo popisné na novostavbu v ul. Primátorská, Praha 8 – Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.08.2019
  Žádost o sdělení informace, zda bylo Úřadem městské části Praha 8 vydáno rozhodnutí o změně způsobu využívání bytového domu v ulici Ve Vrchu 2501/8, stojícího na parcele č. 193 a zda bylo poslední patro (7. patro, střešní nadstavba) tohoto domu zkolaudováno jako byt. Dle výpisu z katastru nemovitostí by se mělo jednat o bytový dům, který je však od 01.07.2018 využíván jako hostel.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.08.2019
  1) Kdo, kdy, pod jakým č. j. vydal stavební povolení na rekonstrukci objektu – stavby Karlín č. p. 352, zapsané na LV 249, k. ú. Karlín, vedené u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, KP Praha, kteréžto rekonstrukce celého objektu v současné době probíhá. 2) Jaké je stanovisko památkářů – příslušného úřadu památkové péče k rekonstrukci nemovitosti – data viz otázka ad 1). 3) Žádost o zaslání stavebního povolení a stanoviska památkářů – úřadu památkové péče k prováděné rekonstrukci – data viz otázka ad 1).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací v záležitostech týkajících se nájemníků bytů, občanů Prahy 8, na adrese Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, v otázkách bezpečnosti nájemců bytů na téže adrese a ve věci probíhajících stavebních zásahů v domě tamtéž. Žadatel zejména žádá o vyjádření se a odpověď na níže uvedené otázky včetně zaslání veškeré stavební dokumentace, kterou disponuje Úřad městské části Praha 8 k předmětnému domu počínaje rokem 2002, a to zejména pak vyjádření statika. Současně žadatel žádá o poskytnutí veškeré dokumentace zahrnující stavební řízení vztahující se k domu ve Vítkově ul. č. 19: 1. Mají stavební zásady probíhající v domě Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, oporu ve stavebním povolení? Kdy bylo povolení vydáno a kým? […] 4. Jakou náhradu za újmy způsobené postupem stávajících majitelů poskytne Úřad městské části Praha 8 nájemcům?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí kopie dokladu, kterým odbor územního rozvoje a výstavby vydal souhlas s odstraněním objektů prodejny, truhlárny a skladů 01, 02 v areálu Genius spol. s r. o. Praha 8, Dolní Chabry č. p. 749, na pozemcích parc. č. 968/1, 968/2, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1510/7, 1510/8, 1510/9, 1510/10 v katastrálním území Dolní Chabry, jejichž vlastníkem je GENIUS spol. s r. o., IČO: 14889803, Dopraváků 7, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí kopie vyjádření stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy o ochraně veřejného zdraví ke stavbě domova důchodců v Řešovské ulici, Praha 8 – Bohnice.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádost o poskytnutí dokumentů, na základě kterých je MČ Dolní Chabry povinna zajistit opravu účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem, parc. č. 1424, k. ú. Dolní Chabry tak, aby komunikace umožňovala průjezd automobilům ze Středočeského kraje. 2. Jaké kroky učinila MČ Dolní Chabry proti zprůjezdnění účelových komunikací vedoucí ze Středočeského kraje přes Dolní Chabry? 3. Jaká jsou obecná pravidla pro údržbu účelových komunikací (polních cest) s veřejným přístupem, jaká jsou práva a povinnosti obcí v oblasti údržby účelových komunikací s veřejným přístupem? 4. Může se obec v takovém případě bránit průjezdu aut obcí? 5. Jakými kroky může obec zajistit neprůjezdnost polních cest pro automobilovou dopravu, ponechat cestu pouze pro obslužnost přilehlých polí a zahrádek, pokud je tato doprava pro obec zatěžující (žádost na Policii ČR, Úřad Praha 8, MHMP, …)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se územního a stavebního řízení na parc. č. 1172 a parc. č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry. Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení nebo podáno ohlášení pro stavbu nebo vydáno kolaudační rozhodnutí pro stavbu na pozemku parc. č. 1172 a parc.č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry? Pokud ano, prosím o kopie těchto dokumentů.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace za kolik byla odkoupena vodárenská věž od soukromého investora v roce 2009? Jak koupě proběhla, za jakých podmínek, popřípadě kdo byl iniciátorem.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají nezákonného kácení na území Střížkova, na pozemku č. 527/142, přičemž žadatel vychází ze závěrů šetření ČIŽP, které konstatovalo porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s firmou Pavel Gardavský IČ: 12619418, a to konkrétně: • Jste informováni o tom, že ve věci proběhlo šetření ČIŽP s výše uvedeným závěrem? • Kdo konkrétně objednal likvidaci černé skládky na pozemku č. 527/97, k. ú. Střížkov, číslo objednávky: 2019/0442/OZP.DSMZ/PO ze dne 19.03.2019 a zmlazení náletových dřevin na témže pozemku, číslo objednávky: 2019/0441/OZP.DSMZ/PO ze dne 19.03.2019, v maximálním objemu 40m2, a z čí iniciativy tato objednávka vzešla? • Byli jste informováni, že firma provedla kácení mimo předmětný pozemek a že kácela nad maximální objem? Pokud ano, kým a kdy to bylo? • Kdy a kdo konkrétně kontroloval plnění této zakázky a kolik přesně za ni dostala firma Pavel Gardavský zaplaceno? • Vyvodí MČ Praha 8 z tohoto pochybení nějaké závěry, pokud ano, jaké? • Ukončí MČ Praha 8 na základě tohoto pochybení spolupráci s firmou Pavel Gardavský?
1234>