Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací ve věci subjektů DOMISTAV CZ a. s., a DOMISTAV HK s. r. o., a to, zda uvedené subjekty v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.08.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byl udělen kolaudační souhlas a bylo přiděleno číslo popisné na novostavbu v ul. Primátorská, Praha 8 – Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.08.2019
  Žádost o sdělení informace, zda bylo Úřadem městské části Praha 8 vydáno rozhodnutí o změně způsobu využívání bytového domu v ulici Ve Vrchu 2501/8, stojícího na parcele č. 193 a zda bylo poslední patro (7. patro, střešní nadstavba) tohoto domu zkolaudováno jako byt. Dle výpisu z katastru nemovitostí by se mělo jednat o bytový dům, který je však od 01.07.2018 využíván jako hostel.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.08.2019
  1) Kdo, kdy, pod jakým č. j. vydal stavební povolení na rekonstrukci objektu – stavby Karlín č. p. 352, zapsané na LV 249, k. ú. Karlín, vedené u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, KP Praha, kteréžto rekonstrukce celého objektu v současné době probíhá. 2) Jaké je stanovisko památkářů – příslušného úřadu památkové péče k rekonstrukci nemovitosti – data viz otázka ad 1). 3) Žádost o zaslání stavebního povolení a stanoviska památkářů – úřadu památkové péče k prováděné rekonstrukci – data viz otázka ad 1).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací v záležitostech týkajících se nájemníků bytů, občanů Prahy 8, na adrese Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, v otázkách bezpečnosti nájemců bytů na téže adrese a ve věci probíhajících stavebních zásahů v domě tamtéž. Žadatel zejména žádá o vyjádření se a odpověď na níže uvedené otázky včetně zaslání veškeré stavební dokumentace, kterou disponuje Úřad městské části Praha 8 k předmětnému domu počínaje rokem 2002, a to zejména pak vyjádření statika. Současně žadatel žádá o poskytnutí veškeré dokumentace zahrnující stavební řízení vztahující se k domu ve Vítkově ul. č. 19: 1. Mají stavební zásady probíhající v domě Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, oporu ve stavebním povolení? Kdy bylo povolení vydáno a kým? […] 4. Jakou náhradu za újmy způsobené postupem stávajících majitelů poskytne Úřad městské části Praha 8 nájemcům?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí kopie dokladu, kterým odbor územního rozvoje a výstavby vydal souhlas s odstraněním objektů prodejny, truhlárny a skladů 01, 02 v areálu Genius spol. s r. o. Praha 8, Dolní Chabry č. p. 749, na pozemcích parc. č. 968/1, 968/2, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1510/7, 1510/8, 1510/9, 1510/10 v katastrálním území Dolní Chabry, jejichž vlastníkem je GENIUS spol. s r. o., IČO: 14889803, Dopraváků 7, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.08.2019
  Žádost o poskytnutí kopie vyjádření stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy o ochraně veřejného zdraví ke stavbě domova důchodců v Řešovské ulici, Praha 8 – Bohnice.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádost o poskytnutí dokumentů, na základě kterých je MČ Dolní Chabry povinna zajistit opravu účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem, parc. č. 1424, k. ú. Dolní Chabry tak, aby komunikace umožňovala průjezd automobilům ze Středočeského kraje. 2. Jaké kroky učinila MČ Dolní Chabry proti zprůjezdnění účelových komunikací vedoucí ze Středočeského kraje přes Dolní Chabry? 3. Jaká jsou obecná pravidla pro údržbu účelových komunikací (polních cest) s veřejným přístupem, jaká jsou práva a povinnosti obcí v oblasti údržby účelových komunikací s veřejným přístupem? 4. Může se obec v takovém případě bránit průjezdu aut obcí? 5. Jakými kroky může obec zajistit neprůjezdnost polních cest pro automobilovou dopravu, ponechat cestu pouze pro obslužnost přilehlých polí a zahrádek, pokud je tato doprava pro obec zatěžující (žádost na Policii ČR, Úřad Praha 8, MHMP, …)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se územního a stavebního řízení na parc. č. 1172 a parc. č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry. Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení nebo podáno ohlášení pro stavbu nebo vydáno kolaudační rozhodnutí pro stavbu na pozemku parc. č. 1172 a parc.č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry? Pokud ano, prosím o kopie těchto dokumentů.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace za kolik byla odkoupena vodárenská věž od soukromého investora v roce 2009? Jak koupě proběhla, za jakých podmínek, popřípadě kdo byl iniciátorem.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají nezákonného kácení na území Střížkova, na pozemku č. 527/142, přičemž žadatel vychází ze závěrů šetření ČIŽP, které konstatovalo porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s firmou Pavel Gardavský IČ: 12619418, a to konkrétně: • Jste informováni o tom, že ve věci proběhlo šetření ČIŽP s výše uvedeným závěrem? • Kdo konkrétně objednal likvidaci černé skládky na pozemku č. 527/97, k. ú. Střížkov, číslo objednávky: 2019/0442/OZP.DSMZ/PO ze dne 19.03.2019 a zmlazení náletových dřevin na témže pozemku, číslo objednávky: 2019/0441/OZP.DSMZ/PO ze dne 19.03.2019, v maximálním objemu 40m2, a z čí iniciativy tato objednávka vzešla? • Byli jste informováni, že firma provedla kácení mimo předmětný pozemek a že kácela nad maximální objem? Pokud ano, kým a kdy to bylo? • Kdy a kdo konkrétně kontroloval plnění této zakázky a kolik přesně za ni dostala firma Pavel Gardavský zaplaceno? • Vyvodí MČ Praha 8 z tohoto pochybení nějaké závěry, pokud ano, jaké? • Ukončí MČ Praha 8 na základě tohoto pochybení spolupráci s firmou Pavel Gardavský?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12.07.2019) uzavřených mezi městskou částí Praha 8 a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha 8, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát, včetně případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů. Zároveň prosím o informaci, jaký byl skutečný příjem městské části Praha 8 z jednotlivých výše uvedených smluv jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.07.2019
  Žádost o zaslání veškerých územních souhlasů, územních rozhodnutí, společných povolení, stavebních povolení či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly vydány po roce 2010 ve vztahu k nemovitým věcem (včetně jejich součástí), a to k: pozemku, parcele č. 1332/6; pozemku, parcele č. 1332/7; pozemku, parcele č. 1332/10; pozemku, parcele č. 1332/11; pozemku, parcele č. 1343; vše se nacházející v katastrálním území Kobylisy, obec Praha, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to včetně údaje o tom, kdy tyto správní akty nabyly právní moci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.07.2019
  Žádost o poskytnutí analýzy variant řešení projektu Nová Palmovka.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace o světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve správě městské části Praha 8, a to v tomto rozsahu: a) název nebo jiné označení komunikace nebo prostranství, kde se takové osvětlení nachází, a údaj o tom, kdo je vlastníkem a správcem dané komunikace nebo prostranství, b) počet a charakteristiku takových světelných míst a svítidel, pro každou lokalitu (komunikaci, stavbu, prostranství) zvlášť, pokud takové údaje nebudou zřejmé se seznamu či tabulky dle písm. d) c) informaci o tom, proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení (t. č. Technologie hl. m. Prahy a. s.), d) ve vztahu k těm světelným místům, která jsou pasportizována v podobě databáze či tabulky, žádám o jejich seznam včetně údajů o poloze každého světelného místa a typu zařízení (svítidlo, nosný prvek) e) údaj o tom, zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký systém značení (číslování) jde f) údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto světelných míst předávány přímo či zprostředkovaně HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému g) údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného veřejně přístupného rozhraní či zda je takové zveřejnění připravováno
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádám zaslání/zpřístupnění faktur, které byly vystaveny MČ Praha 8 nebo jejím zřízeným organizacím společností Pavel Gardavský (IČO: 12619418) od 1. října roku 2018 do 26. června 2019 včetně. 2. Žádá rovněž o zaslání/zpřístupnění všech příslušných konkrétních položkových rozpočtů, které jistě jsou součástí všech objednávek u zmíněné společnosti Pavel Gardavský za již zmíněné období. 3. Žádám o informaci, jak bude postupováno ve vztahu ke zmíněné společnosti, pokud bude/je/bylo prokázáno, že porušila předpisy v souvislosti s údajným neoprávněným kácením dřevin na Střížkově. Tedy zdali by i přes to s ní bylo nadále spolupracováno, bez ohledu na toto případné provinění. Jde mi o to, jestli by MČ P8 měla spolupracovat v péči o zeleň s takovými firmami, u kterých bylo zjištěno provinění proti obecně platným zákonům a vyhláškám právě v oblasti péče o životní prostředí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v naší městské části, konkrétně: 1. Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 2. Obchodní název projektu: BYTY ŠALDOVA 22 – REKONSTRUKCE, k. ú. Karlín, parc. č. 499, ulice Šaldova 431/22, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 3. Obchodní název projektu: REZIDENCE ČERTŮV VRŠEK, k. ú. Libeň, parc. č. 2129, ulice Na Stráži, Čertův vršek, počet domů 5 Požadované dokumenty: stavební povolení 4. Obchodní název projektu: RODINNÉ DOMY K BŘEZINCE – RD, k. ú. Březiněves, parc. č. 427/5, ulice Na Poli, K Březince, počet domů 24 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 5. Obchodní název projektu: DOMY BŘEZINĚVES III. - RD, k. ú. Březiněves, parc. č. 427/319, ulice Na Poli, počet domů 30 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení,
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.07.2019
  Žádost o zaslání výpisu z bodového systému řidiče.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.07.2019
  Žádost o poskytnutí přehledu pracovní činnosti p. místostarosty v měsíci květnu 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda se již uskutečnila kolaudace domu, případně kdy se plánuje ukončení této kolaudace ze strany stavebního úřadu – novostavba bytového domu Primátorská, Praha 8 – Libeň.
1234>