1 2 3 
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  04.03.2021
  Žádost o poskytnutí informací: • Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? • Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? […] • Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  03.03.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se akce: BD Mazurská: Zaslání kopie územního souhlasu/územního rozhodnutí o umístění stavby/společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy (dále jen „rozhodnutí“), kterým bylo povoleno umístění (vedení) sítě elektronické komunikace nebo vedení slaboproudého zařízení ve vlastnictví společnosti Cznet s.r.o., se sídlem Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 28252420, oprávnění ČTÚ: 3887, na (přes) pozemek parc. č. 1355/31, k. ú. Troja, Praha 8, při ulicích Mazurská a Pomořanská
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  01.03.2021
  Žádost o poskytnutí podkladových materiálů prezentovaných na online workshopu „představení možností územně plánovacích podmínek pro zklidnění ulice V Holešovičkách“ ze dne 16.02.2021.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  01.03.2021
  Žádost o poskytnutí informace, zda odbor územního rozvoje a výstavby eviduje podání týkající se pozemku parc. č. 203 v k. ú. Libeň a stavby na něm nebo zda na tomto pozemku nebo stavby na něm je/není vedeno řízení z moci úřední; zda nevede správní řízení týkající se téhož pozemku a stavby na něm, a to v období od 05.01.2021 do vyřizování této žádosti:
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  01.03.2021
  Žádost o poskytnutí informace – zda městská část Praha 8 odstranila plachty z reklamního zařízení, které je umístěno na ulici Pod Plynojemem, parc. č. 730/1, k. ú. Karlín. Pokud ano, zajímá nás, zda byl před jejich odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace o době výstavby vysokého napětí, které vede přes pozemky žadatele k trafostanici na ulici K Ládví.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace, zda pozemky parc. č. 159 a 158 v k. ú. Libeň, užívané jako zázemí pro venkovní aktivity dětí z Mateřské školy Na Korábě, Lindnerova 575/1, byly k výše uvedenému účelu zkolaudovány. Pokud byly zkolaudovány, prosí o zaslání příslušného kolaudačního souhlasu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informací: - v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila městská část Praha 8 (v období ode dne 01.01.2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK – zeleň městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu? - jaká byla průměrná náhrada, kterou městská část Praha 8 uhradila (v korunách českých), vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná), a to za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  18.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se dvou reklamních zařízení na pozemku parc. č. 4021/24 v katastrálním území Palmovka (jedná se o dva billboardy přímo naproti výstupu z metra Palmovka k tramvajové zastávce směrem na Žižkov). 1. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? 2. který den toto povolení vyprší? 3. pokud stavba nemá platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace, zda byl někdy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (tedy od 01.01.2014 do dnešního dne) Vaším úřadem zaznamenán případ uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníku. Pokud byl takovýto způsob sňatku zaznamenán, žádám o poskytnutí informace, kolik případů uzavření manželství v přímém ohrožení života bylo ve výše uvedeném časovém období Vaším úřadem evidováno.
123