Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace, jaká stavba je realizována na pozemku parc. č. 545 v k. ú. Libeň, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.12.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se probíhající stavby rodinného domu v ulici U Školské zahrady. Konkrétně poskytnutí následujících informací: 1. Jaký je plánovaný termín dokončení stavby? Na stavebním povolení tato informace není uvedena. 2. Jaká je platnost stavebního povolení ze dne 09.07.2009 3. Jedná se o jednu stavbu? Nebo jde o soubor více objektů?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci spáchání dopravního přestupku. 1. Doložení závazného stanoviska Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 2. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 8 pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 3. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 4. Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8. 5. Doložení nějakého zvláštního předpisu či zákona, ze kterého vyplývá, že zřízení modrých parkovacích zón je možné provést a nerespektovat při tom současné a platné zákony, jako např. jejich provedení i v místech, kde zjevně nedodržují a porušují platné zákony České republiky či obcházení platných zákonů, a to zjevně za účelem zisku pro městskou část. A to i na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ohrožení bezpečnosti chodců.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace: - Byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám, na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 119/3, 1126/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741? - Pokud již byla žádost podána, prosím tímto o zaslání její kopie.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace formou kopie následujícího dokumentu: Ve vztahu ke změně stavby č. p. 1343 na pozemku parc. č. 788 v k. ú. Libeň, obec Praha, z rodinného domu na bytový dům, žádám o kopii kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu z roku 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Je možné požádat o výjimku ze splnění některého z požadavků kladeného Metodikou vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze (verze 12/2016 zveřejněná na internetových stránkách společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. s adresou www.parkujvklidu.cz) pro vydání parkovacího oprávnění v zóně placeného stání na území městské části Praha 8 (dále jen „oprávnění“)? […] 4) Pokud je odpověď na bod 2) této žádosti negativní, jaký jiný postup je určen pro dosažení možnosti parkování na území městské části Praha 8 osobou, která na jejím území trvale bydlí, má zde evidován svůj trvalý pobyt, trvale užívá vozidlo, u nějž je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník osoba jí příbuzná (zejm. rodič nebo prarodič) a z finančních důvodů si nemůže dovolit změnu tohoto zápisu ve svůj prospěch?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha (dále jen „stavební úřad“) v roce 2015 pod č. j. MCP8 112013/2015, spis. zn. MCP8 057783/2015/OV.Kra ze dne 31. srpna, jehož předmětem bylo povolení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 1874/23, 1874/97 a 1874/214 v katastrálním území Libeň (dále jen „Rozhodnutí“). […] 3. Zaslání všech správních aktů stavebního úřadu týkajících se kteréhokoliv z výše uvedených pozemků vydaných po zrušení Rozhodnutí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti subjektu Arev Group s. r. o. IČO: 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, u kterých nebyla uhrazena z naší strany uložená sankce včetně údajů pro platbu předmětných sankcí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) v období let 2015 až 2019: – počtu podnětů, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně) […] – počtu správních řízení/úkonů správního orgánu u nichž byla odvolacím/nadřízeným správním orgánem konstatována – nečinnost správního orgánu, nesprávný úřední postup
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: - který odbor, oddělení či konkrétní osoba je odpovědná za kontrolu, zda zaměstnanci úřadu vykonávají práci jim uloženou v souladu se zákonem a stanovení případného postihu zaměstnanců kteří porušili zákon v souvislosti s výkonem práce - jaký byl počet zahájených řízení/šetření pro podezření na porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci úřadu bylo šetřeno v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) - jaký byl počet prokázaných případů porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) a v jakých odděleních tito pracovníci byli zaměstnáni - jakým způsobem byli potrestání zaměstnanci u niž se prokázalo porušení zákonů v souvislosti s výkonem práce - jaká byla přijata opatření, aby se v budoucnu předešlo takovémuto nezákonnému chování zaměstnanců
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací, poskytnutí kopií následujících dokumentů: a) Kopie všech smluv uzavřených v době od 01.01.2010 do 18.10.2019, a to mezi městskou částí Praha 8, IČ: 00063797, se sídlem 180 00 Praha – Libeň, Zenklova 1/35 (dále jako „MČ“) a společností BAB mont s. r. o., IČ: 61498858, se sídlem Praha 9 – Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00 (dále jako „BAB“). […] e) Sdělení, zda byla na základě smluvního vztahu založeného některou ze smluv uzavřenou mezi MČ a společností BAB v době od 01.01.2010 do 18.10.2019 uplatněna ze strany MČ smluvní pokuta a pokud ano, pak žádáme o sdělení, z jakého smluvního vztahu (s uvedením druhu smlouvy, předmětu plnění, názvu díla a data uzavření smlouvy nebo s uvedením odkazu na smlouvu předloženou dle písm. a) této žádosti) byla smluvní pokuta udělena, v jaké výši a na základě jakého porušení smluvní povinnosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.11.2019
  1. Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky. 2. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s. r. o., IČO 24157848. Konkrétně se jedná o vyúčtování na základě tří smluv uzavřených s touto společností, které lze dohledat v registru smluv, a které mají být dle smlouvy vyúčtovány každý měsíc včetně sdělení, za co konkrétně bylo fakturováno, počet hodin i náplň této práce. […] 8. Městská část vydala Opatření správní povahy (jednací číslo MCP8 126549/2019). kterým se opět pokusila zavést zóny placeného stání a mimochodem zrušit několik cykloobousměrek. V rámci tohoto opatření měly být například v ulici Křižíkova nebo Thámova navráceny cyklopitkogramy, které tam v minulosti byli nezákonně odstraněny a na křížení Pernerovy a Thámovy a Šaldovy a Křižíkovy optické brzdy. K tomu stále došlo. Proč k tomu zatím nedošlo a jaké kroky Praha 8 činí k tomu, aby k tomu došlo?“,
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se veškerých výjimek, povolení, rozhodnutí a dalších dokladů vydaných stavebním úřadem MČ Praha 8 v rámci pozemků č. 1213/2, 1285/13, 1304/2. 1304/7, 1305/17, 1305/20, 1305/21, 1306/1, 1306/2, 1306/34, 1306/37 v k. ú. Troja v období od 21.03.2017 do 10.10.2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se fyzické kapacity vozidel v zónách placeného stání: 1. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných povolenek (bez ohledu na délku jejich platnosti) pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. 2. Kolik je parkovacích míst v zónách placeného stání v celé oblasti 8.3. 3. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných parkovacích povolení vydaných osobám, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v ulicích Za střelnicí Binarova, Hlaváčova, Taussigova, Davídkova 51, 119, 121, 123, 125, 127, 133.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního povolení vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 a následného odvolání proti tomuto vydanému stavebnímu povolení, týkající se stavebních úprav v 1. NP bytového domu za účelem vzniku ordinací s čekárnami a zázemím Praha, Libeň č. p. 1056, nám. Dr. Václava Holého 15.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o umožnění nahlédnutí do územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a souvisejících protokolů a stanovisek DOSS k: 1. liniové stavbě Cínovecká a stavbě křižovatky Cínovecká, Vesecká, Kbelská, 2. bytovým domům č. p. 962, 966, 1010 a 1053.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jaká je kapacita vozidel pro parkování v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. Pokud nemáte tento údaj k dispozici, tak požaduji sdělení, za jaký počet hlídaných parkovacích míst v modré zóně ZPS platíte firmě Eltodo při dohledu nad dodržováním ZPS. […] 7. Ve stejném rozsahu, jako v předchozím bodu požaduji sdělení pro vyhodnocení zlepšené dopravy v klidu, jak bylo MČ P8 deklarováno (jako cíl zavedení ZPS).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  23.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace o služební cestě p. místostarosty uskutečněné v září 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části, Praha 8, a to konkrétně: Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1, Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] Obchodní název projektu: NOVÉ CHABRY – BYTY F–G, k. ú. Dolní Chabry, parc. č. 1374/30, 1374/37, ulice Poštova, U Traktorky, počet domů 2, Požadované dokumenty: stavební povolení
1234>